Swyddi gwag partneriaethau

WELSH We Care Wales_July 2020

Gofalwn Cymru

Os oes gennych chi agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna ar gyfer y rhan fwyaf o rolau, gallwch dderbyn unrhyw hyfforddiant ac ennill unrhyw gymwysterau sydd eu hangen arnoch chi yn y swydd.

Mae pob math o ffyrdd o weithio’n hyblyg, felly gallwch drefnu gofalu am bobl o’ch cwmpas chi a’ch teulu - Gofalwn Cymru.


Taliadau uniongyrchol - swyddi gwag

Caerllion - DP

Benywaidd yn ofynnol i gefnogi menyw anabl yn ei chwedegau sy'n defnyddio cadair olwyn i gynnal ei hannibyniaeth.

Bydd dyletswyddau'n cael eu cyflawni yn ei chartref a byddant yn cynnwys help gyda chawod a gwisgo, yn ogystal â gwneud rhai tasgau domestig ysgafn.

Efallai y bydd angen rhywfaint o gymorth i fynd i'r gymuned.

2 awr bob dydd Sadwrn 9.00 AM i 11.00 AM

2 awr bob dydd Sul 10.00 AM i 12.00 PM

O bosib 4 awr arall trwy gydol yr wythnos i'w drafod.

Profiad yn well, ond nid yn hanfodol.

Cyfradd cyflog: £12.40 yr awr.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
I gael ffurflen gais, e-bostiwch [email protected] a dyfynnu cyfeirnod DP.

AR Newport

Teitl swydd – cynorthwywyr personol (gofalwr)

Cyfradd yr awr:  £12.40 yr awr.

Contract - parhaol, rhan amser, 18-20 awr yr wythnos.

Lleoliad - Allt-Yr-Ynn, Casnewydd.

Mae angen cynorthwyydd personol benywaidd i helpu i gefnogi menyw anabl yn ei thridegau, sy'n defnyddio cadair olwyn, i gynnal ei hannibyniaeth. Mae gan y fenyw ifanc hon anableddau dysgu a heriau corfforol.

Bydd dyletswyddau gofal personol yn cael eu cyflawni yn ei chartref a byddant yn cynnwys help gyda golchi, cael cawod a gwisgo, yn ogystal â pharatoi a bwydo prydau bwyd a gwneud rhai tasgau domestig ysgafn.

Bydd cyfleoedd rheolaidd i helpu i gael mynediad i gyfleusterau cymunedol a hamdden sy'n cynnig symbyliad. Mae Trwydded Yrru’n hanfodol.

Rhoddir hyfforddiant llawn.Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a fydd yn cael ei dalu gan y cyflogwr. 

I ofyn am ffurflen gais e-bostiwch [email protected]

Dyfynnwch y cyfeirnod AR Newport. 

Casnewydd BJ

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol i gefnogi merch 7 oed ag awtistiaeth i gael mynediad i'r gymuned am 4 awr yr wythnos ar gyfradd o £12.40 yr awr.

Mae fy merch yn ddi-eiriau; fodd bynnag, s mae'n caru llyfrau, nofio a defnyddio ei llechen electronig. Mae hi wrth ei bodd ar ei phen ei hun ond mae hefyd yn hoff o gwmni oedolion. Oherwydd ei awtistiaeth, bydd angen sylw 1:1 arni bob amser a rhaid cymryd gofal pan fydd yn yr awyr agored i sicrhau ei bod yn aros yn ddiogel. Hefyd, efallai y bydd adegau pan fydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus newid ei chewyn.

Rwy'n chwilio am rywun a fydd yn gallu mynd â fy merch allan, felly mae'n rhaid i'r gweithiwr llwyddiannus gael ei gar ei hun a'r yswiriant gofynnol ar gyfer ei gerbyd.

Mae'r swydd hon yn destun cais datgeliad manwl i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a fydd yn cael ei dalu amdano gan y cyflogwr.

Os ydych yn unigolyn dibynadwy, dibynadwy, amyneddgar sy'n gallu ymrwymo i 4 awr yr wythnos ar y gyfradd o £12.00 yr awr, anfonwch e-bost at [email protected] i ofyn am ffurflen gais a dyfynnu'r cyfeirnod BJ. 

JL Canolog

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol i gefnogi dyn sydd yn ei chwedegau i gael mynediad i'r gymuned. Mae gan y cyflogwr Awtistiaeth a rhai anawsterau iechyd meddwl.

