Swyddi gwag partneriaethau

WELSH We Care Wales_July 2020

Gofalwn Cymru

Os oes gennych chi agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna ar gyfer y rhan fwyaf o rolau, gallwch dderbyn unrhyw hyfforddiant ac ennill unrhyw gymwysterau sydd eu hangen arnoch chi yn y swydd.

Mae pob math o ffyrdd o weithio’n hyblyg, felly gallwch drefnu gofalu am bobl o’ch cwmpas chi a’ch teulu - Gofalwn Cymru.


Taliadau uniongyrchol - swyddi gwag

Penhow NG

Mae dyn yn ei 50au sydd â rhai Anableddau Dysgu a rhai nodweddion Awtistiaeth yn chwilio am Gynorthwy-ydd Personol i fynd ag ef allan yn y gymuned.

Mae'n mwynhau gwaith coed, teithiau cerdded, bwydo adar a'r Gwlyptiroedd.

Mae hefyd yn mwynhau mynd i'r dref i gymdeithasu a chwarae pŵl mewn rhai tafarndai.  Mae angen help arno gyda chymdeithasu ac mae'r gweithgaredd hwn o fudd mawr iddo.

Dyma’r gweithgaredd y byddai angen eich cymorth chi ar ei gyfer.

Hoffai barhau i fynd i'r dref ar nos Fercher am gyfnod o 4 awr o'i gasglu i ddychwelyd adref.

Os ydych chi'n meddwl y byddech chi'n mwynhau ei helpu i fyw bywyd llawn ac mae gennych rywfaint o brofiad o gynorthwyo pobl ag Anableddau Dysgu, gallai hon fod yn swydd addas i chi.

Yr amseroedd sydd eu hangen yw 4 awr bob nos Fercher, er y gellir trafod hyn.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

Byddai’n well petai gennych brofiad, ond nid yw'n hanfodol.  

Rhaid i chi allu gyrru - telir treuliau.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bydd y cyflogwr yn talu am hyn.  

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch 07790910104 neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnu'r cyfeirnod NG

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio gyda llawer o sefydliadau ac asiantaethau yn yr ardal ac mae'n hysbysebu cyfleoedd am swyddi ar eu rhan. 

Nid swyddi gwag Cyngor Dinas Casnewydd yw'r swyddi canlynol ac ni fyddai ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cyflogi gan y cyngor.

Pilgwenlli/Canol Casnewydd - MP

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Personol i fynd â dyn yn ei 30au allan yn y gymuned unwaith yr wythnos.

Mae'n mwynhau mynd i’r sinema a mynd â chi am dro ac wrth ei fodd yn cwrdd â phobl ac yn chwarae gemau cyfrifiadurol.

Mae ganddo Syndrom Down ganddo, ond nid oes ganddo unrhyw broblemau symudedd ac mae ganddo sgiliau cyfathrebu da. 

Efallai y bydd angen i chi gadarnhau ei fod yn deall pethau'n iawn weithiau.

Yr amseroedd sydd eu hangen yw 3 awr bob dydd Sul o 10.00am i 1.00pm, ond gellir trafod hyn.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

Byddai’n well petai gennych brofiad, ond nid yw'n hanfodol. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bydd y cyflogwr yn talu am hyn. 

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch  07790910104 neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk  a dyfynnu'r cyfeirnod MP

Llandevaud - KT

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol i roi cymorth i ddyn yn ei chwedegau gan fod Clefyd Parkinson arno.

Mae ei gyflwr yn gymhleth a gall fod yn anodd rhagweld pryd y bydd angen cymorth arno.

Pan fydd y cyflwr yn codi’i ben, mae angen cymorth gyda’r canlynol arno:

Cymorth gyda Symud a Throsglwyddo

Gofal Personol – Gwisgo/dadwisgo, ymolchi a chymorth i fynd i’r tŷ bach.

Help i baratoi bwyd a bwydo.

Bydd angen ei annog i gymryd ei feddyginiaeth gan ei fod yn dilyn trefn 3 awr lem.

Cymorth i symud ei gorff ar brydiau er mwyn atal briwiau pwyso.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael hyfforddiant codi a chario pwrpasol sy'n berthnasol i anghenion y swydd.

Byddai’n well petai gan ymgeiswyr rywfaint o brofiad o ofalu am bobl mewn lleoliad gofal neu weithio gyda phobl felly.

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae 30 awr yr wythnos ar gael.  

Bydd rota pythefnos ar waith fel a ganlyn:

Wythnos 1. Dydd Llun, dydd Sadwrn a dydd Sul ynghyd â dau ddiwrnod arall - i'w trafod yn y cyfweliad

Wythnos 2. Dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener ynghyd â dau ddiwrnod arall - i'w trafod yn y cyfweliad.

