Prydau ysgol am ddim

Sylwch: bydd taliadau prydau ysgol yn parhau i gael eu gwneud yn ystod gwyliau’r ysgol tan fis Mai 2023, mae gwybodaeth am sut i wneud cais isod. Sicrhewch fod ysgolion yn cael gwybod am y manylion cyswllt diweddaraf.

Ymestyn prydau ysgol am ddim o fis Medi 2022 

Diolch i arian gan Lywodraeth Cymru, mae cynghorau ledled Cymru yn ymestyn argaeledd prydau ysgol am ddim, gan ddechrau gyda'u dysgwyr ieuengaf.  Y nod yw y bydd pob disgybl ysgol gynradd yn gallu cael pryd ysgol am ddim erbyn 2024.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn prydau ysgol am ddim yn ystod gwyliau ysgol i’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau penodol tan hanner tymor Mai 2023. Bydd y rhai sydd eisoes yn cael prydau ysgol am ddim sy’n ymwneud â budd-daliadau (yn hytrach na phrydau ysgol am ddim cyffredinol) yn parhau i dderbyn y taleb talu drwy gydol gwyliau’r ysgol.

Os nad ydych eisoes yn hawlio cymorth ychwanegol ac yn meddwl y gallech fod yn gymwys, gweler isod am fanylion a sut i wneud cais.

O fis Medi 2022 ymlaen, bydd Casnewydd yn cynnig prydau ysgol am ddim i bob disgybl yn Nosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 ysgolion lleol a gynhelir gan yr awdurdod.

Plant yn y dderbynfa, blwyddyn 1 a blwyddyn 2 

Sut bydd fy mhlentyn yn derbyn y prydau hyn?

Bydd disgyblion yn gallu cael prydau yn uniongyrchol drwy eu hysgol ar ddechrau'r tymor. Does dim rhaid gwneud cais i gael pryd ysgol am ddim.

Pa gymorth arall sydd ar gael?

Gall teuluoedd sydd wedi bod yn gymwys yn draddodiadol i gael prydau ysgol am ddim gael cymorth ychwanegol o hyd ond rhaid iddynt wneud cais i'r Cyngor. 

Mae’r gefnogaeth yn cynnwys: Grant Datblygu Disgyblion (grant gwisg ysgol)

Gostyngiad ar deithiau ysgol

Arian ychwanegol i'r ysgol

Mae hyn yn ddibynnol ar yr incwm a gewch ac mae'n amodol ar rai meini prawf cymhwysedd fel y nodir isod.  Os ydych yn credu y gallai fod gennych hawl i'r gefnogaeth hon, gwnewch gais.

Gwneud Cais

Sylwer: Dim ond os nad yw eich plentyn eisoes â hawl i gael cinio ysgol am ddim y bydd angen gwneud cais am gymorth ychwanegol.  Os yw eich plentyn eisoes yn derbyn prydau ysgol am ddim (cyn mis Medi 2022) bydd y rhain yn cael eu cyflwyno'n awtomatig i'r flwyddyn academaidd newydd.  Gallwn wirio'ch cymhwysedd am y cymorth ychwanegol heb fod angen i chi ailymgeisio.

Plant ym mlwyddyn 3 ac uwch

Os yw eich plentyn ym mlwyddyn tri neu uwch ac nad oedd ganddo hawl i ginio ysgol am ddim yn flaenorol, ond rydych bellach yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd fel y manylir isod, rhaid i chi wneud cais i'r cyngor.

Gwneud Cais

 

Os yw eich plentyn eisoes yn derbyn prydau ysgol am ddim (cyn mis Medi 2022) bydd y rhain yn cael eu cyflwyno'n awtomatig i'r flwyddyn academaidd newydd.  Gallwn wirio'ch cymhwysedd am y cymorth ychwanegol heb fod angen i chi ailymgeisio. 

Os na allwch gwblhau cais ar-lein, mae ffurflenni papur ar gael drwy freeschoolmeals@newport.gov.uk neu 01633 656656. 

Os oes gan eich plentyn ofyniad deietegol arbennig, gofyniad diagnosis meddygol, llenwch ffurflen gais deiet meddygol, sydd ar gael gan eich ysgol.

Meini prawf cymhwysedd

  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm neu Gymhorthdal Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Treth Plant (rhaid i’r incwm blynyddol fod yn llai na £16,190 ar gyfer y cartref)
  • Elfen Warantedig y Credyd Pensiwn Gwladol
  • Budd-dal Cymorth Ceiswyr Lloches Cenedlaethol
  • Credyd Cynhwysol hyd at Fawrth 2019
  • ;O 1 Ebrill 2019, Credyd Cynhwysol, ar yr amod nad yw’r aelwyd yn ennill incwm net blynyddol sy’n fwy na £7,400 (fel yr aseswyd trwy edrych ar enillion o hyd at dri o’r cyfnodau asesu diweddaraf).

Sylwer: os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith, NI fyddwch yn gymwys i dderbyn y cymorth ychwanegol y manylir uchod 

Costau byw: dysgwch fwy am gymorth a chyngor arall sydd ar gael yng Nghasnewydd