Swyddi gwag partneriaethau

WELSH We Care Wales_July 2020

Gofalwn Cymru

Os oes gennych chi agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna ar gyfer y rhan fwyaf o rolau, gallwch dderbyn unrhyw hyfforddiant ac ennill unrhyw gymwysterau sydd eu hangen arnoch chi yn y swydd.

Mae pob math o ffyrdd o weithio’n hyblyg, felly gallwch drefnu gofalu am bobl o’ch cwmpas chi a’ch teulu - Gofalwn Cymru.


Taliadau uniongyrchol - swyddi gwag

Alway – JN

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Personol i helpu dyn yn ei 50au i fyw mor annibynnol â phosibl ac i roi seibiannau rheolaidd i'w brif ofalwr o'i chyfrifoldebau gofalu.

Mae ganddo awtistiaeth, parlys yr ymennydd, kyffosis ac mae'n rhannol ddall. Gall hefyd arddangos ymddygiad heriol. 

Mae angen iddo gael gweithgareddau ysgogol rheolaidd yn ystod y dydd sy'n ffurfio ei drefn arferol.

Bydd angen i chi roi rhywfaint o ofal personol a'i annog i ddefnyddio'r toiled. Mae ar ddeiet hylifau ac mae’n cael ysgytlaethau rheolaidd i gynnal ei iechyd a'i les, felly nid oes angen coginio. 

Gall gerdded a siarad ac mae ganddo bersonoliaeth anhygoel. Mae wrth ei fodd yn siarad ac yn clywed ac yn dweud jôcs, weithiau mae ei fersiynau ei hun o'r jôcs hyn yn fwy doniol. Mae popeth yn ei fywyd yn ymwneud ag ef yn unig a dim ond fe sydd ar ei feddwl yn aml. Mae'n hoffi cerddoriaeth a chanu ac mae'n mwynhau cael ei ffilmio'n canu'n rheolaidd. Mae'n gwmni da y rhan fwyaf o'r amser ac mae wrth ei fodd yn chwerthin a bod ychydig yn ddrwg ac yn disgleirio pan fydd yn cael y sylw sydd ei angen arno. Byddai'n addas i rywun sy'n siaradus ac yn hyderus.

Mae dod yn rhan o'n tîm fel dod yn rhan o'n teulu bach ac mae ein gofalwyr wedi aros gyda ni am flynyddoedd lawer.

Mae hyd at 23 awr ar gael a byddant yn cael eu trafod yn y cyfweliad. 

Bydd yr oriau hyn dros ddydd Sadwrn a dydd Sul yn bennaf. 

Telir cyfradd o £9.79 yr awr

Byddai’n well petai gennych brofiad, ond nid yw'n hanfodol. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bydd y cyflogwr yn talu am hyn.

Gan ei fod ar y rhestr risg uchel o ran COVID 19, disgwylir i'w Gynorthwywyr Personol gymryd pob cam posibl i'w gadw'n ddiogel yn hyn o beth.  Hefyd, ni ellir caniatáu ysmygu o fewn oriau gwaith.

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch 07790910074 neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnu'r cyfeirnod JN.

Basaleg - Cynorthwy-ydd Personol Benywaidd - KK

Mae angen Cynorthwywyr Personol Benywaidd i gefnogi menyw anabl yn ei saithdegau cynnar, i gynnal ei hannibyniaeth.

Bydd dyletswyddau'n cael eu cyflawni yn ei chartref a byddant yn cynnwys help i olchi, ymdrochi a gwisgo, yn ogystal â pharatoi prydau bwyd a gwneud rhai tasgau domestig gan gynnwys newid y gwely a golchi'r dillad gwely. 

Efallai y bydd angen rhoi rhywfaint o gymorth i fynd i mewn i'r gymuned.

Oriau i'w gweithio dros 3 neu 4 diwrnod, rhwng 11.00am a 3.00pm  Gallai oriau fod yn hyblyg a chytunir arnynt yn y cyfweliad.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

10 ½ awr yr wythnos, neu 42 awr dros 4 wythnos os yw'n well gennych.

Byddai profiad yn dda ond nid yw'n hanfodol. 

Hoffai'r cyflogwr i chi fod yn yrrwr ar gyfer mynediad cymunedol, ond gallech gael eich cyflogi ar gyfer anghenion gofal yn unig os nad ydych. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch 07790910074 neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnwch y cyfeirnod KK.