Mae'r swydd yn cynnwys ei gefnogi i gyfarfodydd neu gael mynediad i leoedd fel y meddyg teulu a'r fferyllydd. Mae hefyd yn hoffi mynd am yriannau ac ymweld â siopau penodol. Bydd angen cymorth arno i ddefnyddio'r ffôn a threfnu apwyntiadau neu gasglu presgripsiynau. Mae'n caru ei gar a bydd bob amser yn gyrru ei hun; weithiau gallwch chi fynd gydag ef ond adegau eraill bydd angen i chi gwrdd ag ef yno. Byddai hyn felly yn haws os ydych yn yrrwr.

Bydd gofyn i chi eirioli drosto ar brydiau.

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Oriau gwaith yw lleiafswm o 3 awr yr wythnos. Bydd gofyn i chi dalu am wyliau neu salwch gweithiwr arall hyd at uchafswm o 6 awr yr wythnos, neu unrhyw wythnosau efallai na fydd yn gallu rhoi'r oriau sydd eu hangen arno.

Y gyfradd fesul awr yw £12.40 yr awr.

Byddai angen hyblygrwydd o ran argaeledd ond mae'r oriau yn debygol o fod gyda'r nos ac ar benwythnosau.Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y swydd hon, e-bostiwch [email protected] i ofyn am ffurflen gais a dyfynnu cyfeirnod JL.

Canol AL

Mae angen cynorthwyydd personol i gefnogi dyn 46 oed sydd â Syndrom Down i gael mynediad i'r gymuned am 18 awr yr wythnos dros 3 diwrnod ar gyfradd tâl o £12.40 yr awr. Y dyddiau gwaith yw dydd Llun (6 awr), dydd Mawrth (5 awr) a dydd Mercher (7 awr) o 10 am, (gellir trafod dyddiau ac oriau yn dilyn cyfweliad llwyddiannus)

Gall yr unigolyn fod ychydig yn swil ar y dechrau ond mae'n iawn unwaith iddo ddod i adnabod rhywun ac mae'n mwynhau siopa, yn enwedig siopau chwaraeon ac yn ymwybodol iawn o ffasiwn. Mae hefyd yn hoffi technoleg felly mae'n defnyddio ei ffôn neu dabled yn aml, mae'n hoffi gwylio'r teledu ac mae'n canolbwyntio ar y teulu felly nid yw'n meindio plant ac mae'n caru cŵn.

Bydd y rôl yn cynnwys mynd ag ef i fannau o ddiddordeb, sinema, edrych o gwmpas siopau, canolfannau garddio, nofio a mynd gydag ef i unrhyw apwyntiadau gofynnol.

Gan fod angen iddo fynychu apwyntiadau lleol yng Nghasnewydd, bydd angen rhywun â thrwydded yrru a char arno a'r yswiriant gofynnol (telir petrol o 40c y filltir wrth fynd ag ef allan yn y gymuned).

Os ydych chi'n unigolyn dibynadwy, caredig, amyneddgar a chyfeillgar sy'n gallu cefnogi ac annog yr unigolyn hwn i ddod yn annibynnol gyda gweithgareddau o ddiddordeb, byddai hon yn swydd berffaith i chi. Byddai gwybodaeth leol am weithgareddau yn fanteisiol i'r swydd hon ond nid yw'n hanfodol.

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manylach y DBS. Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon ac yn gallu ymrwymo i 18 awr yr wythnos ar gyfradd o £12.40 yr awr, anfonwch e-bost at [email protected] a dyfynnwch y cyfeirnod AL.

Alway TK

Teitl Swydd – 2 gynorthwyydd personol (gofalwr)

Cyfradd Awr - cyfradd nos o £11.44 yr awr

Contract – rhan amser parhaol (hyblyg 4 awr yr wythnos gyda chyfle o 2 awr ychwanegol yn ystod y dydd yr wythnos ar gyfradd o £12.40 yr awr)

Lleoliad - Alway, Casnewydd

Rwy'n chwilio am ddau gynorthwyydd personol i gefnogi fy mhlentyn ag awtistiaeth. Y ddau i weithio 4 awr yr un yr wythnos ar yr un pryd. Bydd hyn i weithio dros nos yn Oaklands i oruchwylio a chefnogi fy mhlentyn. Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd gofal yn ddymunol. Gall fy mhlentyn fod yn ddi-eiriau, yn heriol ac yn gorfforol gryf i ddelio ag ef.

Rwy’n gallu cynnig 2 awr ychwanegol yr wythnos i un o’r cynorthwywyr personol ar gyfer fy mhlentyn arall ag awtistiaeth. Bydd hyn ar gyfradd o £12 yr awr, i ddarparu cefnogaeth a goruchwyliaeth yn ystod gweithgareddau ar gyfer fy mhlentyn.

Bydd angen i chi fod yn empathetig, yn egnïol, yn hyblyg, yn amyneddgar, yn ddibynadwy, yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac yn gallu gweithio ar eich menter eich hun. Bydd angen i chi fod yn hyblyg i weddu i'm hanghenion. Mae trafnidiaeth eich hun yn hanfodol a byddai angen yr yswiriant busnes angenrheidiol i'w diogelu eu hunain.