Bydd pob diwrnod sy’n cael ei weithio yn dechrau am 9.00am ac yn gorffen am 3.00pm.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

Bydd gennych hawl i 5.6 wythnos o wyliau blynyddol â thâl.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwastraff, y bydd y cyflogwr yn talu amdano.

Ffoniwch 07790910104 a dyfynnwch y cyfeirnod KT i ofyn am ffurflen gais. Fel arall gallwch e-bostio direct.payments@newport.gov.uk lle gallwch ddyfynnu cyfeirnod KT a gofyn am ffurflen gais.

Maendy NH

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol benywaidd i gefnogi merch yn ei harddegau i gael mynediad at y gymuned, i gyflenwi dros ei phrif Gynorthwy-ydd Personol.  Byddai angen gweithio chwe wythnos y flwyddyn ynghyd ag unrhyw waith cyflenwi dros absenoldebau salwch.

Mae gan y ferch ifanc hon Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth, felly byddai'n well cael rhywfaint o brofiad.

Proffil y ferch y byddech yn gweithio gyda hi:

Hoffi: Dysgu am y gofod, gwylio ffilmiau, coginio, lliwio, tynnu lluniau, celf a chrefft, siopa, anifeiliaid, mynd â’r ci, Marvel, am dro,  Nightmare before Christmas, My Little Pony.

Ddim yn hoffi: Synau uchel iawn, pobl yn dadlau neu'n anghytuno neu drafod yn uchel, gwead ffrwythau ffres, cael eu galw'n enwau neu enwau anwylo.  

Hobïau: Marchogaeth ceffylau, nofio, jujitsu, clwb sgiliau. 

Bydd rhagor o wybodaeth am alergeddau a gwybodaeth gefndir bwysig yn cael ei thrafod gyda’r ymgeisydd llwyddiannus. 

Byddai oriau gwaith yn syth o'r ysgol ar ddydd Mercher am 2-3 awr.

Efallai y bydd 2-3 awr ambell ddydd Sadwrn ac oriau ychwanegol yn ystod gwyliau'r ysgol ar gael.

Telir cyfradd o £9.50 yr awr.

Rhaid i ymgeiswyr gael trwydded yrru ddilys, defnydd car ac yswiriant busnes dilys. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cwblhau Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd y telir amdano gan y cyflogwr.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, ffoniwch 07790910104 a dyfynnwch y cyfeirnod MH i ofyn am ffurflen gais.

Caerllion - Cynorthwy-ydd Personol Benywaidd

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol Benywaidd i gefnogi menyw anabl yn ei phumdegau sy'n ddefnyddiwr cadair olwyn, i gynnal ei hannibyniaeth.

Bydd dyletswyddau'n cael eu cyflawni yn ei chartref a byddant yn cynnwys help i olchi, ymolchi a gwisgo, yn ogystal â pharatoi prydau bwyd a gwneud rhai tasgau domestig ysgafn. Efallai y bydd angen rhywfaint o gymorth i fynd i'r gymuned hefyd.

Yr oriau gwaith yw 2 awr bob dydd Sadwrn 9.00am tan 11.00am ac o bosibl 4 awr arall yn ystod yr wythnos i'w trafod. Byddai'n well petai gennych brofiad a thrwydded yrru, ond nid yw'n hanfodol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch 01633 235207 neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnu'r cyfeirnod DP1

Llyswyry KB

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol Benywaidd i gefnogi menyw yn ei phedwardegau i gael seibiant yn ei chartref ei hun tra bo’i phrif ofalwr yn cymryd seibiannau rheolaidd.

Byddech yn cefnogi'r cleient gyda phob agwedd ar ofal personol, gan gynnwys gofal ymataliaeth, paratoi prydau bwyd a diodydd.

Mae angen dau gyfnod o gymorth codi, ond bydd y rhain ar ddechrau neu ar ddiwedd sifftiau a byddant gyda Chynorthwy-ydd Personol profiadol sy'n adnabod y cleient yn dda.

Efallai y gelwir arnoch i'w helpu i gael mynediad at weithgareddau y mae'n eu mwynhau yn y gymuned.

Mae'r cleient yn byw mewn llety llawr gwaelod sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn ac mae angen cymorth sydd ar gael 24 awr y dydd.

Bydd aelod benywaidd o'r teulu yn y tŷ drwy gydol eich diwrnod gwaith.

Bydd y gyflogaeth hon am 22 wythnos y flwyddyn, a fydd yn golygu’n fras bob pythefnos gyda rhai bylchau ar gyfer gwyliau.

