Parcio i bobl anabl

Gall mannau parcio i bobl anabl gael eu defnyddio gan unrhyw un sydd â Bathodyn Glas - nid oes gan yr ymgeisydd gwreiddiol ei ddefnydd unigol ei hun ar y man parcio.

Nid oes mannau parcio i bobl anabl ar gael ym mhob maes parcio. 

Costau parcio i bobl anabl

Mewn meysydd parcio talu ac arddangos, mae parcio ar gael am ddim i ddeiliaid Bathodynnau Glas cyn belled â bod y bathodyn glas yn ddilys, wedi'i arddangos yn gywir a bod y cerbyd wedi'i barcio o fewn cilfach wedi'i farcio.

Mewn meysydd parcio aml-lawr codir tâl parcio arferol gyda bathodyn glas.

Dangosir tariffau'n glir ym mhob Maes Parcio/Maes Parcio

Gall arddangos neu ddefnyddio bathodyn yn anghywir arwain at gyflwyno Hysbysiad Tâl Cosb, cyfeiriwch at parcio mewn ardaloedd parcio trwydded preswylwyr am arweiniad.

Mannau parcio i bobl anabl yng nghanol y ddinas

Corn Street - gwelliannau i gerddwyr

Mae gwaith yn mynd rhagddo i ledu’r droedffordd yn Corn Street ac Upper Dock Street i wella mynediad i gerddwyr a gwneud digon o le i ymbellhau’n gymdeithasol yng nghanol y ddinas. Mae hyn yn cynnwys culhau ffyrdd i wneud lle ychwanegol i gerddwyr. Bydd Corn Street, Upper Dock Street, a Skinner Street bellach yn gweithredu gyda system  unffordd i gerbydau. Gweld y map (pdf)

Fel rhan o'r gwaith hwn, mae mannau parcio i'r anabl ar Upper Dock Street yn cael eu symud i leoliadau eraill a bydd mannau parcio ychwanegol i'r anabl yn cael eu creu yn y meysydd parcio oddi ar y stryd yng nghanol y ddinas fel Emlyn Street a Faulkner Road. Ni fydd y mannau parcio i'r anabl ar Skinner Street yn newid.

Cam nesaf y gwaith hwn yw gosod croesfannau a reolir ar draws Corn Street a Skinner Street, er mwyn sicrhau gwell mynediad i gerddwyr rhwng gorsafoedd bysiau.

Download changes to on-street parking regulations (pdf)

Download temporary on-street waiting and loading restrictions (pdf)

Parcio mewn mannau parcio trwydded preswylwyr

Caniateir i ddeiliaid Bathodynnau Glas dilys barcio mewn cilfach i breswylwyr, heb derfyn amser.

Wrth ddefnyddio’r consesiynau parcio rhaid i chi arddangos y bathodyn ar ddangosfwrdd eich cerbyd neu ei gysylltu â’ch beic lle gellir ei weld yn glir.

  • Os nad oes dangosfwrdd yn eich cerbyd, mae'n rhaid i chi arddangos y bathodyn mewn man lle gellir ei ddarllen yn glir o'r tu allan i'r cerbyd.
  • Dylai blaen y bathodyn wynebu i fyny, gan ddangos symbol y gadair olwyn.
  • Ni ddylai'r ochr sy'n dangos y ffotograff fod yn weladwy trwy'r ffenestr flaen. Rhaid i chi sicrhau bod modd darllen y manylion ar flaen y bathodyn yn glir.

Gall arddangos neu ddefnyddio'r bathodyn yn anghywir arwain at gyflwyno Hysbysiad Tâl Cosb.

Cyfeiriwch at y llyfryn Cynllun Bathodyn Glas: Hawliau a Chyfrifoldebau am arweiniad pellach.

Gwneud cais am fan parcio i'r anabl

Mae ceisiadau ar agor rhwng 1 Tachwedd a 31 Ionawr drwy'r botwm "Gwnewch cais" isod neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt y Ddinas ar 01633 656656.

Amlinelliad gwyn yw man parcio anabl ar y briffordd, yn mesur tua 6 medr, gyda'r gair ANABLEDD/ANABL wedi ei ysgrifennu wrth ei ochr. Bwriad darparu cilfan yw cynyddu gallu deiliad Bathodyn Glas i allu parcio ond ni all warantu parcio ac ni fwriedir iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer codi a gollwng teithwyr yn unig.

Mae’n bwysig nodi y gall UNRHYW ddeiliad Bathodynnau Glas barcio eu cerbyd mewn cilfach, ar yr amod eu bod yn arddangos Bathodyn Glas dilys waeth beth fo’u lleoliad, megis y tu allan i’ch cartref.

Gwnewch cais