CT Tŷ-du

Mae angen Cynorthwyydd Personol i gefnogi bachgen yn ei arddegau i gael mynediad i'r gymuned. 

Mae gan y bachgen hwn Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth, felly byddai'n well cael rhywfaint o brofiad.

Proffil y bachgen y byddech yn gweithio gydag ef: 

Yn hoffi bod yn yr awyr agored, cerdded, nofio a trampolinio.

Byddwch bob amser yn gweithio gyda Chynorthwy-ydd Personol arall pan fyddwch allan yn y gymuned.

Yr oriau gwaith fyddai 3 awr bob bore Sadwrn.

Yn ystod gwyliau'r ysgol 3 i 6 awr ganol wythnos. 

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

5.6 wythnos o wyliau blynyddol â thâl. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cwblhau Gwiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd y telir amdano gan y cyflogwr.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, ffoniwch 07790910074 a dyfynnwch y cyfeirnod CT neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnwch y cyfeirnod CT i ofyn am ffurflen gais.

NH Maendy 

Mae angen cynorthwyydd personol i gefnogi merch yn ei harddegau i gael mynediad i'r gymuned.

Mae angen cynorthwy-ydd personol ar gyfer merch 13 oed sydd ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistiaeth ac anableddau dysgu.

Proffil y ferch y byddech yn gweithio gydag ef:

Hoffterau: Amgueddfeydd, Nofio, Siopa, Coginio, Lliwio, Arlunio, Celf a chrefft.

Ddim yn hoffi: Synau uchel iawn, pobl yn dadlau neu'n anghytuno neu drafod yn uchel, gwead ffrwythau ffres, cael eu galw'n enwau neu enwau anwylo.   

Bydd rhagor o wybodaeth am Alergeddau a gwybodaeth gefndir bwysig yn cael ei thrafod gyda’r ymgeisydd llwyddiannus. 

Yr oriau gwaith fyddai 12 awr yr wythnos dros gyfnod o 4 wythnos.

Y patrwm gweithio a ffefrir yw 4 awr ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul 3 allan o 4 penwythnos. 

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr gael trwydded yrru ddilys, defnydd car ac yswiriant busnes dilys.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cwblhau Gwiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd y telir amdano gan y cyflogwr.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, ffoniwch 07790910074 a dyfynnwch y cyfeirnod MH neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnwch y cyfeirnod MH i ofyn am ffurflen gais.

Gynorthwy-ydd Personol - Llandevaud KT

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol i roi cymorth i ddyn yn ei chwedegau gan fod Clefyd Parkinson arno.

Mae ei gyflwr yn gymhleth a gall fod yn anodd rhagweld pryd y bydd angen cymorth arno.

Pan fydd y cyflwr yn codi’i ben, mae angen cymorth gyda’r canlynol arno:

Cymorth gyda Symud a Throsglwyddo

Gofal Personol – Gwisgo/dadwisgo, ymolchi a chymorth i fynd i’r tŷ bach.

Help i baratoi bwyd a bwydo.

Bydd angen ei annog i gymryd ei feddyginiaeth gan ei fod yn dilyn trefn 3 awr lem.

Cymorth i symud ei gorff ar brydiau er mwyn atal briwiau pwyso.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael hyfforddiant codi a chario pwrpasol sy'n berthnasol i anghenion y swydd.

Byddai’n well petai gan ymgeiswyr rywfaint o brofiad o ofalu am bobl mewn lleoliad gofal neu weithio gyda phobl felly.

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae 30 awr yr wythnos ar gael.  

Bydd rota pythefnos ar waith fel a ganlyn:

Wythnos 1. Dydd Llun, dydd Sadwrn a dydd Sul ynghyd â dau ddiwrnod arall - i'w trafod yn y cyfweliad

Wythnos 2. Dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener ynghyd â dau ddiwrnod arall - i'w trafod yn y cyfweliad.

Bydd pob diwrnod sy’n cael ei weithio yn dechrau am 9.00am ac yn gorffen am 3.00pm.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

Bydd gennych hawl i 5.6 wythnos o wyliau blynyddol â thâl.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwastraff, y bydd y cyflogwr yn talu amdano.

Ffoniwch 07790910074 a dyfynnwch y cyfeirnod KT i ofyn am ffurflen gais. Fel arall gallwch e-bostio direct.payments@newport.gov.uk lle gallwch ddyfynnu cyfeirnod KT a gofyn am ffurflen gais.

