Larymau ceir a thai

Larymau ceir

Os yw larwm car sy'n canu am gyfnod hir yn tarfu arnoch, ceisiwch ddod o hyd i'r sawl sy'n gyfrifol am y cerbyd a siarad ag ef.   

Os na allwch ddod o hyd i'r unigolyn ac rydych chi'n teimlo bod y larwm yn cael effaith sylweddol arnoch chi, rhowch wybod i ni isod am y sŵn: 

Pan fyddwn yn cael eich cais, byddwn yn ceisio cysylltu â cheidwad cofrestredig y car i weld a yw'n gallu diffodd y larwm o fewn cyfnod rhesymol.  

Os na fydd modd dod o hyd i'r ceidwad cofrestredig, gall hysbysiad atal gael ei gyflwyno o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, yn datgan y bydd rhywun yn mynd i mewn i'r cerbyd trwy rym i ddatgysylltu'r larwm os na fydd yn cael ei dawelu - o fewn awr fel arfer - neu bydd y cerbyd yn cael ei dywys i ffwrdd yn llwyr.   

Bydd ceidwad cofrestredig y cerbyd yn cael gwybod a byddwn yn codi am bob cost a gafwyd. 

Larymau tai

Ceisiwch siarad â'r person sy'n gyfrifol am yr eiddo i esbonio sut mae'r sefyllfa'n tarfu arnoch chi. 

Os na allwch ddod o hyd i'r unigolyn ac rydych yn teimlo bod y larwm yn cael effaith arwyddocaol arnoch chi, rhowch wybod i ni isod am y sŵn: 

Rhoi gwybod am niwsans sŵn 

Bydd swyddogion y cyngor yn ceisio cysylltu â pherchennog yr eiddo i weld a yw'n gallu diffodd y larwm o fewn cyfnod rhesymol.  

Os na fydd modd cysylltu â'r perchennog, gall hysbysiad atal gael ei gyflwyno o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.  

Os bydd y swyddog ymchwilio'n fodlon bod y larwm yn achosi niwsans statudol, bydd camau ffurfiol yn cael eu cymryd i ddiffodd y larwm.

Bydd hyn yn cynnwys cael gwarant gan lys ynadon i fynd i mewn i'r eiddo, diffodd y larwm a diogelu'r eiddo ar ôl gwneud hynny. 

Bydd y perchennog yn cael gwybod am y camau a gymerwyd a bydd pob cost a gafwyd yn cael ei chodi arno.