Swyddi gwag partneriaethau

WELSH We Care Wales_July 2020

Gofalwn Cymru

Os oes gennych chi agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna ar gyfer y rhan fwyaf o rolau, gallwch dderbyn unrhyw hyfforddiant ac ennill unrhyw gymwysterau sydd eu hangen arnoch chi yn y swydd.

Mae pob math o ffyrdd o weithio’n hyblyg, felly gallwch drefnu gofalu am bobl o’ch cwmpas chi a’ch teulu - Gofalwn Cymru.


Taliadau uniongyrchol - swyddi gwag

 AR Newport

Teitl swydd – cynorthwywyr personol (gofalwr)

Cyfradd yr awr:  £12 yr awr.

Contract - parhaol, rhan amser, 18-20 awr yr wythnos.

Lleoliad - Allt-Yr-Ynn, Casnewydd.

Mae angen cynorthwyydd personol benywaidd i helpu i gefnogi menyw anabl yn ei thridegau, sy'n defnyddio cadair olwyn, i gynnal ei hannibyniaeth. Mae gan y fenyw ifanc hon anableddau dysgu a heriau corfforol.

Bydd dyletswyddau gofal personol yn cael eu cyflawni yn ei chartref a byddant yn cynnwys help gyda golchi, cael cawod a gwisgo, yn ogystal â pharatoi a bwydo prydau bwyd a gwneud rhai tasgau domestig ysgafn.

Bydd cyfleoedd rheolaidd i helpu i gael mynediad i gyfleusterau cymunedol a hamdden sy'n cynnig symbyliad. Mae Trwydded Yrru’n hanfodol.

Rhoddir hyfforddiant llawn.Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a fydd yn cael ei dalu gan y cyflogwr. 

I ofyn am ffurflen gais e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk

Dyfynnwch y cyfeirnod AR Newport. 

Casnewydd BJ

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol i gefnogi merch 7 oed ag awtistiaeth i gael mynediad i'r gymuned am 4 awr yr wythnos ar gyfradd o £12.00 yr awr.

Mae fy merch yn ddi-eiriau; fodd bynnag, s mae'n caru llyfrau, nofio a defnyddio ei llechen electronig. Mae hi wrth ei bodd ar ei phen ei hun ond mae hefyd yn hoff o gwmni oedolion. Oherwydd ei awtistiaeth, bydd angen sylw 1:1 arni bob amser a rhaid cymryd gofal pan fydd yn yr awyr agored i sicrhau ei bod yn aros yn ddiogel. Hefyd, efallai y bydd adegau pan fydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus newid ei chewyn.

Rwy'n chwilio am rywun a fydd yn gallu mynd â fy merch allan, felly mae'n rhaid i'r gweithiwr llwyddiannus gael ei gar ei hun a'r yswiriant gofynnol ar gyfer ei gerbyd.

Mae'r swydd hon yn destun cais datgeliad manwl i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a fydd yn cael ei dalu amdano gan y cyflogwr.

Os ydych yn unigolyn dibynadwy, dibynadwy, amyneddgar sy'n gallu ymrwymo i 4 awr yr wythnos ar y gyfradd o £12.00 yr awr, anfonwch e-bost at direct.payments@newport.gov.uk i ofyn am ffurflen gais a dyfynnu'r cyfeirnod BJ. 

MS Casnewydd

Mae angen gofalwr am ddwy awr yr wythnos, am £12.00 yr awr, ar ddydd Iau, o hanner dydd i 2 pm i fynd gyda fy ngŵr i gael mynediad i'r Gampfa (Nars Referal). Mae angen car gydag yswiriant busnes ar gyfer y daith i'r gampfa ac oddi yno (milltiroedd wedi'u talu). Mae gan fy ngŵr glioblastoma gradd 4 ac mae angen i'r gofalwr aros gydag ef tra'n defnyddio'r offer campfa er bod ffisios ar y safle i sicrhau bod y rhaglen ffitrwydd yn cael ei dilyn.

Mae'r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad manwl (DBS).

Os ydych yn ddibynadwy, yn ddibynadwy, yn onest ac yn amyneddgar ac yn gallu ymrwymo i ddwy awr yr wythnos am £12.00 yr awr, cysylltwch â direct.payments@newport.gov.uk i ofyn am ffurflen gais a dyfynnu'r cyfeirnod MS.