Pilgwenlli/Canol Casnewydd - MP

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Personol i fynd â dyn yn ei 30au allan yn y gymuned unwaith yr wythnos.

Mae'n mwynhau mynd i’r sinema a mynd â chi am dro ac wrth ei fodd yn cwrdd â phobl ac yn chwarae gemau cyfrifiadurol.

Mae ganddo Syndrom Down ganddo, ond nid oes ganddo unrhyw broblemau symudedd ac mae ganddo sgiliau cyfathrebu da. 

Efallai y bydd angen i chi gadarnhau ei fod yn deall pethau'n iawn weithiau.

Yr amseroedd sydd eu hangen yw 3 awr bob dydd Sul o 10.00am i 1.00pm, ond gellir trafod hyn.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

Byddai’n well petai gennych brofiad, ond nid yw'n hanfodol. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bydd y cyflogwr yn talu am hyn. 

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch  07790910074 neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk  a dyfynnu'r cyfeirnod MP

Cynorthwy-ydd personol - ardal Sbyty/Glan Llyn 

10 awr y mis

Mae angen cynorthwy-ydd personol ar gyfer bachgen 14 oed hapus, egnïol gydag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADCG).

Bydd angen i chi weithio pum awr y dydd ar ddau ddydd Sadwrn bob mis - bydd yr oriau'n cael eu trefnu yn dilyn cyfweliad llwyddiannus.  

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar brofiad neu ddealltwriaeth o weithio gyda phlant ag ADCG/Gorbryder a rhaid gallu delio ag ymddygiadau sy'n gysylltiedig â phlant sydd â chyfathrebu cyfyngedig.

Mae’n fachgen actif iawn, sydd angen sylw 1:1 bob amser a rhaid bod yn wyliadwrus yn yr awyr agored i sicrhau ei fod yn cadw’n  ddiogel.

Gallai dyletswyddau eraill gynnwys aros yn amgylchedd y cartref i'w gefnogi gyda gweithgareddau hwyliog neu chwarae addas y byddai'n eu mwynhau.  

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gar a'r yswiriant gofynnol. 

Os ydych yn ddibynadwy, yn amyneddgar, yn rhywun y gellir ymddiried ynddo a'ch bod yn gallu ymrwymo i ddau ddydd Sadwrn y mis (cyfanswm o 10 awr) ar gyfradd o £9.50 yr awr, ffoniwch 07795446308 neu e-bostiwch directpayments@newport.gov.uk a dyfynnu cyfeirnod BM.

Cynorthwy-ydd personol - ardal Sbyty/Glan Llyn 

Mae angen cynorthwy-ydd personol gefnogi bachgen hapus, egnïol 12 oed gydag ADCG gyda gweithgareddau am 11 awr yn ystod yr wythnos x 13 wythnos yng ngwyliau’r ysgol. 

Bydd oriau gwaith yn bum awr ar ddydd Llun rhwng 8.30am a 1.30pm a chwe awr arall yr wythnos, diwrnodau ac amseroedd i'w trefnu gyda'r ymgeisydd llwyddiannus. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar brofiad neu ddealltwriaeth o weithio gyda phlant ag ADCG/Gorbryder a rhaid gallu delio ag ymddygiadau sy'n gysylltiedig â phlant sydd â chyfathrebu cyfyngedig.

Mae’n fachgen actif iawn, sydd angen sylw 1:1 bob amser a rhaid bod yn wyliadwrus yn yr awyr agored i sicrhau ei fod yn cadw’n  ddiogel.

Gallai dyletswyddau eraill gynnwys aros yn amgylchedd y cartref i'w gefnogi gyda gweithgareddau hwyliog neu chwarae addas y byddai'n eu mwynhau.  

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gar a'r yswiriant gofynnol. 

Os ydych yn ddibynadwy, yn amyneddgar, ac yn rhywun y gellir ymddiried ynddo, a'ch bod yn gallu ymrwymo i ofalu am y plentyn yn ystod gwyliau'r ysgol ar gyfradd o £9.50 yn ystod oriau'r wythnos, ffoniwch 07795 446308 neu ebostiwch
directpayments@newport.gov.uk a dyfynnu cyfeirnod BM

Cynorthwy-ydd personol - Maindee

Mae angen cynorthwyydd personol i gefnogi bachgen naw oed i gael mynediad i'r gymuned. Bydd y rôl yn cynnwys mynd ag ef i gyfleusterau hamdden amrywiol a chynorthwyo gyda chwarae. Mae wrth ei fodd yn yr awyr agored, yn actif iawn ac yn mwynhau mynd i'r parc, trampolinio, nofio ac ati.

