Cydraddoldeb a Chynhwysiad

Mae'r cyngor wedi ymrwymo i greu diwylliant yn y gweithle sy'n denu, recriwtio, cadw a datblygu staff o gefndiroedd amrywiol, yn cynrychioli, ac felly’n gwasanaethu ein cymunedau’n well. Rydym yn angerddol am gydraddoldeb, rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth ein staff, ac yn cefnogi diwylliant cynhwysol sy'n caniatáu i bawb ddod â'u hunain dilys i'r gwaith. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion waeth beth fo'u hoedran, priodas (gan gynnwys priodasau cyfartal/un rhyw) a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hunaniaeth rhywedd, anabledd, hil, crefydd neu gred neu feichiogrwydd/mamolaeth.

Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan siaradwyr Cymraeg, pobl anabl, pobl sy'n nodi eu bod yn LHDTC+ a phobl o gefndir ethnig lleiafrifol, fel rhan o'n hymrwymiad i fynd i'r afael â than-gynrychiolaeth ar bob lefel o'r sefydliad.

Darllenwch ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2020-2024)

Cefnogi gweithlu amrywiol

Er mwyn ein helpu i feithrin diwylliant cynhwysol, rydym wedi sefydlu amrywiaeth o rwydweithiau cymorth i staff o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i gyfrannu at gyflawni ein blaenoriaethau cydraddoldeb, yn fewnol ac ar draws ein cymunedau.

Mae Rhwydweithiau Staff yn asiant pwerus ar gyfer newid sefydliadol, ac am sicrhau bod lleisiau grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu clywed, ein bod yn gwrando arnynt a’u bod yn dylanwadu ar bolisïau a phrosesau. Maen nhw hefyd yn ofod diogel i staff rannu profiadau a chwilio am gefnogaeth.

Rhwydwaith Amrywiaeth y Staff

Mae ein Rhwydwaith Staff Amrywiaeth yn croesawu aelodau staff o unrhyw gefndir Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall.  Mae hyn yn cynnwys staff lleiafrifol Gwyn, fel cydweithwyr Dwyrain Ewrop, Sipsiwn neu Deithwyr. Bydd aelodau’n ceisio adlewyrchu amrywiaeth cymunedau lleiafrifoedd ethnig sy'n byw ac yn gweithio yng Nghasnewydd, yn ogystal â meysydd eraill o amrywiaeth gan gynnwys rhyw, hunaniaeth rhywedd a rhywedd, anabledd a chrefydd/ffydd.  

Rhwydwaith Pride y Staff

Mae ein Rhwydwaith Pride yn croesawu aelodau o staff sy'n nodi eu bod yn LHDTC+.  Bydd aelodaeth yn ceisio adlewyrchu hunaniaethau rhywedd a rhyw amrywiol pobl LHDTC+, yn ogystal â meysydd eraill o amrywiaeth gan gynnwys rhywedd, hil, anabledd a chrefydd/ffydd. Mae'r Rhwydwaith Pride yn cydnabod y rôl y gall cynghreiriaid effeithiol ei chwarae wrth hyrwyddo cydraddoldeb LHDTC+. 

Er bod cyfarfodydd Rhwydwaith ar gyfer cydweithwyr yn unig sy'n nodi eu bod yn LHDTC+ er mwyn darparu gofod diogel, gall y Rhwydwaith ddewis darparu cyfleoedd i gynghreiriaid gyfrannu at sgyrsiau a chefnogi gwaith y grŵp.  

Rhwydwaith Staff IN-NCC

Mae ein Rhwydwaith Staff IN-NCC yn rhwydwaith cynhwysol anabledd sy'n croesawu aelodau o staff ag anabledd, gan gynnwys staff sy'n niwroamrywiol neu'n byw â chyflwr iechyd hirdymor.