Grwpiau lleol i ofalwyr

COVID 19: Mae llawer o grwpiau cymunedol dan do bellach wedi ailddechrau gyda chanllawiau COVID ar waith. Cysylltwch â’r grwpiau i gael mwy o wybodaeth.


Parkinson's UK – Cangen Casnewydd 

Gwybodaeth a chymorth i'r bobl hynny sydd â chlefyd Parkinson, eu gofalwyr, eu teulu a'u ffrindiau.

Mae gweithgareddau’n cynnwys teithiau, siaradwyr a digwyddiadau codi arian a chyfarfod misol gyda gwybodaeth a sgwrs dros baned o de.

Cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Iau olaf y mis yng Nghanolfan Gymunedol Parc Stow, Casnewydd, NP20 4FX gan ddechrau am 2pm (oni nodir yn wahanol). 

Mae'r grŵp hefyd yn cwrdd ar gyfer Caffi Parkinson ar 2il ddydd Gwener pob mis yn hen adeilad Llyfrgell Maendy, 2:30pm – 4pm.

Mae angen cadw lle i ddod i gyfarfod.

I gadw lle neu i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Penny Minton 07851 423264 (Ysgrifennydd y Gangen).

Rhieni dros Newid a ‘The Meet’

Cymorth i rieni a gofalwyr plant anabl ac oedolion ifanc gyda grŵp cymdeithasol i bobl 15-25 oed o’r enw The Meet sy'n cyfarfod bob yn ail ddydd Mercher yn The Drago Lounge yng Nghasnewydd.

Mae digwyddiadau a diwrnodau allan rheolaidd hefyd.  Bwriad The Meet yw hyrwyddo cyfeillgarwch, rhyngweithio cymdeithasol ac annibyniaeth mewn amgylchedd sy’n briodol o ran oedran.

Cysylltwch â Lisa ar 07737 679824 neu e-bostiwch parentsforchange@hotmail.co.uk   

Grŵp Cymorth Awtistiaeth Casnewydd

Grŵp cymorth i rieni, gofalwyr a mam-guod a thad-cuod plant neu bobl ifanc sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA) yng Nghasnewydd.

Cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Iau cyntaf bob mis, 10am-12pm yng Nghanolfan Blant Serennu gyda siaradwyr amrywiol. 

Cysylltwch â Hilary Leadbeater (Cadeirydd a rhiant plentyn sydd ag ASA) ar 07899 906344 neu e-bostiwch newportautismsupportgroup@hotmail.co.uk  

Cymdeithas Cefnogwyr Anabl (CCA)

Yn cefnogi cefnogwyr Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd anabl a’u gofalwyr trwy ddarparu cadeiriau olwyn, gorchuddion i gadeiriau olwyn, blancedi ac amddiffynwyr i’r clustiau ar ddiwrnodau gemau (blaendal o £5). 

Mae nifer cyfyngedig o fannau parcio hygyrch y gellir eu cadw a gall y CCA drafod unrhyw bryderon a allai fod gennych am ddod i gemau. Ewch i wefan y CCA   

Chance Meetings Wales

Grŵp hamddenol a chyfeillgar o oedolion ifanc rhwng 10 a 16 oed gydag anghenion ychwanegol sy’n cynnig cyfle i wneud ffrindiau a chymdeithasu.  Chwaraewch bŵl, snwcer neu fwrdd tennis, rhowch gynnig ar gelf a chrefft, jig-sos neu gemau bwrdd.

Rydym yn trio bodloni anghenion pawb, gan gwrdd bob dydd Iau yn Nhafarn Iscoed yn Underwood o 6.30pm tan 8.30pm ac mae £2 yn daladwy ar y dechrau. 

E-bostiech kerrybennett745@hotmail.co.uk neu ffoniwch 07730 770194 am fwy o fanylion neu ewch i http://chancemeetingswales.weebly.com/home.html

Hafal 

Grŵp cyfeillgar a chefnogol o ofalwyr sy’n cwrdd ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis rhwng 2pm a 4pm yn 47 Duckpool Road neu rhwng 6pm a 7.30pm yng nghaffi Theatr Glan yr Afon.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Hafal neu (01633) 264763 

Ff:21 Dragons

Grŵp cymorth a arweinir gan rieni yng Nghanolfan Blant Serennu Casnewydd sy’n cynnig cyfeillgarwch a chymorth i deuluoedd plant sydd â Syndrom Down.

Cynigir cymorth o’r dyddiad cynnar, naill ai cyn yr enedigaeth neu'n fuan ar ôl yr enedigaeth pan fo'r plentyn yn cael diagnosis am y tro cyntaf.

Dewch i gwrdd ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis rhwng 10am a 1pm yng Nghanolfan Blant Serennu.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Fran yn Frances2708@gmail.com

TRA95063 12/12/2018