Mae'n ddi-eiriau, mae ganddo ddiagnosis o Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig ac mae'n defnyddio PECS i gyfathrebu. Felly, rhaid i unrhyw ddarpar gyflogai feddu ar brofiad/dealltwriaeth o weithio gyda phlant ag anableddau a meddu ar y gallu i ddelio ag ymddygiadau sy'n gysylltiedig â chyfathrebu cyfyngedig.

Y diwrnodau ac oriau gwaith yw dydd Sul am bedair awr, rhwng 11am a 3pm yn ddelfrydol, a gwyliau ysgol am bedair awr yr wythnos (2 x 4 awr yn ystod yr wythnos) ar gyfradd o £9.50 yr awr - diwrnodau ac amseroedd i'w trafod yn dilyn cyfweliad llwyddiannus. 

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gar ac yswiriant busnes.

Os ydych yn unigolyn dibynadwy ac amyneddgar, a all ymrwymo i'r oriau hyn, ffoniwch 07795 446308 a dyfynnwch gyfeirnod US.

Cynorthwy-ydd personol - Baneswell

Mae angen cynorthwyydd personol am 5 awr yr wythnos ar gyfradd o £9.50 i gefnogi gwryw 25 oed (diwrnodau ac oriau i'w cytuno yn dilyn cyfweliad llwyddiannus).  
Bydd y dyletswyddau'n cynnwys cefnogi tasgau dyddiol fel siopa, coginio, gwaith tŷ a sgiliau bywyd cyffredinol.

Mae profiad o'r system fudd-daliadau a gweithio gyda phobl ag awtistiaeth yn hanfodol.
Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Byddai’n well petai gennych brofiad, ond nid yw'n hanfodol. Os ydych yn ofalgar, yn ddibynadwy ac y byddech yn mwynhau swydd werth chweil, ffoniwch 07795 446308 a dyfynnwch gyfeirnod AM

Cynorthwy-ydd Personol/Gofalwr - Betws 

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol/Gofalwr i helpu dyn yn ei 20au hwyr i gynnal ei annibyniaeth a'i urddas.  Mae'n byw gyda'i fam ac mae angen rhywun arni i ddarparu'r gofal hwn i'w mab.

Byddech yn cefnogi'r dyn hwn gydag agweddau ar ei ofal personol.

Boreau – 30 munud rhwng 7.00 A.M a 8.00 A.M. o ddydd Llun i ddydd Gwener

Mae angen help arno i gael mynediad i'r toiled, golchi ei hun, glanhau ei ddannedd a gwisgo yn y boreau.

Gyda'r nos – 30 munud am 9.00 P.M. i 9.30 P.M.

Mae angen help arno i gael mynediad i'r toiled, golchi ei hun, glanhau ei ddannedd a pharatoi ar gyfer y gwely yn y nosweithiau.

Os mai dim ond ar gyfer y bore neu'r noson y gallwch weithio, gwnewch gais a nodwch hyn ar eich cais.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cwblhau Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd y telir amdano gan y cyflogwr.

Ffoniwch 07790910074 a dyfynnwch y cyfeirnod ER i ofyn am ffurflen gais.  Fel arall gallwch e-bostio direct.payments@newport.gov.uk lle gallwch ddyfynnu cyfeirnod ER a gofyn am ffurflen gais.

Gynorthwy-ydd Personol - Beechwood 

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Personol i fod yn gydymaith i ddyn oedrannus tra bod ei ferch yn cael seibiant o’i dyletswyddau gofalu. 

Mae wedi'i gofrestru'n ddall, mae ganddo ddementia fasgwlaidd a rhai namau gwybyddol, ond mae'n dal i fwynhau sgwrs dda.

Mae'r rhan fwyaf o ddyletswyddau gofal personol yn cael eu cyflawni gan asiantaeth a gyflogir i gyflawni'r dyletswyddau hyn.  Efallai y bydd angen i chi wneud diod neu fyrbryd a bydd adegau pan fydd angen help arno i gael mynediad at gyfleusterau tŷ bach.

