Prydau ysgol am ddim

Cynllun Talebau Gwyliau Prydau Ysgol am Ddim

Cyflwynwyd cynllun ym mis Ebrill i gefnogi teuluoedd Prydau Ysgol am Ddim yn ystod y pandemig drwy’r gwyliau ysgol. Bydd y cynllun talebau gwyliau prydau ysgol am ddim yn parhau tan Pasg 2021.

Bydd taleb o £39 yn cael ei rhoi i bob disgybl i gefnogi teuluoedd yn ystod y bythefnos o wyliau Nadolig.  Anfonir y talebau hyn drwy gydol dydd Mawrth 15 Rhagfyr drwy gyfrifon e-bost rhieni.

Bydd talebau’n cael eu hatal yn ystod y tymor i bob disgybl cyfnod Sylfaen o 1 Mawrth.  Bydd pob disgybl cymwys arall yn parhau i dderbyn talebau bwyd.

Os oes gan rieni unrhyw ymholiadau dylent gysylltu â'u hysgol yn y lle cyntaf a education.business@newport.gov.uk os yw ysgolion ar gau.

Rydym hefyd yn dosbarthu talebau i gefnogi teuluoedd sy'n cael prydau ysgol am ddim sy'n ynysu oherwydd achos a gadarnhawyd gartref neu yn yr ysgol a dylai rhieni gysylltu â'u hysgolion os oes ganddynt unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r rhain.

Nid oes proses ymgeisio; caiff talebau eu dosbarthu i bob plentyn sy'n gymwys i gael y talebau hyn.  

Dyddiadau cyflwyno talebau nesaf:

Bydd talebau’n cael eu 16 Chwefror ar gyfer y cyfnod 15 Chwefror – 1 Mawrth.

Gellir cyfnewid y talebau ym mhob cangen o Asda, Sainsbury a Tesco yn ogystal ag ar-lein gyda Sainsbury ac fe gânt eu e-bostio atoch - sicrhewch fod gan ysgol eich plentyn eich cyfeiriad e-bost cywir.

Caiff talebau eu hanfon dros e-bost drwy gydol y dydd, arhoswch tan ddiwedd y dydd i'ch e-bost taleb gyrraedd. 

Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost, caiff eich taleb ei hanfon i ysgol eich plentyn lle gallwch drefnu i'w gasglu.  


Os ydych chi'n derbyn budd-daliadau penodol, mae'n bosibl y bydd gan eich plant hawl i gael prydau ysgol am ddim. 

Mae gan ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim yr hawl i gael prif bryd neu ddewis o wasanaeth y bar byrbrydau. 

Darganfod a oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim 

Gwnewch gais am brydau ysgol am ddim

Cais am brydau ysgol am ddim a grant datblygu disgyblion (pdf)

Mae ffurflenni cais ar gael hefyd oddi wrth yr ysgol (yn ystod y tymor) neu gan Gyngor Dinas Casnewydd (y tu allan i'r tymor ysgol) drwy ffonio (01633) 656656.

Dylai ceisiadau gyrraedd erbyn diwedd tymor yr haf fan bellaf, fel y gallant gael eu prosesu yn barod ar gyfer dechrau'r flwyddyn ysgol newydd.

Gellir gwneud cais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn os bydd newid mewn amgylchiadau.

 

TRA129905 10/12/20