Swyddi gwag partneriaethau

WELSH We Care Wales_July 2020

Gofalwn Cymru

Os oes gennych chi agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna ar gyfer y rhan fwyaf o rolau, gallwch dderbyn unrhyw hyfforddiant ac ennill unrhyw gymwysterau sydd eu hangen arnoch chi yn y swydd.

Mae pob math o ffyrdd o weithio’n hyblyg, felly gallwch drefnu gofalu am bobl o’ch cwmpas chi a’ch teulu - Gofalwn Cymru.


Taliadau uniongyrchol - swyddi gwag

Basaleg NF

Cynorthwy-ydd/Gofalwr Personol  

Cyfradd y cyflog yw £10.87 yr awr am 14 awr yr wythnos (O leiaf 1 awr yn y bore a'r nos am 6 diwrnod yr wythnos). 

Mae teulu'n chwilio am gynorthwyydd gofal personol i gefnogi eu mab sy'n oedolyn, er mwyn helpu i ddiwallu ei anghenion gofal personol. Byddai profiad yn dda ond nid yw'n hanfodol. 

Mae gan y mab Syndrom Angelman, sef cyflwr genetig sy'n effeithio ar y system nerfol ac sy'n achosi anableddau corfforol a dysgu difrifol.  

Oherwydd cymorth gyda gofal personol, mae'r teulu'n gofyn i'r ymgeisydd fod yn wrywaidd.  Mae hyn yn eithriad dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Bydd yr Awdurdod Lleol yn ymgymryd â hyn ac yn talu amdano.

 I WNEUD CAIS: Os ydych yn ofalgar, yn ddibynadwy ac yn mwynhau swydd werth chweil yna anfonwch e-bost i direct.payments@newport.gov.uk gan ddyfynnu’r cyfeirnod NF i gael ffurflen gais.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Saesneg neu yn Gymraeg. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.  

Basaleg - Cynorthwy-ydd Personol Benywaidd - KK

Mae angen Cynorthwywyr Personol Benywaidd i gefnogi menyw anabl yn ei saithdegau cynnar, i gynnal ei hannibyniaeth.

Bydd dyletswyddau'n cael eu cyflawni yn ei chartref a byddant yn cynnwys help i olchi, ymdrochi a gwisgo, yn ogystal â pharatoi prydau bwyd a gwneud rhai tasgau domestig gan gynnwys newid y gwely a golchi'r dillad gwely. 

Efallai y bydd angen rhoi rhywfaint o gymorth i fynd i mewn i'r gymuned.

Oriau i'w gweithio dros 3 neu 4 diwrnod, rhwng 11.00am a 3.00pm  Gallai oriau fod yn hyblyg a chytunir arnynt yn y cyfweliad.

Telir cyfradd o £9.79 yr awr.

10 ½ awr yr wythnos, neu 42 awr dros 4 wythnos os yw'n well gennych.

Byddai profiad yn dda ond nid yw'n hanfodol. 

Hoffai'r cyflogwr i chi fod yn yrrwr ar gyfer mynediad cymunedol, ond gallech gael eich cyflogi ar gyfer anghenion gofal yn unig os nad ydych. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 

I ofyn am ffurflen gais ffoniwch 07790910074 neu e-bostiwch direct.payments@newport.gov.uk a dyfynnwch y cyfeirnod KK.

I gofrestru'ch manylion ar gyfer swyddi gwag yn y dyfodol, cysylltwch â'r Gwasanaeth Taliadau Uniongyrchol ar (01633) 656 656 neu anfonwch e-bost at direct.payments@newport.gov.uk