Prydau ysgol am ddim

Cynllun Talebau Gwyliau Prydau Ysgol am Ddim

Sylwer - Bydd talebau Cinio Ysgol Am Ddim yn parhau i gael eu rhoi i bob disgybl cymwys yn ystod gwyliau'r Pasg, gwyliau hanner tymor mis Mai a thrwy gydol gwyliau'r Haf. Sicrhewch fod gan ysgol eich plentyn y cyfeiriad e-bost mwyaf diweddar ar ffeil er mwyn derbyn y talebau hyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y cynllun talebau gwyliau prydau ysgol am ddim yn parhau tan ddiwedd blwyddyn ariannol 2021/22.

Cafodd y cynllun ei gyflwyno i ddechrau yn 2020 i gefnogi teuluoedd yn ystod y pandemig Covid-19. 

Bydd teuluoedd sydd â hawl i brydau ysgol am ddim (PYADd) yn cael talebau i gwmpasu’r gwyliau ysgol. Bydd y talebau hyn yn cael eu hanfon i gyfrifon e-bost rhieni - sicrhewch fod gan ysgol eich plentyn eich cyfeiriad e-bost cywir.

Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost, caiff eich taleb ei hanfon i ysgol eich plentyn lle gallwch drefnu i’w chasglu.  

Rhoddir talebau hefyd i gefnogi teuluoedd PYADd sy'n ynysu.

Nid oes proses ymgeisio; caiff talebau eu dosbarthu i bob plentyn sy'n gymwys.  

Os oes gan rieni unrhyw ymholiadau, dylent gysylltu â'u hysgol yn y lle cyntaf neu education.business@newport.gov.uk os yw ysgolion ar gau.

 


Os ydych chi'n derbyn budd-daliadau penodol, mae'n bosibl y bydd gan eich plant hawl i gael prydau ysgol am ddim. 

Mae gan ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim yr hawl i gael prif bryd neu ddewis o wasanaeth y bar byrbrydau. 

Darganfod a oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim 

Gwnewch gais am brydau ysgol am ddim

Cais am brydau ysgol am ddim a grant datblygu disgyblion (pdf)

Mae ffurflenni cais ar gael hefyd oddi wrth yr ysgol (yn ystod y tymor) neu gan Gyngor Dinas Casnewydd (y tu allan i'r tymor ysgol) drwy ffonio (01633) 656656.

Dylai ceisiadau gyrraedd erbyn diwedd tymor yr haf fan bellaf, fel y gallant gael eu prosesu yn barod ar gyfer dechrau'r flwyddyn ysgol newydd.

Gellir gwneud cais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn os bydd newid mewn amgylchiadau.