JL Canolog

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol i gefnogi dyn sydd yn ei chwedegau i gael mynediad i'r gymuned. Mae gan y cyflogwr Awtistiaeth a rhai anawsterau iechyd meddwl.

Mae'r swydd yn cynnwys ei gefnogi i gyfarfodydd neu gael mynediad i leoedd fel y meddyg teulu a'r fferyllydd. Mae hefyd yn hoffi mynd am yriannau ac ymweld â siopau penodol. Bydd angen cymorth arno i ddefnyddio'r ffôn a threfnu apwyntiadau neu gasglu presgripsiynau. Mae'n caru ei gar a bydd bob amser yn gyrru ei hun; weithiau gallwch chi fynd gydag ef ond adegau eraill bydd angen i chi gwrdd ag ef yno. Byddai hyn felly yn haws os ydych yn yrrwr.

Bydd gofyn i chi eirioli drosto ar brydiau.

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Oriau gwaith yw lleiafswm o 3 awr yr wythnos. Bydd gofyn i chi dalu am wyliau neu salwch gweithiwr arall hyd at uchafswm o 6 awr yr wythnos, neu unrhyw wythnosau efallai na fydd yn gallu rhoi'r oriau sydd eu hangen arno.

Y gyfradd fesul awr yw £12.00 yr awr.

Byddai angen hyblygrwydd o ran argaeledd ond mae'r oriau yn debygol o fod gyda'r nos ac ar benwythnosau.Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y swydd hon, e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk i ofyn am ffurflen gais a dyfynnu cyfeirnod JL.

Cyfeirnod: Maindee TD

Teitl Swydd: Cynorthwyydd Personol (Gofalwr)

Cyfradd Fesul Awr: £12 Yr Awr

Contract: Parhaol Rhan-amser — Hyblyg 6 Awr Yr Wythnos

Lleoliad: Maindee, Casnewydd

Rwy'n chwilio am gynorthwyydd personol i fy nghefnogi gyda fy lles cyffredinol ac annibyniaeth. Mae gen i ffibromyalgia a chyflwr iechyd meddwl. Rwy'n tueddu i fod â chof tameidiog ar brydiau, rwy'n tueddu i ddatgysylltu llawer a gallaf fod yn uniongyrchol iawn gyda phobl.

Rwy'n chwilio am rywun sydd â phrofiad mewn iechyd meddwl yn ddelfrydol gyda gwybodaeth am ADHD.

Mae angen person arnaf i'm helpu gyda thasgau amrywiol drwy gydol y dydd ac i'm helpu i gael mynediad i'r gymuned. Yn ddelfrydol rhywun sydd â thrwydded yrru a char a'r yswiriant angenrheidiol (bydd petrol yn cael ei dalu ar 40c y filltir wrth fynd â fi allan yn y gymuned). Rwy'n chwilio am rywun sydd ag empathi, amynedd a dealltwriaeth i'm hanghenion. Dwi angen person sy'n gyfeillgar i gŵn, gan fod gen i ddau gi.

I wneud cais am y swydd hon a gofyn am ffurflen gais, cysylltwch â direct.payments@newport.gov.uk gan gyfeirio: Maindee TD. Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau sy'n gysylltiedig â'r swydd hon.

Mae'r swydd hon yn amodol ar Gais Datgeliad Manylach i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Bydd y cyflogwr yn talu'r gost am hyn. Mae croeso i chi gyflwyno eich cais yn Gymraeg neu Saesneg. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.

Rogerstone JH

Angen gofalwr am ddwy awr yr wythnos neu bedair awr bob pythefnos ar gyfer bachgen 10 oed ag anghenion ychwanegol.

Mae gan ein mab ddiagnosis o awtistiaeth, mae ganddo hefyd anawsterau dysgu a lleferydd. Bydd arno angen rhywun sy'n ffit yn gorfforol, sydd â synnwyr digrifwch da, sydd â gwybodaeth dda o hwiangerddi ac sy'n mwynhau ambell ddawns. Bydd angen iddynt feddu ar brofiad uniongyrchol o weithio gyda phlant ag anghenion ychwanegol a phrofiad mewn technegau dad-ddwysáu. Bydd angen iddynt fod yn llythrennog o ran iPad hefyd.