I wneud cais am y swydd hon a gofyn am ffurflen gais cysylltwch â [email protected] gan gyfeirio at: Alway TK.Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd hon.

Mae’r swydd hon yn amodol ar Gais Datgeliad Manwl i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae croeso i chi gyflwyno eich cais yn Gymraeg neu Saesneg. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.

Rogerstone, Casnewydd 

Rydym yn chwilio am Ofalwr Personol Benywaidd gonest, dibynadwy a chyfeillgar i weithio gyda merch ifanc iawn 40 oed â Pharlys yr Ymennydd.

Byddai dyletswyddau yn cynnwys gofal personol llawn a chynorthwyo gyda gweithgareddau dyddiol gan gynnwys mynd ar wibdeithiau. Byddai angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod â'r gallu i weithio fel rhan o dîm a bod ar gael i weithio hyd at un ar bymtheg o oriau amrywiol yr wythnos (dyddiau ac oriau i fod yn eu trafod a’u cytuno yn dilyn cyfweliad llwyddiannus).

Bydd pob wythnos waith yn cynnwys sifftiau bore, prynhawn, nos a phenwythnos ar system rota.

*Byddai rhywun sydd â thrwydded yrru ac sy'n fodlon gyrru cerbyd sydd wedi'i addasu ar gyfer mynediad i gadeiriau olwyn o fantais.

Os ydych yn unigolyn dibynadwy, amyneddgar, dibynadwy sy'n gallu ymrwymo i 16 awr yr wythnos ar gyfradd o £12 yr awr, cysylltwch â Margaret ar 07976 963733 am sgwrs anffurfiol.

 Malpas MA 

Teitl Swydd – cynorthwy-ydd personol (gofalwr)

Cyfrydd Yr Awyr: £12.40 YR AWR   

Contract - Parhoral rhan-amser (hyblyg 4 awr y mis) 

Lleoliad- Malpas, Casnewydd

Mae angen cynorthwyydd personol i gefnogi plentyn sydd â pharlys yr ymennydd.  Hefyd, i gefnogi'r plentyn gyda gweithgareddau a gytunir gan y rhieni.  Oherwydd symudedd y plentyn, bydd angen ei gynorthwyo ar adegau. Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd gofal yn ddymunol.  

Bydd angen i chi fod yn amyneddgar, yn hyblyg, yn egnïol, yn ddibynadwy, yn empathig, a meddu ar sgiliau cyfathrebu da a’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun. Bydd angen i chi fod yn hyblyg i gyd-fynd ag anghenion y cyflogwr a bod ar gael i weithio'n hyblyg. Mae eich trafnidiaeth eich hun yn hanfodol a byddai angen yswiriant busnes arnoch.  

I wneud cais am y swydd hon a gofyn am ffurflen gais cysylltwch â [email protected] gyda’r cyfeirnod 'Malpas MA'. Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau'n gysylltiedig â'r swydd hon. 

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Saesneg, yn Gymraeg neu unrhyw iaith arall.  Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal. 

Gaer, Casnewydd : PS

Rwy'n bwriadu cyflogi Cynorthwy-ydd Personol i gefnogi fy mab 8 oed gydag anghenion ychwanegol i gael mynediad i'r gymuned am 3 awr yr wythnos neu fwy ar y gyfradd o £12.40 yr awr. Yn ystod y tymor byddai hyn yn ddelfrydol ar y penwythnosau ac yn ystod gwyliau'r ysgol gall hyn fod yn hyblyg. 

Mae fy mab yn ddi-eiriau, yn awtistig ac yn mwynhau'r awyr agored ond yn llai felly yn y gaeaf. Mae'n chwilio am synhwyrau a hefyd yn poeri, sy'n rhan o'i nodweddion awtistiaeth. Mae'n hoffi bod yn egnïol yn gorfforol ac mae symud yn bwysig iddo. Mae’n dwlu ar drampolinio, chwarae mewn dŵr, siglenni, sleidiau a gweithgareddau corfforol. Weithiau nid yw'n hoffi lleoedd gyda gormod o bobl neu ormod o synau. Nid oes ganddo unrhyw synnwyr o berygl ac felly mae angen i chi ddal ei law bob amser i'w gadw'n ddiogel. Gall hefyd fod yn ddiamynedd.

Rwy'n chwilio am rywun i fynd ag ef allan i'r parc trampolinio, y parc chwarae, am dro da ac weithiau i McDonald’s. Mae hefyd yn mwynhau bod yn ei ardd, yn enwedig yn ystod y misoedd cynhesach. Byddwn i angen rhywun i chwarae gydag ef yn yr ardd neu dim ond ei oruchwylio. 

