Mentoring, Assessment & Consultation

SocialServices-MAC

Nod y tîm Mentora, Asesu ac Ymgynghori yw rhoi cymorth i staff y gwasanaethau cymdeithasol rheng flaen er mwyn eu helpu i reoli gofynion eu gwaith achos, gan ganolbwyntio'n benodol ar gymorth mewn perthynas â'r broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus ac achosion llys.

"Fel mam gyda phlant ifanc teimlais fod Casnewydd wedi bod yn gymwynasgar iawn ac wedi fy ngalluogi i weithio oriau hyblyg ac yr wyf wedi ymrwymo i'r polisi cydbwysedd bywyd gwaith” Uwch Ymarferydd

Mae'r tîm yn cynnwys gweithiwr cymdeithasol ymgynghorol, un uwch ymarferydd hyfforddi-mentora ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso a gweithwyr cymdeithasol mwy profiadol sydd angen cymorth ychwanegol ac un uwch ymarferydd sy'n cefnogi staff rheng flaen gydag asesu a chynllunio gofal, drwy fentora a chefnogaeth trwy hyfforddiant.

Mae'r tîm Mentora, Asesu ac Ymgynghori wedi'i leoli yn y Ganolfan Ddinesig ac yn cefnogi staff gwaith cymdeithasol yn yr Orsaf Wybodaeth a hefyd yn y Ganolfan Serennu.