Oriau Gwaith:
Diwrnod Un 6pm i 10 pm
Diwrnod Dau 7am i hanner dydd

Telir cyfradd o £8.72 yr awr.

Ffefrir ychydig o hyblygrwydd o ran argaeledd.

Ffoniwch 07790910104 a dyfynnwch y cyfeirnod KB i ofyn am ffurflen gais.

Cynorthwy-ydd personol, Tŷ-du

Mae angen cynorthwyydd personol i gefnogi dyn yn ei dridegau yn y cartref gyda'i ofal personol a chael mynediad i'r gymuned.

Mae'n ddefnyddiwr cadair olwyn sydd ag anawsterau dysgu difrifol a gall arddangos ymddygiadau cymhleth. Mae ganddo ddiagnosis o awtistiaeth ac mae ganddo epilepsi hefyd.

Bydd 19 awr o oriau bob wythnos:

Dydd Sadwrn 10.00am i 5.30pm, dydd Sul 10am i 5.30pm.

Oriau seibiant yw dydd Sul 10am i ddydd Mawrth 9am gydag egwyl ar ddydd Llun rhwng 10am a 4pm pan fydd y cleient yn mynychu canolfan ddydd.

Mae’r oriau wythnosol ar gyfer cymdeithasu ac i fynd â'r cleient i gaffis, teithiau cerdded a chanolfannau garddio - mae'n mwynhau edrych ar ddŵr yn arbennig. 

Mae'r dyletswyddau yn ystod oriau seibiant yn cynnwys ymolchi, golchi, eillio a helpu i wisgo. 

Bydd angen i chi baratoi bwyd a diodydd a'i annog i gymryd ei feddyginiaeth, drwy beg. 

Mae angen gwaith tŷ ysgafn lle byddech yn tacluso ar ei ôl yn ystod eich oriau gwaith.

Telir pob awr ar gyfradd £9.50 yr awr a bydd gennych drwydded yrru lawn yn ddelfrydol.

Ffoniwch 07790910104 a dyfynnwch y cyfeirnod SR i ofyn am ffurflen gais.

Cynorthwy-ydd personol, ardal Sbyty/Glan Llyn 

10 awr y mis

Mae angen cynorthwy-ydd personol ar gyfer bachgen 14 oed hapus, egnïol gydag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADCG).

Bydd angen i chi weithio pum awr y dydd ar ddau ddydd Sadwrn bob mis - bydd yr oriau'n cael eu trefnu yn dilyn cyfweliad llwyddiannus.  

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar brofiad neu ddealltwriaeth o weithio gyda phlant ag ADCG/Gorbryder a rhaid gallu delio ag ymddygiadau sy'n gysylltiedig â phlant sydd â chyfathrebu cyfyngedig.

Mae’n fachgen actif iawn, sydd angen sylw 1:1 bob amser a rhaid bod yn wyliadwrus yn yr awyr agored i sicrhau ei fod yn cadw’n  ddiogel.

Gallai dyletswyddau eraill gynnwys aros yn amgylchedd y cartref i'w gefnogi gyda gweithgareddau hwyliog neu chwarae addas y byddai'n eu mwynhau.  

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gar a'r yswiriant gofynnol. 

Os ydych yn ddibynadwy, yn amyneddgar, yn rhywun y gellir ymddiried ynddo a'ch bod yn gallu ymrwymo i ddau ddydd Sadwrn y mis (cyfanswm o 10 awr) ar gyfradd o £9.50 yr awr, ffoniwch 07795446308 neu e-bostiwch directpayments@newport.gov.uk a dyfynnu cyfeirnod BM.

Cynorthwy-ydd personol, ardal Sbyty/Glan Llyn 

Mae angen cynorthwy-ydd personol gefnogi bachgen hapus, egnïol 12 oed gydag ADCG gyda gweithgareddau am 11 awr yn ystod yr wythnos x 13 wythnos yng ngwyliau’r ysgol. 

Bydd oriau gwaith yn bum awr ar ddydd Llun rhwng 8.30am a 1.30pm a chwe awr arall yr wythnos, diwrnodau ac amseroedd i'w trefnu gyda'r ymgeisydd llwyddiannus. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar brofiad neu ddealltwriaeth o weithio gyda phlant ag ADCG/Gorbryder a rhaid gallu delio ag ymddygiadau sy'n gysylltiedig â phlant sydd â chyfathrebu cyfyngedig.

Mae’n fachgen actif iawn, sydd angen sylw 1:1 bob amser a rhaid bod yn wyliadwrus yn yr awyr agored i sicrhau ei fod yn cadw’n  ddiogel.

Gallai dyletswyddau eraill gynnwys aros yn amgylchedd y cartref i'w gefnogi gyda gweithgareddau hwyliog neu chwarae addas y byddai'n eu mwynhau.  

