Ysgol gynradd Gymraeg newydd ac adleoli ysgol gynradd Pilgwenlli

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig canlynol:

  • Sefydlu ysgol gynradd egin cyfrwng Cymraeg ar safle gwag hen Ysgol Fabanod Caerleon Lodge Hill o fis Medi 2021
  • Adleoli Ysgol Gynradd Pillgwenlli o’r safle presennol i adeilad wedi ei adeiladu o’r newydd ar ddatblygiad Whiteheads, gan gynyddu lleoedd disgyblion prif ffrwd o 546 i 630 a lleoedd ei Chanolfan Adnoddau Dysgu (CAD) o 10 i 20 o Ionawr 2023
  • Wedyn, trosglwyddo’r ysgol egin i leoliad parhaol ar safle presennol Ysgol Gynradd Pillgwenlli bresennol o fis Medi 2023

Penderfyniad

Aeth yr ymgynghoriad drwy'r cam rhybudd statudol heb unrhyw wrthwynebiadau, ac felly gwnaed penderfyniad terfynol gan Aelod Cabinet y cyngor dros Addysg a Sgiliau.

Penderfyniad terfynol

Mae'r Aelod Cabinet wedi gwneud y penderfyniad i weithredu'r cynnig i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd ac adleoli Ysgol Gynradd Pilgwenlli.

Lawrlwytho’r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o Degwch ac Effaith ar Gydraddoldeb (pdf)

Lawrlwytho’r Llythyr Hysbysu Penderfyniad Terfynol (pdf)

Dyddiadau Gweithredu wedi'u Haddasu

Mae Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a'r Blynyddoedd Cynnar wedi penderfynu addasu camau 2 a 3 cynnig ad-drefnu ysgol a gymeradwywyd yn flaenorol. Mae hyn yn effeithio ar y dyddiadau y cytunwyd arnynt ar gyfer adleoli Ysgol Gynradd Pilgwenlli ac Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli. Bu oedi wrth drosglwyddo'r tir ar safle Whiteheads o Lywodraeth Cymru i'r datblygwr enwebedig ac yna i'r Cyngor, sy'n golygu na fu modd dechrau ar y gwaith adeiladu o ran yr ysgol newydd tan yr haf 2023. O ganlyniad, ni fydd yr ysgol newydd yn barod i'w meddiannu tan fis Ionawr 2025 sydd hefyd yn oedi adleoli Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli i safle Ysgol Gynradd Pilgwenlli i fis Ebrill 2025. 

Mae'r cynnig felly wedi'i addasu fel y bydd:

  • Ysgol Gynradd Pilgwenlli yn adleoli o'i safle presennol i'r adeilad newydd ar ddatblygiad Whiteheads o fis Ionawr 2025 yn hytrach na mis Ionawr 2024 fel y pennwyd yn flaenorol, a;
  • bod Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli wedyn yn trosglwyddo o'i safle dros dro yng Nghaerllion i leoliad parhaol ar safle ysgol bresennol Ysgol Gynradd Pilgwenlli o fis Ebrill 2025, yn hytrach na mis Medi 2024 fel y pennwyd yn wreiddiol.

Lawrlwytho’r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (pdf)

Lawrlwytho’r Llythyr Hysbysu o’r Penderfyniad Terfynol (pdf)