Rhaid cyflwyno cais am ddatgeliad manwl i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) a rhaid i'r gweithiwr llwyddiannus fod â'r yswiriant gofynnol ar gyfer ei gerbyd.

Os ydych yn unigolyn dibynadwy ac amyneddgar sy'n gallu ymrwymo i 3 awr yr wythnos ar y gyfradd £12.40 yr awr, e-bostiwch [email protected] i ofyn am ffurflen gais a dyfynnu'r cyfeirnod PS.

Basaleg NF

Cynorthwy-ydd/Gofalwr Personol  

Cyfradd y cyflog yw £12.40 yr awr am 14 awr yr wythnos (O leiaf 1 awr yn y bore a'r nos am 6 diwrnod yr wythnos). 

Mae teulu'n chwilio am gynorthwyydd gofal personol i gefnogi eu mab sy'n oedolyn, er mwyn helpu i ddiwallu ei anghenion gofal personol. Byddai profiad yn dda ond nid yw'n hanfodol. 

Mae gan fy mab Syndrom Angelman, sef cyflwr genetig sy'n effeithio ar y system nerfol ac sy'n achosi anableddau corfforol a dysgu difrifol.  

Oherwydd cymorth gyda gofal personol, mae'r teulu'n gofyn i'r ymgeisydd fod yn wrywaidd.  Mae hyn yn eithriad dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Bydd yr Awdurdod Lleol yn ymgymryd â hyn ac yn talu amdano.

 I WNEUD CAIS: Os ydych yn ofalgar, yn ddibynadwy ac yn mwynhau swydd werth chweil yna anfonwch e-bost i [email protected] gan ddyfynnu’r cyfeirnod NF i gael ffurflen gais.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Saesneg neu yn Gymraeg. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.  

Sain Silian DJ

TEITL SWYDD: Cynorthwywyr Personol (gofalwr)

CYFRADD fesul awr: £12.40 yr awr

CONTRACT: Parhaol rhan amser 18 awr yr wythnos

Lleoliad: ST Julians, Casnewydd

Rwy'n chwilio am gynorthwyydd personol i fy nghefnogi gyda fy annibyniaeth. Rwy'n fam 44 oed i fachgen 4 oed. Mae angen cymorth ychwanegol arnaf i wneud tasgau bob dydd, oherwydd fy anableddau. Rwy'n chwilio am rywun sy'n gallu treulio amser yn darparu cefnogaeth gymunedol, fy helpu gyda thasgau amrywiol drwy gydol y dydd ac i'm helpu i gael mynediad i'r gymuned gyda fy mhlentyn.

Chwilio am berson sydd â natur gadarnhaol a siriol.

Gall oriau gwaith fod yn hyblyg, wedi'u negodi i'w rhannu yn ystod dyddiau'r wythnos ac ar benwythnosau. Mae rhannu swydd ar gyfer y rôl hon yn bosibl. Oriau i bawb yn cael eu trafod yn y cyfweliad.

I wneud cais am y swydd hon a gofyn am ffurflen gais, cysylltwch â [email protected] gan gyfeirio: St Julians DJ

Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau sy'n gysylltiedig â'r swydd hon.

Mae'r swydd hon yn amodol ar Gais Datgeliad Manylach i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae croeso i chi gyflwyno eich cais yn Gymraeg neu Saesneg. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.

Methu dod o hyd i swydd wag yma sy'n addas i chi?

Mae Cynorthwywyr Personol yn weithwyr cymorth a gyflogir yn uniongyrchol gan yr unigolyn ac sy'n cael eu talu gan Gyngor Dinas Casnewydd.

Mae'r swyddi gwag sydd ar gael yn newid yn aml, i gyd-fynd â gofynion unigolion - felly os nad oes unrhyw beth sy'n addas i chi nawr - cysylltwch â ni i fynegi diddordeb.

Rhowch wybod i ni am eich diddordebau, eich profiad, eich sgiliau a'ch doniau a bydd unigolyn neu gydweithiwr o Gasnewydd yn cysylltu â chi os oes posibilrwydd o baru.

Gall cyfleoedd gynnwys cefnogi person i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mynediad at weithgareddau neu fynd i siopa. Weithiau gall unigolion fod angen cymorth gyda gofal personol, fel ymolchi neu wisgo.

Mae hyfforddiant ar gael ac mae'r swydd yn gyflogaeth ffurfiol am £12 yr awr.

Ewch i wefan Gofal Cymdeithasol Cymru i gael rhagor o wybodaeth am daliadau uniongyrchol a rôl y Cynorthwyydd Personol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â - [email protected]