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gar a'r yswiriant gofynnol. 

Os ydych yn ddibynadwy, yn amyneddgar, ac yn rhywun y gellir ymddiried ynddo, a'ch bod yn gallu ymrwymo i ofalu am y plentyn yn ystod gwyliau'r ysgol ar gyfradd o £9.50 yn ystod oriau'r wythnos, ffoniwch 07795446308 neu e-bostiwch directpayments@newport.gov.uk a dyfynnu cyfeirnod BM

Cynorthwy-ydd personol, Maendy

Mae angen cynorthwyydd personol i gefnogi bachgen naw oed i gael mynediad i'r gymuned. Bydd y rôl yn cynnwys mynd ag ef i gyfleusterau hamdden amrywiol a chynorthwyo gyda chwarae. Mae wrth ei fodd yn yr awyr agored, yn actif iawn ac yn mwynhau mynd i'r parc, trampolinio, nofio ac ati.

Mae'n ddi-eiriau, mae ganddo ddiagnosis o Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig ac mae'n defnyddio PECS i gyfathrebu. Felly, rhaid i unrhyw ddarpar gyflogai feddu ar brofiad/dealltwriaeth o weithio gyda phlant ag anableddau a meddu ar y gallu i ddelio ag ymddygiadau sy'n gysylltiedig â chyfathrebu cyfyngedig.

Y diwrnodau ac oriau gwaith yw dydd Sul am bedair awr, rhwng 11am a 3pm yn ddelfrydol, a gwyliau ysgol am bedair awr yr wythnos (2 x 4 awr yn ystod yr wythnos) ar gyfradd o £9.50 yr awr - diwrnodau ac amseroedd i'w trafod yn dilyn cyfweliad llwyddiannus. 

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gar ac yswiriant busnes.

Os ydych yn unigolyn dibynadwy ac amyneddgar, a all ymrwymo i'r oriau hyn, ffoniwch 07795446308 a dyfynnwch gyfeirnod US.

Cynorthwy-ydd personol, Baneswell

Mae angen cynorthwyydd personol am 5 awr yr wythnos ar gyfradd o £9.50 i gefnogi gwryw 25 oed (diwrnodau ac oriau i'w cytuno yn dilyn cyfweliad llwyddiannus).  
Bydd y dyletswyddau'n cynnwys cefnogi tasgau dyddiol fel siopa, coginio, gwaith tŷ a sgiliau bywyd cyffredinol.

Mae profiad o'r system fudd-daliadau a gweithio gyda phobl ag awtistiaeth yn hanfodol.
Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Byddai’n well petai gennych brofiad, ond nid yw'n hanfodol. Os ydych yn ofalgar, yn ddibynadwy ac y byddech yn mwynhau swydd werth chweil, ffoniwch 07795446308 a dyfynnwch gyfeirnod AM

Cynorthwy-ydd Personol/Gweithiwr Cymorth – Canol Casnewydd

Mae mam menyw ifanc yn ei hugeiniau sydd ag Anableddau Dysgu ac sy'n gallu dangos rhai Ymddygiadau Heriol yn hysbysebu am Gynorthwy-ydd Personol.  Bydd gofyn i chi ei chefnogi i gynnal ei hannibyniaeth.

Mae'r fenyw ifanc hon yn dibynnu ar gymorth ar gyfer holl weithgareddau bywyd bob dydd ac mae angen help arni i gael mynediad at weithgareddau gartref ac yn y gymuned.  Mae hi'n berson cymdeithasol sy'n mwynhau cwmni. Mae ganddi anawsterau cyfathrebu ond mae'n gallu mynegi ei hanghenion yn rhannol heb iaith.

Byddwch yn gweithio’n rhan o dîm sy'n darparu cymorth a gofal i'r fenyw ifanc gan sicrhau ei diogelwch a'i lles corfforol.  Byddwch yn hwyluso ei hannibyniaeth drwy fabwysiadu'r dull priodol yn unol â chyngor ei mam.

Oriau Gwaith: 19 awr yr wythnos

Patrwm Gwaith:

Dydd Mawrth a dydd Gwener: 8 .00 AM tan 10.00 AM. a 2.30 PM tan 6.00 PM

Bob yn ail ddydd Iau a dydd Sadwrn: 9.00AM tan 5.00 PM

Telir cyfradd o £11.00 yr awr.

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch 07790910104 a dyfynnu'r cyfeirnod AR neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnu AR.

I gofrestru'ch manylion ar gyfer swyddi gwag yn y dyfodol, cysylltwch â'r Gwasanaeth Taliadau Uniongyrchol ar (01633) 656 656 neu anfonwch e-bost at direct.payments@newport.gov.uk