Grwpiau lleol i ofalwyr

 

Parkinson's UK – Cangen Casnewydd 

Gwybodaeth a chefnogaeth i'r rhai sydd â Parkinson's, eu gofalwyr, teulu a ffrindiau.

Ymhlith y gweithgareddau mae gwibdeithiau, siaradwyr a digwyddiadau codi arian a chyfarfod misol gyda gwybodaeth a sgwrs dros baned.

Cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Gwener olaf y mis yng Nghanolfan Gymunedol Stow Park, Casnewydd, NP20 4FX gan ddechrau am 2pm (oni nodir yn wahanol).

Mae’r grŵp hefyd yn cyfarfod ar gyfer Caffi Parkinson’s ar yr 2il ddydd Gwener o bob mis yn hen adeilad Llyfrgell Maendy, 2:30pm – 4:30pm.

Nid oes angen archebu lle i fynychu'r cyfarfodydd hyn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Penny Minton 07851 423264 (Ysgrifennydd y Gangen).

Cymdeithas Cefnogwyr Anabl (CCA)

Yn cefnogi cefnogwyr Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd anabl a’u gofalwyr trwy ddarparu cadeiriau olwyn, gorchuddion i gadeiriau olwyn, blancedi ac amddiffynwyr i’r clustiau ar ddiwrnodau gemau (blaendal o £5). 

Mae nifer cyfyngedig o fannau parcio hygyrch y gellir eu cadw a gall y CCA drafod unrhyw bryderon a allai fod gennych am ddod i gemau. Ewch i wefan y CCA   

Chance Meetings Wales

Grŵp hamddenol a chyfeillgar o oedolion ifanc rhwng 10 a 16 oed gydag anghenion ychwanegol sy’n cynnig cyfle i wneud ffrindiau a chymdeithasu.  Chwaraewch bŵl, snwcer neu fwrdd tennis, rhowch gynnig ar gelf a chrefft, jig-sos neu gemau bwrdd.

Rydym yn ceisio darparu ar gyfer anghenion pawb, gan gyfarfod bob dydd Iau yng nghanolfan gymunedol Underwood ger Birch Grove, 6pm tan 730pm gyda £2 yn daladwy ar y dechrau.

E-bostiech kerrybennett745@hotmail.co.uk neu ffoniwch 07730 770194 am fwy o fanylion neu ewch i http://chancemeetingswales.weebly.com/home.html

Adferiad

Grŵp gofalwyr cefnogol ar gyfer unrhyw un sy'n gofalu am rywun â salwch meddwl. Fel arfer yn Sant Cadog, Caerllion i roi gwybodaeth a chyngor ar ddydd Mawrth o 10am – 12pm.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch linda.williams@adferiad.org

Ciwb Gofalwyr

Mae Carers Cube yn grŵp cymunedol ar gyfer oedolion Du, Asiaidd, lleiafrifoedd ethnig sy'n ofalwyr ac sy'n derbyn gofal. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â carerscube@outlook.com

Grwpiau i rieni sy'n ofalwyr

Rhieni dros Newid a ‘The Meet’

Cefnogaeth i rieni a gofalwyr pobl ifanc anabl rhwng 17 a 25 oed. Mae'r grŵp yn cyfarfod i drafod ystod eang o faterion megis iechyd, addysg a bywyd bob dydd.

Maent yn cyfarfod ar ddydd Mawrth cyntaf y mis yn Eglwys St Thomas, NP20 3AT, 10:30am i 12:30pm. Sylwch nad oes unrhyw gyfarfodydd yn ystod misoedd Gorffennaf, Awst ac Ionawr.

Mae Rhieni dros Newid hefyd yn cynnal grŵp cymdeithasol, The Meet, ar gyfer oedolion ifanc anabl rhwng 17 a 25 oed. Mae'r Meet yn hybu cyfeillgarwch, rhyngweithio cymdeithasol ac annibyniaeth.

Cynhelir y Cyfarfod bob yn ail ddydd Mercher yn Lolfa Drago, Casnewydd o 6.30pm

Cysylltwch â Lisa ar 07737 679824 neu e-bostiwch parentsforchange@hotmail.co.uk   

Grŵp Cymorth Awtistiaeth Casnewydd

Grŵp cymorth i rieni, gofalwyr a mam-guod a thad-cuod plant neu bobl ifanc sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA) yng Nghasnewydd.

Cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Iau cyntaf bob mis (amser tymor), 10am-12pm yng Nghanolfan Blant Serennu gyda siaradwyr amrywiol. 

Cysylltwch â Hilary Leadbeater (Cadeirydd a rhiant plentyn sydd ag ASA) ar 07899 906344 neu e-bostiwch newportautismsupportgroup@hotmail.co.uk  

GRWP DADS GWENT

Mae grŵp tadau yn darparu cyfleoedd i dadau a gofalwyr gwrywaidd eraill gwrdd a chymdeithasu.

Cyfarfod bob ail ddydd Sadwrn bob mis yng Nghanolfan Serennu rhwng 10yb – 12. Ebostiwch dadsgroupgwent@gmail.com am fwy o wybodaeth.

LLEISIAU Cudd AWTISTIAETH

Os ydych chi'n rhiant ifanc gyda phlentyn awtistig sydd newydd gael diagnosis neu'n rhiant i berson ifanc yn ei arddegau neu oedolyn awtistig, yna cwrdd am goffi bob mis a sgwrsio â rhieni eraill a gweithwyr proffesiynol gwadd.

Cyfarfod yng Nghanolfan Glan yr Afon Casnewydd. Cysylltwch â 07305 654521 am ragor o wybodaeth ac i gofrestru neu e-bostiwch yvonne.odukwe@autismshiddenvoices.com

ADHD+ CASNEWYDD

Os ydych chi'n cefnogi plentyn ag ADHD yna gallwch chi ymuno â grŵp cymorth cyfoedion sy'n cyfarfod bob mis.

Mae'n grŵp cyfeillgar, anfeirniadol sy'n cael ei redeg gan deuluoedd i oedolion.

Mae un grŵp yn cyfarfod ar ddydd Mercher cyntaf y mis, 10am tan 12pm yng Nghanolfan Forrest Teulu, Dyffryn.

Mae’r grŵp arall yn cyfarfod ar drydydd dydd Iau’r mis, 10am tan 12pm, yng nghanolfan blant SERENNU yn Nhŷ-du.

Cysylltwch â Natalie ar 07977 455 592 am fwy o wybodaeth neu i gadw lle.

Grwpiau rhieni sy’n ofalwyr yng Nghanolfan Blant SERRENU

Ff:21 Dragons

Grŵp cymorth dan arweiniad rhieni sy’n cynnig cyfeillgarwch a chymorth i deuluoedd plant â Syndrom Down.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r swyddogion cyswllt teulu sydd wedi'u lleoli yng Nghanolfan SERRENU, e-bostiwch ABB.FamilyLaisonOfficer@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01633 748013.