Cefnogaeth ychwanegol blynyddoedd cynnar

Mae gwasanaethau’r Blynyddoedd Cynnar yng Nghasnewydd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth i rieni a gofalwyr sydd â phlant rhwng 0 a 7 oed. Mae’r cymorth hwn yn cynnwys:

  • Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd - cefnogi'r teulu cyfan i gyrraedd ei lawn botensial
  • Cefnogi plant gyda lleferydd, iaith a chyfathrebu
  • Cefnogi plant i ddysgu a datblygu, gan gyrraedd eu potensial llawn
  • Darpariaeth gofal plant a chymorth gyda chostau gofal plant

Pa adnoddau sydd ar gael i gefnogi datblygiad fy mhlentyn? 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Casnewydd

Gwybodaeth hygyrch o safon am ddim i rieni a gweithwyr gofal plant proffesiynol

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Awgrymiadau ymarferol am ddim a chyngor arbenigol ar gyfer eich holl heriau magu plant

Cyfeiriadur gwasanaeth cymorth DEWIS Cymru 

Ar gyfer sefydliadau a gwasanaethau lleol a chenedlaethol sy’n gallu eich helpu.

Plant Bach Hapus

Mae Plant Bach Hapus yma i'ch helpu i ddatblygu sgiliau cyfathrebu eich plentyn. Cymerwch olwg ar ein gweithgareddau a’n syniadau chwarae syml a dysgwch am eu datblygiad cynnar anhygoel.  

Siarad gyda fi

Pan fyddi di'n chwarae, gwrando a siarad gyda dy blentyn, rwyt ti’n ei helpu i ddysgu siarad ac yn rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd. Mae'r siarad gyda fi gwefan wedi llawer o offeru, tips a chyngor i dy helpu i gael dy blentyn i siarad.

Iachach Gyda'n Gilydd

Mae Iachach Gyda'n Gilydd yn blatfform ar-lein newydd sydd â’r nod penodol o gefnogi teuluoedd trwy gyfnodau mamolaeth a datblygiad iechyd plant, mewn partneriaeth â gweithwyr iechyd proffesiynol lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Beth os ydych chi’n poeni am ddatblygiad eich plentyn?

Nid yw sgiliau datblygiadol fel hyfforddiant poti yn llinellol ac felly bydd angen rhywfaint o amser ychwanegol ar rai plant i ddatblygu'r sgil hon. Os oes pryderon bod hyn yn fwy nag oedi wrth ddatblygu, dylech drafod hyn â'ch ymwelydd iechyd yn y lle cyntaf a fydd yn gallu eich cynghori ar y camau nesaf posibl.

Mae gan yr Awdurdod Lleol Broses Cymorth Cynnar sydd wedi'i chynllunio i sicrhau bod plant y mae eu datblygiad yn cael ei ohirio neu a allai fod ag anghenion cymorth ychwanegol yn cael eu hadnabod yn gynnar. Mae'r broses yn helpu i ddarparu'r offer sydd eu hangen ar leoliadau gofal plant i gefnogi plant ag anghenion datblygiad plant. 

Os yw eich plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant sydd wedi'i gofrestru gydag AGC, dylech siarad â nhw yn gyntaf am gymorth ychwanegol i'ch plentyn.

Y Tîm Cymorth Cynnar 

Mae'r Tîm Cymorth Cynnar yn ymarferwyr sydd â gwybodaeth a phrofiad o anghenion datblygiadol plant. Mae'r tîm yn cynnig cyngor ymarferol, arweiniad a strategaethau defnyddiol i'r plant hynny (fel arfer mewn gofal plant) sydd ag oedi datblygiadol sylweddol.

Os yw meddyg teulu, ymwelydd iechyd, athro neu ddarparwr gofal eich plentyn yn credu y gallai fod angen cymorth ychwanegol ar eich plentyn, gall ofyn am gymorth gan y Tîm Cymorth Cynnar. Dylent ofyn am ffurflen atgyfeirio trwy anfon e-bost at y tîm isod.

Ar gyfer Gweithwyr Gofal Plant Proffesiynol 

Ar gyfer plant (rhwng 0 a 4 oed) ag anghenion cymhleth sydd eisoes yn hysbys i weithwyr iechyd proffesiynol (Portage, pediatregydd, ThG, SALT ac ati) cysylltwch â'r Tîm Cymorth Cynnar i drafod y camau nesaf a pha gymorth y gallai fod ei angen arnoch. 

CDC - Cymorth Cynnar [email protected] 

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen cefnogi plant i gael mynediad at ofal plant.