Byddai angen i'r ymgeisydd gael mynediad at gar a bod ar gael i naill ai ofalu am ein mab yn ei gartref neu fynd ag ef am wibdeithiau i ffermydd, nofio, parciau ac ati (milltiroedd i'w cytuno a thalu amdanynt gan y cyflogwr). Byddai hyn yn ddelfrydol ar y penwythnos a gallai olygu gweithio gyda'r nos yn achlysurol. Cyfradd y tâl yw £12.00 yr awr a milltiredd ar 40c y filltir wrth fynd â’n mab allan yn y gymuned.

Mae’r swydd hon yn amodol ar gais datgeliad manylach i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a rhaid i’r gweithiwr llwyddiannus fod â’r yswiriant gofynnol ar gyfer ei gerbyd.

Os ydych yn unigolyn dibynadwy, amyneddgar, dibynadwy sy’n gallu ymrwymo i’r oriau gofynnol, anfonwch e-bost at direct.payments@newport.gov.uk i ofyn am ffurflen gais a dyfynnu cyfeirnod JH.

Canol AL

Mae angen cynorthwyydd personol i gefnogi dyn 46 oed sydd â Syndrom Down i gael mynediad i'r gymuned am 18 awr yr wythnos dros 3 diwrnod ar gyfradd tâl o £12 yr awr. Y dyddiau gwaith yw dydd Llun (6 awr), dydd Mawrth (5 awr) a dydd Mercher (7 awr) o 10 am, (gellir trafod dyddiau ac oriau yn dilyn cyfweliad llwyddiannus)

Gall yr unigolyn fod ychydig yn swil ar y dechrau ond mae'n iawn unwaith iddo ddod i adnabod rhywun ac mae'n mwynhau siopa, yn enwedig siopau chwaraeon ac yn ymwybodol iawn o ffasiwn. Mae hefyd yn hoffi technoleg felly mae'n defnyddio ei ffôn neu dabled yn aml, mae'n hoffi gwylio'r teledu ac mae'n canolbwyntio ar y teulu felly nid yw'n meindio plant ac mae'n caru cŵn.

Bydd y rôl yn cynnwys mynd ag ef i fannau o ddiddordeb, sinema, edrych o gwmpas siopau, canolfannau garddio, nofio a mynd gydag ef i unrhyw apwyntiadau gofynnol.

Gan fod angen iddo fynychu apwyntiadau lleol yng Nghasnewydd, bydd angen rhywun â thrwydded yrru a char arno a'r yswiriant gofynnol (telir petrol o 40c y filltir wrth fynd ag ef allan yn y gymuned).

Os ydych chi'n unigolyn dibynadwy, caredig, amyneddgar a chyfeillgar sy'n gallu cefnogi ac annog yr unigolyn hwn i ddod yn annibynnol gyda gweithgareddau o ddiddordeb, byddai hon yn swydd berffaith i chi. Byddai gwybodaeth leol am weithgareddau yn fanteisiol i'r swydd hon ond nid yw'n hanfodol.

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manylach y DBS. Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon ac yn gallu ymrwymo i 18 awr yr wythnos ar gyfradd o £12 yr awr, anfonwch e-bost at direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnwch y cyfeirnod AL.

Alway TK

Teitl Swydd – 2 gynorthwyydd personol (gofalwr)

Cyfradd Awr - cyfradd nos o £10.42 yr awr

Contract – rhan amser parhaol (hyblyg 4 awr yr wythnos gyda chyfle o 2 awr ychwanegol yn ystod y dydd yr wythnos ar gyfradd o £12 yr awr)

Lleoliad - Alway, Casnewydd

Rwy'n chwilio am ddau gynorthwyydd personol i gefnogi fy mhlentyn ag awtistiaeth. Y ddau i weithio 4 awr yr un yr wythnos ar yr un pryd. Bydd hyn i weithio dros nos yn Oaklands i oruchwylio a chefnogi fy mhlentyn. Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd gofal yn ddymunol. Gall fy mhlentyn fod yn ddi-eiriau, yn heriol ac yn gorfforol gryf i ddelio ag ef.

