Cyngor rheoliadau adeiladu

Mae rheoliadau adeiladu yn safonau cenedlaethol sydd ar waith ar gyfer adeiladau o bob math a newidiadau o bob math i adeiladau ac mae pob agwedd ar waith adeiladu’n berthnasol iddynt.

Canllawiau ar-lein

Gwaith trydan

Mae Rhan P y rheoliadau adeiladu’n ymwneud â gwaith trydan.

Dylai unrhyw waith trydan sy’n cael ei wneud gan bobl sydd heb eu cofrestru gael ei wirio a chael tystysgrif. Perchennog yr eiddo sy’n gyfrifol am sicrhau bod gwaith trydan yn cydymffurfio gyda’r rheolau. 

Dod o hyd i drydanwr cofrestredig  

Pibau carthffos a draeniau

Os ydych yn bwriadu adeiladu dros garthffos, neu ei chau, rhaid i chi hysbysu Dŵr Cymru. Darllenwch proses adeiladu dros garthffos Dŵr Cymru   

Cymeradwyo rheoliadau adeiladu 

Mae angen cael cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar waith sy’n cynnwys: 

  • estyniadau cartref, e.e. cegin, ystafell wely, lolfa
  • trosi gofod yr atig
  • Newidiadau strwythurol mewnol, fel dymchwel wal neu raniad sy’n dal pwysau, gosod bath neu gawod a thoiledau pan fo angen plymio gwastraff a draenio newydd
  • gosod dyfeisiau gwresogi newydd, simneiau neu ffliwiau newydd
  • tanategu seiliau
  • newid agoriadau ar gyfer ffenestri mewn to neu wal
  • amnewid gorchudd to (dros 25%)
  • insiwleiddio ceudodau
  • codi adeiladau newydd sydd heb eu heithrio
  • gwelliannau mynediad i bobl anabl

Mae rhagor o wybodaeth yn y Porthol Cynllunio Rheoliadau Adeiladu.

Gwaith wedi ei eithrio

Mae peth gwaith adeiladu wedi ei eithrio o’r rheoliadau adeiladu, megis ystafelloedd haul, cynteddau, llwybrau â gorchudd ac adeiladau parcio ceir (sy’n agored ar 2 ochr o leiaf), garejys sengl ar wahân, adeiladau unllawr bach ar wahân sydd yn llai ma 30m2 a heb gyfleusterau gwely ynddynt ac adeiladau ar wahân ag arwynebedd y llawr yn 15m2 neu lai a heb gyfleusterau cysgu ynddynt, e.e. sied gardd.

Cysylltu 

E-bostiwch building.control@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd  a gofyn am y tîm rheoli adeiladu.   

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR