Ehangu adeilad Ysgol Bryn Derw Kimberley

Ymgynghoriad Ffurfiol i gynyddu capasiti Ysgol Bryn Derw o 28 o leoedd o fis Ebrill 2022

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig canlynol:

Cynyddu capasiti Ysgol Bryn Derw o 28 o leoedd o fis Ebrill 2022;

Lawrlwytho’r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (pdf)

Ymgynghoriad

 21 Mehefin 2021 a 1 Awst 2021 (Mae’r cyfnod ymgynghori bellach ar ben)

Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu cofnodi a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori. 

Lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori ffurfiol lawn (pdf)

Lawrlwytho fersiwn gryno’r ddogfen ymgynghori (pdf)

Lawrlwytho fersiwn Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig o’r ddogfen ymgynghori (pdf)

Nid yw unrhyw ymatebion negyddol a gyflwynir yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn yn cael eu hystyried fel gwrthwynebiadau i'r cynnig, yn hytrach cânt eu hystyried fel sylwadau negyddol.  Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol, sef ail gam y cynnig, y gellir cofrestru gwrthwynebiadau.

Daeth yr ymgynghoriad i ben am hanner nos, 1 Awst 2021

Adroddiad ymgynghori

Darllenwch yr Adroddiad Ymgynghori (pdf) sy’n crynhoi’r broses ymgynghori ac ymgysylltu, sylwadau sydd wedi dod i law ac ymateb y cyngor.

Beth sy’n digwydd nesaf? 

Bydd Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Sgiliau yn ystyried y farn a fynegwyd cyn penderfynu bwrw ymlaen â’r cynnig ai peidio.  Os penderfynir parhau, bydd hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi. Bydd y cyfnod cynnig statudol yn para 28 diwrnod wedi'r dyddiad cyhoeddi, ac mae’n galluogi pobl i fynegi eu barn o ran cefnogi neu wrthwynebu'r cynigion. Os na cheir gwrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad statudol, bydd yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau’n gwneud y penderfyniad terfynol o ran a ddylid bwrw ymlaen ai peidio.   Os derbynnir unrhyw wrthwynebiadau ac na chânt eu tynnu'n ôl wedyn yn ystod y cyfnod hysbysu hwn, Cabinet y Cyngor fydd yn gyfrifol am wneud y penderfyniad terfynol.