Rwy’n gallu cynnig 2 awr ychwanegol yr wythnos i un o’r cynorthwywyr personol ar gyfer fy mhlentyn arall ag awtistiaeth. Bydd hyn ar gyfradd o £12 yr awr, i ddarparu cefnogaeth a goruchwyliaeth yn ystod gweithgareddau ar gyfer fy mhlentyn.

Bydd angen i chi fod yn empathetig, yn egnïol, yn hyblyg, yn amyneddgar, yn ddibynadwy, yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac yn gallu gweithio ar eich menter eich hun. Bydd angen i chi fod yn hyblyg i weddu i'm hanghenion. Mae trafnidiaeth eich hun yn hanfodol a byddai angen yr yswiriant busnes angenrheidiol i'w diogelu eu hunain.

I wneud cais am y swydd hon a gofyn am ffurflen gais cysylltwch â direct.payments@newport.gov.uk gan gyfeirio at: Alway TK.Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd hon.

Mae’r swydd hon yn amodol ar Gais Datgeliad Manwl i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae croeso i chi gyflwyno eich cais yn Gymraeg neu Saesneg. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.

Rogerstone, Casnewydd 

Rydym yn chwilio am Ofalwr Personol Benywaidd gonest, dibynadwy a chyfeillgar i weithio gyda merch ifanc iawn 40 oed â Pharlys yr Ymennydd.

Byddai dyletswyddau yn cynnwys gofal personol llawn a chynorthwyo gyda gweithgareddau dyddiol gan gynnwys mynd ar wibdeithiau. Byddai angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod â'r gallu i weithio fel rhan o dîm a bod ar gael i weithio hyd at un ar bymtheg o oriau amrywiol yr wythnos (dyddiau ac oriau i fod yn eu trafod a’u cytuno yn dilyn cyfweliad llwyddiannus).

Bydd pob wythnos waith yn cynnwys sifftiau bore, prynhawn, nos a phenwythnos ar system rota.

*Byddai rhywun sydd â thrwydded yrru ac sy'n fodlon gyrru cerbyd sydd wedi'i addasu ar gyfer mynediad i gadeiriau olwyn o fantais.

Os ydych yn unigolyn dibynadwy, amyneddgar, dibynadwy sy'n gallu ymrwymo i 16 awr yr wythnos ar gyfradd o £12 yr awr, cysylltwch â Margaret ar 07976 963733 am sgwrs anffurfiol.

US Central

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol i gefnogi bachgen 13 oed i gael mynediad i'r gymuned bob dydd Sul am 4 awr, yn ddelfrydol rhwng 11-3, a gwyliau ysgol am 8 awr yr wythnos (2 x 4 awr yn ystod yr wythnos). 

Bydd y rôl yn cynnwys mynd ag ef i wahanol gyfleusterau hamdden a chynorthwyo gyda chwarae. Mae wrth ei fodd yn bod yn yr awyr agored, yn actif iawn ac yn mwynhau mynd i'r parc, trampolinio, nofio, ac ati.

Mae'r person ifanc hwn yn ddi-eiriau, mae ganddo ddiagnosis o ASD ac mae'n defnyddio PECS i gyfathrebu. Felly, rhaid i unrhyw ddarpar weithiwr feddu ar brofiad/dealltwriaeth o weithio gyda phlant ag anableddau a meddu ar y gallu i ymdrin ag ymddygiadau sy'n gysylltiedig â chyfathrebu cyfyngedig.

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac mae'n rhaid i'r gweithiwr llwyddiannus gael ei yswiriant car a busnes ei hun. 

Os ydych chi'n unigolyn dibynadwy, amyneddgar a dibynadwy sy'n gallu ymrwymo i 4 awr ar y Penwythnos, yn gyffredinol ar ddydd Sul a gwyliau ysgol (dyddiau ac amseroedd i'w trafod yn dilyn cyfweliad llwyddiannus) e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk cyf: U.S.

Basaleg KK

Dwi'n fenyw anabl Saith deg pump oed o Fasaleg yng Nghasnewydd a dwi'n chwilio i gyflogi menyw am 10.5 awr yr wythnos a all fy nghefnogi i gynnal fy annibyniaeth.

