Ansawdd aer

Gall ansawdd yr aer a anadlwn effeithio'n sylweddol ar ein hiechyd.

Prif achosion ansawdd aer gwael yw allyriadau diwydiannol a thraffig ar y ffyrdd.

Mae'r Undeb Ewropeaidd, y llywodraeth genedlaethol ac awdurdodau lleol wedi ymrwymo i wella ansawdd aer, ymrwymiad sydd wedi'i ysgrifennu mewn cyfraith. 

Y llygryddion sy'n peri'r prif bryder yw nitrogen deuocsid (NO2) sydd â throthwy o 40ugm3 y flwyddyn, a deunydd gronynnol (PM10 a PM2.5).

Os canfyddir bod ansawdd yr aer yn uwch na'r safonau hyn, rhaid datgan Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) .

Yn 2019 mabwysiadodd y Cyngor Strategaeth Teithio Cynaliadwy y byddwn yn gweithio tuag ati i leihau faint o lygredd a achosir gan y rhwydwaith trafnidiaeth. 

Lawrlwythwch ein cynllun gweithredu ansawdd aer

Darllen data ac adroddiadau ansawdd aer Casnewydd

Gwybodaeth bellach

Darllenwch am Strategaeth Teithio Cynaliadwy y Cyngor

Darllenwch am rôl coed wrth fynd i'r afael â llygredd aer

Ewch i Newyddion Ansawdd Aer

Ewch i safle GIG Cymru i ddarllen mwy am effeithiau llygryddion

Ewch i Ansawdd Aer yng Nghymru i gael y data ansawdd aer cenedlaethol diweddaraf 

Ysgolion - gwefan ryngweithiol i ysgolion i gefnogi ymwybyddiaeth o ansawdd aer.

Sêr ECO -cynllun economi tanwydd ar gyfer gweithredwyr fflyd leol

Ewch i’r Hwb Aer Glân i weld sut y gallwch wneud eich rhan

Darllenwch am teithio cynaliadwy fel rhan o gynllun lles Casnewydd

Dysgwch fwy am cerbydau trydan 

Diweddariadau

Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar y Cynllun Aer Glân i Gymru, yn cau ar 10 Mawrth 2020.

Cyswllt

Gofynnwch am iechyd yr amgylchedd yn Cyngor Dinas Casnewydd 

 

TRA114022 13/01/2020