Ehangu adeilad Ysgol Bryn Derw Kimberley

Ymgynghoriad Ffurfiol i gynyddu capasiti Ysgol Bryn Derw o 28 o leoedd o fis Ebrill 2022

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig canlynol:

Cynyddu capasiti Ysgol Bryn Derw o 28 o leoedd o fis Ebrill 2022;

Lawrlwytho’r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (pdf)

Ymgynghoriad

 21 Mehefin 2021 a 1 Awst 2021 (Mae’r cyfnod ymgynghori bellach ar ben)

Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu cofnodi a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori. 

Lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori ffurfiol lawn (pdf)

Lawrlwytho fersiwn gryno’r ddogfen ymgynghori (pdf)

Lawrlwytho fersiwn Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig o’r ddogfen ymgynghori (pdf)

Nid yw unrhyw ymatebion negyddol a gyflwynir yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn yn cael eu hystyried fel gwrthwynebiadau i'r cynnig, yn hytrach cânt eu hystyried fel sylwadau negyddol.  Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol, sef ail gam y cynnig, y gellir cofrestru gwrthwynebiadau.

Daeth yr ymgynghoriad i ben am hanner nos, 1 Awst 2021

Adroddiad ymgynghori

Darllenwch yr Adroddiad Ymgynghori (pdf) sy’n crynhoi’r broses ymgynghori ac ymgysylltu, sylwadau sydd wedi dod i law ac ymateb y cyngor.

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol

Mae’r Aelod Cabinet wedi ystyried yr holl safbwyntiau a fynegwyd a’r ymatebion a gafwyd yn ystod y broses ymgynghori ffurfiol ac mae wedi penderfynu bwrw ymlaen â’r cynnig i’r cam hysbysiad statudol.

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Statudol (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad i’r Aelod Cabinet (pdf)

Lawrlwythwch yr Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a ddiweddarwyd (pdf)

Lawrlwythwch yr Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Mae Hysbysiad Statudol (pdf) wedi'i gyhoeddi dydd Gwener 15 Hydref 2021 ac wedi cau dydd Iau 11eg Tachwedd 2021. 

Penderfyniad

Aeth yr ymgynghoriad drwy'r cam rhybudd statudol heb unrhyw wrthwynebiadau, ac felly gwnaed penderfyniad terfynol gan Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau Cyngor Dinas Casnewydd.

Penderfyniad Terfynol

Mae Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau Cyngor Dinas Casnewydd wedi penderfynu gweithredu'r cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Bryn Derw gan 28 o leoedd o fis Ebrill 2022.

Lawrlwytho’r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a ddiweddarwyd (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r llythyr hysbysu terfynol am y penderfyniad (pdf)