 Bydd dyletswyddau'r rôl yn cynnwys fy helpu gyda pharatoi prydau bwyd, siopa, a chefnogaeth gyffredinol.  

Hefyd mae angen i mi fynychu apwyntiadau lleol yng Nghasnewydd felly byddai angen rhywun sydd â thrwydded yrru a char a'r yswiriant gofynnol (caiff petrol ei dalu ar gyfradd o 40c y filltir wrth fynd â fi allan yn y gymuned).

Oriau i'w gweithio dros 3 neu 4 diwrnod rhwng 11.00 A.M a 3.00 P.M. (dyddiau ac oriau o waith i'w cytuno yn dilyn cyfweliad llwyddiannus) ar gyfradd o £12 yr awr. Byddai profiad o weithio yn y sector cymorth yn ddymunol ond nid yn hanfodol. 

Os ydych yn unigolyn dibynadwy ac amyneddgar sy'n gallu ymrwymo i 4 awr yr wythnos ar gyfradd o £12 yr awr, e-bostiwch directpayments@newport.gov.uk i ofyn am ffurflen gais a dyfynnu'r cyfeirnod KK.

Alway RD

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol am 10.5 awr dros 3 diwrnod yr wythnos i gefnogi gwryw 30 oed (diwrnodau ac oriau i'w cytuno yn dilyn cyfweliad llwyddiannus). 

Bydd dyletswyddau’n cynnwys darparu cefnogaeth yn y gymuned, cefnogaeth i ddysgu sgiliau newydd ar gyfer byw'n annibynnol, a chefnogaeth gyda phrydau / gweithgareddau paratoi.

CP i gefnogi gydag ysgogi a chynorthwyo gyda threfnau gofal personol. 
Mae profiad o'r system fudd-daliadau a gweithio gyda phobl ag awtistiaeth yn hanfodol.

Y gyfradd tâl yw £12 yr awr a bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad GDG manwl. Byddai’n well petai gennych rywfaint o brofiad, ond nid yw'n hanfodol. Os ydych yn ofalgar, yn ddibynadwy ac yn mwynhau swydd werth chweil yna anfonwch e-bost i direct.payments@newport.gov.uk gan ddyfynnu’r cyfeirnod RD.

EM Central

Teitl Swydd - Cynorthwy-ydd Personol (Gofalwr)

Cyfradd yr Awr- £12 yr awr  

Contract - Parhaol rhan amser (hyblyg 14 awr yr wythnos) 

Lleoliad- Casnewydd  

Mae angen cynorthwyydd personol ar ddyn ifanc yn ei 20au a gafodd anaf i'w ymennydd pan yn blentyn.  Mae angen cynorthwy-ydd personol arno i’w helpu i gael mynediad at weithgareddau galwedigaethol ystyrlon yn y gymuned.

Mae'n chwilio am berson brwdfrydig, proffesiynol, creadigol a chymhellol sydd â phrofiad priodol, sy'n gallu cymryd cyfarwyddyd yn dda ond sydd hefyd yn gallu hunan-gyfarwyddo. I weithio’n rhan o dîm sy'n darparu cymorth a gofal i'r cleient gan sicrhau diogelwch a lles corfforol. 

I hwyluso annibyniaeth y dyn ifanc drwy fabwysiadu'r dull priodol fel y cynghorir gan y rheolwr achos. 
I wneud cais am y swydd hon a gofyn am ffurflen gais cysylltwch â direct.payments@newport.gov.uk gyda’r cyfeirnod ‘EM Central’

Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau'n gysylltiedig â'r swydd hon. Mae’r swydd hon yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Saesneg, yn Gymraeg neu unrhyw iaith arall.  Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal. 

Gaer MC

Teitl Swydd – Cynorthwy-ydd Personol (gofalwr)

Cyfrydd Yr Awyr: £12 yr awyr 

Contract - Parhoral rhan-amser (hyblyg 3 awr y mis) 

Lleoliad- Gaer, Casnewydd

Mae angen cynorthwyydd personol i gefnogi plentyn ag awtistiaeth. Hefyd, mae angen cefnogi'r plentyn gyda gweithgareddau a gytunwyd gan y rhieni ar ddydd Iau. Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd gofal yn ddymunol.

