Lles i ofalwyr

Gwiriwch ganllawiau covid cyfredol Llywodraeth Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru.

Lles a chefnogaeth

Melo Cymru - amrywiaeth o wybodaeth, offer a chyrsiau i'ch helpu i ofalu am eich lles.

Taking Care - o llyfrgell fideo i ofalwyr gyda chymorth ar gyfer materion ymarferol, deall eich emosiynau, a sut i gadw eich bywyd eich hun mewn cydbwysedd.

Dementia Talking Point - cymuned ar-lein am ddim lle gall unrhyw un y mae demensia’n effeithio arno/arni gael cefnogaeth werthfawr.

Me Time - sesiynau i chi a'ch lles sy'n cael eu rhedeg gan Gofalwyr Cymru. Ar hyn o bryd maent yn cael eu cynnal dros Zoom ar wahanol ddyddiadau ac amseroedd, gan gynnwys gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Mind – canolfan ar-lein gyda chyngor ar sut i gefnogi eich lles meddyliol yn ystod y cyfnod hwn.

Headspace - ar hyn o bryd mae’n cynnig adnoddau ymwybyddiaeth ofalgar, synfyfyrio ac ymarferion am ddim y gallwch wrando arnynt unrhyw bryd.  

Sparkle - gwybodaeth a chymorth i rieni a gofalwyr plant ag anableddau a/neu anawsterau datblygiadol. 

Cysylltwyr Cymunedol - Mae cysylltwyr cymunedol Casnewydd yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chyfeirio at weithgareddau a chymorth yn eich ardal.

Llyfrgelloedd Casnewydd - mae pob llyfrgell yn cadw casgliad gofalwyr o lyfrau a ddewiswyd i gefnogi gofalwyr di-dâl.

Grwpiau Cymorth i Ofalwyr yng Nghasnewydd - cymorth, cyfeillgarwch a gweithgareddau i ofalwyr di-dâl.

Casnewydd Fyw - yn cynnig aelodaeth ffitrwydd am bris gostyngol i ofalwyr di-dâl sy'n derbyn lwfans gofalwr.

Pobl ifanc

Mind - pobl ifanc a theuluoedd sydd â chwestiynau am iechyd.

Parth Siarad - cwnsela am ddim i blant a phobl ifanc rhwng 3 a 19 oed, sy'n byw yn ardal Casnewydd.

Ymddiriedolaeth y Tywysog - adnoddau defnyddiol gydag opsiwn sgwrsio ar-lein sy’n cynnig cyngor, arweiniad a help i ddatblygu eich hyder.

Cymorth i fyfyrwyr - mae gan brifysgolion a cholegau raglenni cymorth ar waith i helpu myfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofal.

Profedigaeth

Gofal Galar Cruse -  cymorth a gwybodaeth ynglŷn â phrofedigaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion. 

UK Government Bereavement advice - advice, guidance and practical support if someone you know has died.

NHS bereavement advice - Find advice and support for coping with bereavement and grief, including help with bereavement in children and young people.

Good Grief Trust - gwybodaeth a chymorth ymarferol ar-lein, storïau gan eraill sydd efallai wedi profi colled debyg a chyfeiriadau at ddewis o wasanaethau cymorth.

Bereavement Advice Centre - llinell gymorth am ddim a gwasanaeth gwybodaeth ar y we sy'n darparu gwybodaeth ymarferol, cyngor a chyfeiriadau ynglŷn â’r heriau a'r gweithdrefnau y mae llawer yn eu hwynebu ar ôl marwolaeth rhywun agos.

TRA120467 08/06/2020