Gwneud cais rheoliadau adeiladu

Beth am symleiddio eich proses cais rheoli adeilad drwy ddefnyddio’r Porth Cynllunio

Mae dau fath o gais rheoliadau adeiladu:

1. Cyflwyno gyda chynlluniau llawn

Gellir cyflwyno cais gyda chynlluniau llawn ar gyfer gwaith o unrhyw faint neu fath.

Lawrlwytho’r Cais Rheoliadau Adeiladu (pdf).  

Bydd angen i chi gyflwyno dau gopi o’r holl gynlluniau a’r ffi cynllun priodol a byddwch yn derbyn anfoneb am y ffi arolygu pan fydd y gwaith yn cychwyn.

Mae angen pedwar copi o’r cynlluniau pan fo Deddfwriaeth Ffordd o Ddianc yn berthnasol, megis mannau gwaith neu adeiladau masnachol.

Dylech dderbyn penderfyniad ffurfiol o fewn pum wythnos i’r dyddiad y talwyd y blaendal, ond gellir ymestyn y cyfnod hwn i ddau fis calendr drwy gytundeb.

Efallai yr anfonir ‘llythyr newid’ atoch yn gofyn am wybodaeth bellach cyn i’r cais allu cael ei gymeradwyo. Heblaw am hynny, bydd y cais yn cael ei gymeradwyo.

Efallai y bydd y cais yn derbyn Cymeradwyaeth Amodol neu Gymeradwyaeth Fesul Cam mewn rhai amgylchiadau.

2. Hysbysiad adeiladu

Nid oes angen cyflwyno cynlluniau manwl gyda’r math hwn o gais.

Mae hysbysiad yn addas ar gyfer gwaith bychan i’r cartref, e.e. mân newidiadau ac estyniadau bychan.

Ni all gael ei ddefnyddio gyda gwaith ar swyddfeydd, siopau nac unrhyw ddefnydd masnachol arall.

Lawrlwytho’r Cais Hysbysiad Adeiladu (pdf).  

Bydd angen i chi anfon cynllun bloc i ddimensiwn yn nodi’r maint a sawl llawr fydd yn yr adeilad a’i berthynas â ffiniau a draeniau cyffiniol, ynghyd â’r ffi Hysbysiad Adeiladu.

Nid oes proses i gymeradwyo’r cais yn ffurfiol ond mae cymeradwyo’r safle a chwblhau’r gwaith terfynol i ddigwydd fel sy’n arferol.

Efallai y bydd angen i chi gyflwyno cynlluniau neu fanylion eraill os bernir bod hynny’n angenrheidiol.

Ffioedd

Mae ffioedd safonol ar waith ar gyfer ceisiadau rheoliadau adeiladu, heblaw am mewn achosion lle mae’r gwaith yn fawr, a bydd y ffioedd wedyn yn cael eu pennu fesul cynllun.

Ffioedd safonol

Mae taflenni canllaw i’r ffioedd safonol wedi eu cyhoeddi ar gyfer:

Canllaw Taliadau Rheoliadau Adeiladu (pdf)

Rheoliadau Adeiladu:Estyniadau a Diwygiadau Domestig (pdf)

Mae gostyngiadau ar gael ar y costau safonol pan fo perchennog cynlluniau yn gwneud cais o’r newydd am gynlluniau sydd eisoes wedi eu cymeradwyo.

Ffioedd a bennir yn unigol

Os nad yw’r ffi ar gyfer eich gwaith adeiladu wedi ei nodi’n un safonol, bydd yn cael ei chyfrifo’n unigol.

E-bostiwch building.control@newport.gov.uk gyda 'Cais am ffi Rheoliadau Adeiladu’ wedi ei nod fel teitl a rhowch ddisgrifiad o’r gwaith a fwriedir. 

Byddwn yn cysylltu â chi o fewn 24 awr (Llun i Gwener)

Fe’ch anogir i gysylltu  â ni cyn cyflwyno cais Rheoliadau Adeiladu er mwyn i ni allu eich cynorthwyo i sicrhau y cymeradwyir eich cynllun.

Talu 

  • Cyflwyno gyda Chynlluniau Llawn – Mae’r Ffi Cynlluniau yn daladwy ar adeg cyflwyno’r cais
  • Mae’r Ffi Arolygu yn daladwy ar ôl yr arolygiad cyntaf ar y safle gan swyddogion rheoli adeiladu.
  • Ffi cyflwyno Hysbysiad Adeiladu – Mae’r ffi hon yn daladwy ar adeg cyflwyno’ch cais.

Gallwch dalu:

  • gydag arian parod yng Ngorsaf Wybodaeth y cyngor – peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post
  • gyda siec yn daladwy i Cyngor Dinas Casnewydd drwy’r post neu yn yr Orsaf Wybodaeth
  • gyda cherdyn credyd neu ddebyd yn yr Orsaf Wybodaeth neu dros y ffôn drwy siarad â’r tîm cymorth gwasanaethau datblygu ar (01633) 656656

Cysylltu 

I gael cyngor, e-bostiwch building.control@newport.gov.uk neu cysylltwch â Cysylltu â'r cyngor a gofyn am y tîm rheoli adeiladu.