Grwpiau lleol i ofalwyr

Groups cancelled until further notice, but telephone or online support may be available

Fforwm Gofalwyr Casnewydd

Rhedir gan ofalwyr i ofalwyr – croeso cynnes i bob gofalwr dros 18 oed. 

Mae Fforwm Gofalwyr Casnewydd yn cynnal boreau coffi, cyfarfodydd a gweithgareddau rheolaidd ledled Casnewydd yn ogystal â rhoi cymorth i gyfoedion a diweddaru gwybodaeth i ofalwyr mewn meddygfeydd. 

Ewch i’w dudalen Facebook, ffoniwch 07970860079 neu e-bostiwch newportcarersforum@gmail.com

Parkinson's UK – Cangen Casnewydd 

Gwybodaeth a chymorth i'r bobl hynny sydd â chlefyd Parkinson, eu gofalwyr, eu teulu a'u ffrindiau.

Mae gweithgareddau’n cynnwys teithiau, siaradwyr a digwyddiadau codi arian a chyfarfod misol gyda gwybodaeth a sgwrs dros baned o de.

Cynhelir cyfarfodydd yng Nghanolfan Gymunedol Parc Stow, Casnewydd, NP20 4FX gan ddechrau am 2.15pm (oni bai y nodir fel arall). Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Jenni McCabe (Ysgrifenyddes) ar 01633 431567.  

Rhieni dros Newid a ‘The Meet’

Cymorth i rieni a gofalwyr plant anabl ac oedolion ifanc gyda grŵp cymdeithasol i bobl 15-25 oed o’r enw The Meet sy'n cyfarfod bob yn ail ddydd Mercher yn The Drago Lounge yng Nghasnewydd.

Mae digwyddiadau a diwrnodau allan rheolaidd hefyd.  Bwriad The Meet yw hyrwyddo cyfeillgarwch, rhyngweithio cymdeithasol ac annibyniaeth mewn amgylchedd sy’n briodol o ran oedran.

Cysylltwch â Lisa ar 07737 679824 neu e-bostiwch parentsforchange@hotmail.co.uk   

Grŵp Cymorth Awtistiaeth Casnewydd

Grŵp cymorth i rieni, gofalwyr a mam-guod a thad-cuod plant neu bobl ifanc sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA) yng Nghasnewydd.

Cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Iau cyntaf bob mis, 10am-12pm yng Nghanolfan Blant Serennu gyda siaradwyr amrywiol. 

Cysylltwch â Hilary Leadbeater (Cadeirydd a rhiant plentyn sydd ag ASA) ar 07899 906344 neu e-bostiwch newportautismsupportgroup@hotmail.co.uk  

Cymdeithas Cefnogwyr Anabl (CCA)

Yn cefnogi cefnogwyr Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd anabl a’u gofalwyr trwy ddarparu cadeiriau olwyn, gorchuddion i gadeiriau olwyn, blancedi ac amddiffynwyr i’r clustiau ar ddiwrnodau gemau (blaendal o £5). 

Mae nifer cyfyngedig o fannau parcio hygyrch y gellir eu cadw a gall y CCA drafod unrhyw bryderon a allai fod gennych am ddod i gemau. Ewch i wefan y CCA   

Chance Meetings Wales

Grŵp hamddenol a chyfeillgar o oedolion ifanc rhwng 10 a 16 oed gydag anghenion ychwanegol sy’n cynnig cyfle i wneud ffrindiau a chymdeithasu.  Chwaraewch bŵl, snwcer neu fwrdd tennis, rhowch gynnig ar gelf a chrefft, jig-sos neu gemau bwrdd.

Rydym yn trio bodloni anghenion pawb, gan gwrdd bob dydd Iau yn Nhafarn Iscoed yn Underwood o 6.30pm tan 8.30pm ac mae £2 yn daladwy ar y dechrau. 

E-bostiech kerrybennett745@hotmail.co.uk neu ffoniwch 07730 770194 am fwy o fanylion neu ewch i http://chancemeetingswales.weebly.com/home.html

Hafal 

Grŵp cyfeillgar a chefnogol o ofalwyr sy’n cwrdd ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis rhwng 2pm a 4pm yn 47 Duckpool Road neu rhwng 6pm a 7.30pm yng nghaffi Theatr Glan yr Afon.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Hafal neu (01633) 264763 

Ff:21 Dragons

Grŵp cymorth a arweinir gan rieni yng Nghanolfan Blant Serennu Casnewydd sy’n cynnig cyfeillgarwch a chymorth i deuluoedd plant sydd â Syndrom Down.

Cynigir cymorth o’r dyddiad cynnar, naill ai cyn yr enedigaeth neu'n fuan ar ôl yr enedigaeth pan fo'r plentyn yn cael diagnosis am y tro cyntaf.

Dewch i gwrdd ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis rhwng 10am a 1pm yng Nghanolfan Blant Serennu.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Fran yn Frances2708@gmail.com

TRA95063 12/12/2018