Ymgynghoriad EYC Malpas

Ymgynghoriad ar y Cyd Ffurfiol i leihau'r capasiti ac ymestyn yr ystod oedran yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas

Mae hwn yn ymgynghoriad ffurfiol ar gynnig ar y cyd a gyflwynwyd gan Gorff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas, ynghyd â Chyngor Dinas Casnewydd:

I leihau nifer derbyn cyhoeddedig Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas o 54 i 45 o fis Medi 2024; ac ymestyn yr ystod oedran o 4-11 i 3-11 yn weithredol o fis Medi 2025;

Lawrlwytho'r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Blynyddoedd Cynnar (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Penderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (pdf)

Ymgynghoriad

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 19 Mehefin 2023 a 30 Gorffennaf 2023.

Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu cofnodi a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori. Caiff yr adroddiad ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor a chaiff ei ystyried pan fydd y Cyngor yn penderfynu ar y ffordd ymlaen.

Lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori ffurfiol lawn (pdf)

Lawrlwytho fersiwn gryno’r ddogfen ymgynghori (pdf)

Daeth yr ymgynghoriad i ben am hanner nos, 30 Gorffennaf 2023.

Adroddiad Ymgynghori

Gweld yr Adroddiad Ymgynghori (pdf) sy’n crynhoi’r broses ymgynghori ac ymgysylltu, sylwadau sydd wedi dod i law ac ymateb y cyngor.

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Aelod Cabinet dros Addysg a Blynyddoedd Cynnar Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried yr holl safbwyntiau a fynegwyd ac ymatebion a ddaeth i law yn ystod y broses ymgynghori ffurfiol ac mae wedi penderfynu bwrw ymlaen â’r cynnig.

Cyfnod Hysbysiad Statudol 11 Rhagfyr 2023 –  19 Ionawr 2024

Caniataodd y cyfnod hysbysiad statudol i bobl fynegi eu barn naill ai i gefnogi'r cynnig neu’i wrthwynebu.

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Statudol (pdf) 

Lawrlwythwch yr Adroddiad i’r Aelod Cabinet (pdf) 

Lawrlwythwch yr Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a ddiweddarwyd (pdf)

Lawrlwythwch yr Atodlen Penderfynu gysylltiedig (pdf)  

Penderfyniad

Aeth yr ymgynghoriad drwy'r cam rhybudd statudol heb wrthwynebiad ac felly gwnaed penderfyniad terfynol gan Gorff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a'r Blynyddoedd Cynnar.

Penderfyniad Terfynol

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a'r Blynyddoedd Cynnar wedi penderfynu gweithredu'r cynnig i leihau capasiti Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas o 378 i 315 o leoedd i ddisgyblion o fis Medi 2024; ac i ymestyn yr ystod oedran o 4-11 i 3-11 o fis Medi 2025.

Lawrlwytho’r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb diwygiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r llythyr hysbysu terfynol am y penderfyniad (pdf).