Bydd angen i chi fod yn empathetig, yn egnïol, yn hyblyg, yn amyneddgar, yn ddibynadwy, yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac yn gallu gweithio ar eich menter eich hun. Bydd angen i chi fod yn hyblyg i weddu i anghenion y cyflogwr a bod ar gael i weithio'n hyblyg. Mae trafnidiaeth eich hun yn hanfodol a byddai angen yr yswiriant busnes angenrheidiol i'w diogelu eu hunain.

I wneud cais am y swydd hon a gofyn am ffurflen gais cysylltwch â direct.payments@newport.gov.uk gan gyfeirio at: ‘Gaer MC’. Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd hon.

Mae’r swydd hon yn amodol ar Gais Datgeliad Manwl i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae croeso i chi gyflwyno eich cais yn Gymraeg, Saesneg neu unrhyw iaith arall. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.

Malpas MA 

Teitl Swydd – cynorthwy-ydd personol (gofalwr)

Cyfrydd Yr Awyr: £12 YR AWR   

Contract - Parhoral rhan-amser (hyblyg 4 awr y mis) 

Lleoliad- Malpas, Casnewydd

Mae angen cynorthwyydd personol i gefnogi plentyn sydd â pharlys yr ymennydd.  Hefyd, i gefnogi'r plentyn gyda gweithgareddau a gytunir gan y rhieni.  Oherwydd symudedd y plentyn, bydd angen ei gynorthwyo ar adegau. Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd gofal yn ddymunol.  

Bydd angen i chi fod yn amyneddgar, yn hyblyg, yn egnïol, yn ddibynadwy, yn empathig, a meddu ar sgiliau cyfathrebu da a’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun. Bydd angen i chi fod yn hyblyg i gyd-fynd ag anghenion y cyflogwr a bod ar gael i weithio'n hyblyg. Mae eich trafnidiaeth eich hun yn hanfodol a byddai angen yswiriant busnes arnoch.  

I wneud cais am y swydd hon a gofyn am ffurflen gais cysylltwch â direct.payments@newport.gov.uk gyda’r cyfeirnod 'Malpas MA'. Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau'n gysylltiedig â'r swydd hon. 

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Saesneg, yn Gymraeg neu unrhyw iaith arall.  Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal. 

St Julians, Casnewydd : TC

Cynorthwy- Ydd/Cymorth Personol

(21 awr yr wythnos dydd Llun - dydd Gwener)

Dyn 33 oed ydw i sy'n byw yn ardal Sain Silian, Casnewydd. Dwi'n hollol ddall gyda pharlys yr ymennydd. Dwi'n byw gydag aelod cefnogol o'r teulu. Fy mhrif ddiddordeb a'r peth dwi’n fwyaf brwd amdano mewn bywyd yw cerddoriaeth. Dwi'n gwneud fy ngherddoriaeth electronig fy hun, sef grime a techno gan amlaf, ac yn hoffi mynychu nosweithiau clwb a digwyddiadau cerddoriaeth eraill pan dwi'n cael y cyfle. 

Rwy'n chwilio am gymorth gyda gweithgareddau pob dydd a chymorth wrth ymgysylltu â'r gymuned. 

 • Paratoi a choginio prydau bwyd ddau ddiwrnod yr wythnos
 • Fy helpu i roi trefn ar ddillad
 • Mynd â fi i grwpiau ac apwyntiadau
 • Fy nghefnogi i siopa ar-lein a thasgau cartref eraill
 • Fy nghefnogi gyda rhyngweithio cymdeithasol
 • Mynd i'r gampfa ac i gynorthwyo gyda fy ffitrwydd cyffredinol
 • Mynd â fi allan i siopa
 • Dringo creigiau dan do a gweithgareddau eraill yng Nghaerdydd, Casnewydd a Bryste.
 • Mynd i gaffis
 • Fy nghefnogi gyda gweithgareddau cymdeithasol ym Mryste.