Yr oriau sydd ar gael yw 112 y flwyddyn.  Gellir defnyddio'r oriau hyn 4 awr bob pythefnos, ond os gallwch fod yn hyblyg, gellid eu defnyddio'n llai aml am oriau hirach.  Byddech yn trafod hyn yn y cyfweliad.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

Byddai’n well petai gennych brofiad, ond nid yw'n hanfodol. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bydd y cyflogwr yn talu am hyn. 

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch  07790910074 neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk  a dyfynnu'r cyfeirnod AP

Cynorthwy-ydd Personol/ Gofal Plant – Malpas Casnewydd

Mae mam i ddau fachgen ifanc, y ddau ohonynt ag Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth, yn chwilio am Gynorthwy-ydd Personol i fynd â phob un o’i meibion allan.

Mae gan y plant anawsterau cyfathrebu a lleferydd hefyd ac nid ydynt yn siarad.

Gall y bechgyn ddangos rhai Ymddygiadau Heriol ac felly mae angen cymhareb gwaith un i un arnynt.

Mae angen goruchwyliaeth agos ar y bechgyn pan fyddant y tu allan i'w cadw'n ddiogel.

Byddai'n well cael rhywfaint o brofiad o weithio gyda phlant sydd ag Anabledd Dysgu.

Oriau Gwaith: 3 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol a 6 awr yr wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol.  Mae hyn ar gyfer pob bachgen.

Yr Oriau a Ffefrir fyddai dydd Sadwrn yn ystod tymor yr ysgol a dydd Sadwrn + diwrnod arall yn ystod gwyliau'r ysgol.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

Bydd y cyflogwr yn trefnu ac yn talu am wiriad GDG manwl.

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch 07790910074 a dyfynnu'r cyfeirnod CH neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnu CH.

Cynorthwyydd Personol - Lliswerry ER

Mae angen Cynorthwyydd Personol i gefnogi bachgen ifanc i chwarae gartref gyda’r bwriad o fynd allan yn y gymuned ar ôl dod i’ch adnabod.

Mae gan y bachgen ifanc hwn Awtistiaeth, mae’n ddi-eiriau ac mae ganddo rai anawsterau dysgu.

Bydd angen gweithio 3 awr ar y penwythnos yn ystod tymor ysgol a 3 awr ychwanegol yn yr wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol.

Yn ddelfrydol, bydd gennych rywfaint o brofiad o weithio gyda phlant ag anghenion cymhleth.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cwblhau Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd y telir amdano gan y cyflogwr.

Ffoniwch 07790910074 a dyfynnwch y cyfeirnod ER i ofyn am ffurflen gais.  Fel arall gallwch e-bostio direct.payments@newport.gov.uk lle gallwch ddyfynnu cyfeirnod ER a gofyn am ffurflen gais.

Caerllion - Cynorthwy-ydd Personol Benywaidd

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol Benywaidd i gefnogi menyw anabl yn ei phumdegau sy'n ddefnyddiwr cadair olwyn, i gynnal ei hannibyniaeth.

Bydd dyletswyddau'n cael eu cyflawni yn ei chartref a byddant yn cynnwys help i olchi, ymolchi a gwisgo, yn ogystal â pharatoi prydau bwyd a gwneud rhai tasgau domestig ysgafn.

Efallai y bydd angen rhoi rhywfaint o gymorth i fynd i mewn i'r gymuned.

2 awr bob dydd Sul, Llun, Mawrth a Mercher 9:.00am i 11:.00am

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.  

8 awr o ofal

0-6 awr o fynediad cymunedol

Byddai’n well petai gennych brofiad, ond nid yw'n hanfodol. 

Mae angen gyrrwr ar gyfer mynediad i'r gymuned ond byddai angen iddo yrru cerbyd anabledd y cyflogwyr.  Fodd bynnag, gallech gael eich cyflogi ar gyfer anghenion gofal yn unig os nad ydych yn yrrwr.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch 07790910074 neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnwch y cyfeirnod DP2.

 

I gofrestru'ch manylion ar gyfer swyddi gwag yn y dyfodol, cysylltwch â'r Gwasanaeth Taliadau Uniongyrchol ar (01633) 656 656 neu anfonwch e-bost at direct.payments@newport.gov.uk