Grwpiau lleol i ofalwyr

 

Parkinson's UK – Cangen Casnewydd 

Cynhelir cyfarfodydd misol gyda siaradwyr neu weithgaredd. Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gangen am fanylion.

Mae’r grŵp hefyd yn cyfarfod ar gyfer Caffi Parkinson’s ar yr ail ddydd Gwener o bob mis yn hen adeilad Llyfrgell Maendy, 2:30pm – 4:30pm.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Penny Minton 07851 423264 (Ysgrifennydd y Gangen).

Cymdeithas Cefnogwyr Anabl (CCA)

Yn cefnogi cefnogwyr Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd anabl a’u gofalwyr trwy ddarparu cadeiriau olwyn, gorchuddion i gadeiriau olwyn, blancedi ac amddiffynwyr i’r clustiau ar ddiwrnodau gemau (blaendal o £5). 

Mae nifer cyfyngedig o fannau parcio hygyrch y gellir eu cadw a gall y CCA drafod unrhyw bryderon a allai fod gennych am ddod i gemau. Ewch i wefan y CCA   

Chance Meetings Wales

Grŵp hamddenol a chyfeillgar o oedolion ifanc rhwng 10 a 16 oed gydag anghenion ychwanegol sy’n cynnig cyfle i wneud ffrindiau a chymdeithasu.  Chwaraewch bŵl, snwcer neu fwrdd tennis, rhowch gynnig ar gelf a chrefft, jig-sos neu gemau bwrdd.

Rydym yn ceisio darparu ar gyfer anghenion pawb, gan gyfarfod bob dydd Iau yng nghanolfan gymunedol Underwood ger Birch Grove, 6pm tan 730pm gyda £3 yn daladwy ar y dechrau.

E-bostiech kerrybennett745@hotmail.co.uk neu ffoniwch 07730 770194 am fwy o fanylion neu ewch i http://chancemeetingswales.weebly.com/home.html

Adferiad

Grŵp gofalwyr cefnogol ar gyfer unrhyw un sy'n gofalu am rywun â salwch meddwl. Fel arfer yn Sant Cadog, Caerllion i roi gwybodaeth a chyngor ar ddydd Mawrth o 10am – 12pm.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch linda.williams@adferiad.org

Ciwb Gofalwyr

Mae Carers Cube yn grŵp cymunedol ar gyfer oedolion Du, Asiaidd, lleiafrifoedd ethnig sy'n ofalwyr ac sy'n derbyn gofal. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â carerscube@outlook.com

Grwpiau i rieni sy'n ofalwyr

Rhieni dros Newid a ‘The Meet’

Cefnogaeth i rieni a gofalwyr pobl ifanc anabl rhwng 17 a 25 oed. Mae'r grŵp yn cyfarfod i drafod ystod eang o faterion megis iechyd, addysg a bywyd bob dydd.

Maent yn cyfarfod ar ddydd Mawrth cyntaf y mis yn Eglwys St Thomas, NP20 3AT, 10:30am i 12:30pm. Sylwch nad oes unrhyw gyfarfodydd yn ystod misoedd Gorffennaf, Awst ac Ionawr.

Mae Rhieni dros Newid hefyd yn cynnal grŵp cymdeithasol, The Meet, ar gyfer oedolion ifanc anabl rhwng 17 a 25 oed. Mae'r Meet yn hybu cyfeillgarwch, rhyngweithio cymdeithasol ac annibyniaeth.

Cysylltwch â Lisa ar 07737 679824 neu e-bostiwch parentsforchange@hotmail.co.uk   

Grŵp Cymorth Awtistiaeth Casnewydd

Grŵp cymorth i rieni, gofalwyr a mam-guod a thad-cuod plant neu bobl ifanc sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA) yng Nghasnewydd.

Cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Iau cyntaf bob mis (amser tymor), 10am-12pm yng Nghanolfan Blant Serennu gyda siaradwyr amrywiol. 

Cysylltwch â Hilary Leadbeater (Cadeirydd a rhiant plentyn sydd ag ASA) ar 07899 906344 neu e-bostiwch newportautismsupportgroup@hotmail.co.uk  

GRWP DADS GWENT

Mae grŵp tadau yn darparu cyfleoedd i dadau a gofalwyr gwrywaidd eraill gwrdd a chymdeithasu.

Cyfarfod bob ail ddydd Sadwrn bob mis yng Nghanolfan Serennu rhwng 10yb – 12. Ebostiwch dadsgroupgwent@gmail.com am fwy o wybodaeth.

LLEISIAU Cudd AWTISTIAETH

Os ydych chi'n rhiant ifanc gyda phlentyn awtistig sydd newydd gael diagnosis neu'n rhiant i berson ifanc yn ei arddegau neu oedolyn awtistig, yna cwrdd am goffi bob mis a sgwrsio â rhieni eraill a gweithwyr proffesiynol gwadd.

Cyfarfod yng Nghanolfan Glan yr Afon Casnewydd. Cysylltwch â 07305 654521 am ragor o wybodaeth ac i gofrestru neu e-bostiwch yvonne.odukwe@autismshiddenvoices.com

ADHD+ CASNEWYDD

Os ydych chi'n cefnogi plentyn ag ADHD yna gallwch chi ymuno â grŵp cymorth cyfoedion sy'n cyfarfod bob mis.

Mae'n grŵp cyfeillgar, anfeirniadol sy'n cael ei redeg gan deuluoedd i oedolion.

Mae un grŵp yn cyfarfod ar ddydd Mercher cyntaf y mis, 10am tan 12pm yng Nghanolfan Forrest Teulu, Dyffryn.

Mae’r grŵp arall yn cyfarfod ar drydydd dydd Iau’r mis, 10am tan 12pm, yng nghanolfan blant SERENNU yn Nhŷ-du.

Cysylltwch â Natalie ar 07977 455 592 am fwy o wybodaeth neu i gadw lle.