 

 • Rhywun a fydd yn fy ngwthio a'm hysgogi i gyflawni fy nodau a'm dyheadau. 
 • Rhywun sy'n ddeinamig ac yn hyblyg ac yn gallu trin ystod eang o sefyllfaoedd. 
 • Rhywun sy'n empathig gydag agwedd gadarnhaol a synnwyr digrifwch da. 
 • Rhywun sy'n ysgogol ac yn ddibynadwy.
 • Rhywun a fydd yn mwynhau bod yn rhan o’m twf a'm datblygiad mewn bywyd.
 • Rhywun sy'n hyderus ac yn gymdeithasol. 
 • Rhywun sydd â gafael sylfaenol ar dechnoleg/gliniaduron/ffonau.
 • Rhywun sy'n mwynhau cerddoriaeth er nad yw hyn yn hanfodol.Mae rhywun sy'n berchen ar gar ac sy’n gyrru yn hanfodol.

Oriau Gwaith• 21 awr / wythnos – gellir trafod oriau hyblyg 
Cyfrydd y Cyflog • £12 yr awr • Petrol @ 0.40c/milltir (wrth fynd â fi allan yn y gymuned)• I wneud cais os oes diddordeb, e-bostiwch: direct.payments@newport.gov.uk 

• Bydd trafodaeth ragarweiniol cyn y cyfweliad.

Gaer, Casnewydd : PS

Rwy'n bwriadu cyflogi Cynorthwy-ydd Personol i gefnogi fy mab 7 oed gydag anghenion ychwanegol i gael mynediad i'r gymuned am 3 awr yr wythnos ar y gyfradd £12 yr awr. (Yn ddelfrydol, byddai hyn ar y penwythnosau yn ystod y tymor a gall hyn fod yn hyblyg yn ystod gwyliau’r ysgol.)

Nid yw fy mab yn siarad ac mae’n mwynhau'r awyr agored ac yn hoff o chwilio am brofiadau synhwyraidd. Mae'n hoffi bod yn weithgar a symud trwy'r amser. Mae’n dwlu ar drampolinio, chwarae mewn dŵr, siglenni, sleidiau a gweithgareddau corfforol. Nid yw'n hoffi chwarae meddal na phan fo gormod o bobl neu ormod o synau. Weithiau mae’n gallu bod yn sensitif i oleuadau lefel isel, yn enwedig mewn rhai siopau neu lefydd bwyta. Nid oes ganddo unrhyw synnwyr o berygl ac felly mae angen dal ei law bob amser, gan ei fod yn ddiamynedd iawn i aros mewn ciwiau, ac ati. 

Rwy'n chwilio am rywun i fynd ag ef allan i'r parc trampolinio, y parc chwarae, am dro da ac weithiau i McDonald’s. Mae'n mwynhau chwarae mewn dŵr, felly mae’n bosibl y gallai nofio fod yn opsiwn arall.

Rhaid cyflwyno cais am ddatganiad manwl i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) a rhaid i'r gweithiwr llwyddiannus fod â'r yswiriant gofynnol ar gyfer ei gerbyd.

Os ydych yn unigolyn dibynadwy ac amyneddgar sy'n gallu ymrwymo i 3 awr yr wythnos ar y gyfradd £12 yr awr, e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk i ofyn am ffurflen gais a dyfynnu'r cyfeirnod PS.

Basaleg NF

Cynorthwy-ydd/Gofalwr Personol  

Cyfradd y cyflog yw £12 yr awr am 14 awr yr wythnos (O leiaf 1 awr yn y bore a'r nos am 6 diwrnod yr wythnos). 

Mae teulu'n chwilio am gynorthwyydd gofal personol i gefnogi eu mab sy'n oedolyn, er mwyn helpu i ddiwallu ei anghenion gofal personol. Byddai profiad yn dda ond nid yw'n hanfodol. 

Mae gan y mab Syndrom Angelman, sef cyflwr genetig sy'n effeithio ar y system nerfol ac sy'n achosi anableddau corfforol a dysgu difrifol.  

Oherwydd cymorth gyda gofal personol, mae'r teulu'n gofyn i'r ymgeisydd fod yn wrywaidd.  Mae hyn yn eithriad dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Bydd yr Awdurdod Lleol yn ymgymryd â hyn ac yn talu amdano.

 I WNEUD CAIS: Os ydych yn ofalgar, yn ddibynadwy ac yn mwynhau swydd werth chweil yna anfonwch e-bost i direct.payments@newport.gov.uk gan ddyfynnu’r cyfeirnod NF i gael ffurflen gais.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Saesneg neu yn Gymraeg. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.