Parcio i bobl anabl

Gall mannau parcio i bobl anabl gael eu defnyddio gan unrhyw un sydd â Bathodyn Glas - nid oes gan yr ymgeisydd gwreiddiol ei ddefnydd unigol ei hun ar y man parcio.

Nid oes mannau parcio i bobl anabl ar gael ym mhob maes parcio. 

Costau parcio i bobl anabl

Mewn meysydd parcio talu ac arddangos, mae parcio ar gael am ddim i ddeiliaid Bathodynnau Glas cyn belled â bod y bathodyn glas yn ddilys, wedi'i arddangos yn gywir a bod y cerbyd wedi'i barcio o fewn cilfach wedi'i farcio.

Mewn meysydd parcio aml-lawr codir tâl parcio arferol gyda bathodyn glas.

Dangosir tariffau'n glir ym mhob Maes Parcio/Maes Parcio

Gall arddangos neu ddefnyddio bathodyn yn anghywir arwain at gyflwyno Hysbysiad Tâl Cosb, cyfeiriwch at parcio mewn ardaloedd parcio trwydded preswylwyr am arweiniad.

Mannau parcio i bobl anabl yng nghanol y ddinas

Corn Street - gwelliannau i gerddwyr

Mae gwaith yn mynd rhagddo i ledu’r droedffordd yn Corn Street ac Upper Dock Street i wella mynediad i gerddwyr a gwneud digon o le i ymbellhau’n gymdeithasol yng nghanol y ddinas. Mae hyn yn cynnwys culhau ffyrdd i wneud lle ychwanegol i gerddwyr. Bydd Corn Street, Upper Dock Street, a Skinner Street bellach yn gweithredu gyda system  unffordd i gerbydau. Gweld y map (pdf)

Fel rhan o'r gwaith hwn, mae mannau parcio i'r anabl ar Upper Dock Street yn cael eu symud i leoliadau eraill a bydd mannau parcio ychwanegol i'r anabl yn cael eu creu yn y meysydd parcio oddi ar y stryd yng nghanol y ddinas fel Emlyn Street a Faulkner Road. Ni fydd y mannau parcio i'r anabl ar Skinner Street yn newid.

Cam nesaf y gwaith hwn yw gosod croesfannau a reolir ar draws Corn Street a Skinner Street, er mwyn sicrhau gwell mynediad i gerddwyr rhwng gorsafoedd bysiau.

Download changes to on-street parking regulations (pdf)

Download temporary on-street waiting and loading restrictions (pdf)

Parcio mewn mannau parcio trwydded preswylwyr

Caniateir i ddeiliaid Bathodynnau Glas dilys barcio mewn cilfach i breswylwyr, heb derfyn amser.

Wrth ddefnyddio’r consesiynau parcio rhaid i chi arddangos y bathodyn ar ddangosfwrdd eich cerbyd neu ei gysylltu â’ch beic lle gellir ei weld yn glir.

  • Os nad oes dangosfwrdd yn eich cerbyd, mae'n rhaid i chi arddangos y bathodyn mewn man lle gellir ei ddarllen yn glir o'r tu allan i'r cerbyd.
  • Dylai blaen y bathodyn wynebu i fyny, gan ddangos symbol y gadair olwyn.
  • Ni ddylai'r ochr sy'n dangos y ffotograff fod yn weladwy trwy'r ffenestr flaen. Rhaid i chi sicrhau bod modd darllen y manylion ar flaen y bathodyn yn glir.

Gall arddangos neu ddefnyddio'r bathodyn yn anghywir arwain at gyflwyno Hysbysiad Tâl Cosb.

Cyfeiriwch at y llyfryn Cynllun Bathodyn Glas: Hawliau a Chyfrifoldebau am arweiniad pellach.

Gwneud cais am fan parcio i'r anabl

SYLWCH: Mae'r broses ymgeisio ar gyfer 22/23 yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd. Os daw ar gael, bydd o ddechrau Rhagfyr, nid Tachwedd fel y crybwyllir isod.

Gwneud cais am fan parcio i'r anabl

Man Parcio i Bobl Anabl

Mae Man Parcio i Bobl Anabl yn amlinelliad gwyn ar y briffordd sydd tua 6 metr â’r gair ANABL wedi’i ysgrifennu wrth yr ochr. Gosodir y man parcio er mwyn rhoi’r cyfle gorau i ddeiliad Bathodyn Glas barcio ond ni all warantu y bydd modd parcio ynddo ac ni fwriedir ei ddefnyddio ar gyfer casglu a gollwng teithwyr yn unig. 

Mae'n bwysig nodi y gall UNRHYW ddeiliad Bathodyn Glas barcio ei gerbyd mewn man parcio, ar yr amod eu bod yn arddangos Bathodyn Glas dilys waeth beth fo'i leoliad, fel y tu allan i'ch cartref.

Mae sawl cam i’r broses a gall y cais gael ei wrthod ar unrhyw gam. 

Mae'n bwysig nodi mai dim ond mewn un garfan y flwyddyn y ceir y cyfle i wneud cais rhwng mis Tachwedd a mis Ionawr.

Gall y broses o gyflwyno mannau parcio gymryd rhwng 12 a 18 mis ac felly nid oes camau ar unwaith ar gais ar gael. 

Nid yw darparu Man Parcio i Bobl Anabl yn wasanaeth statudol ac felly gellir dileu'r ddarpariaeth ar unrhyw adeg.

Sut gallaf wneud cais?

Opsiwn 1 - Gellir gwneud ymholiad i Ganolfan Gyswllt y Ddinas ar 01633 656565 a fydd yn trafod y meini prawf cychwynnol (Cam 1). Dim ond os byddwch yn cyrraedd y trothwy cychwynnol a rhwng Tachwedd ac Ionawr bob blwyddyn yn unig y bydd ffurflen gais yn cael ei hanfon. 

Opsiwn 2 – Llenwch y ffurflen gais ar-lein sydd ar gael rhwng Tachwedd ac Ionawr yn unig. Nodwch mai dim ond os ydych yn bodloni'r meysydd gofynnol y gallwch symud ymlaen gyda chais ar-lein.    

 Pam na allaf ond gwneud cais rhwng mis Tachwedd a mis Ionawr bob blwyddyn?

Mae prosesau allweddol penodol i farcio man parcio y mae angen ei gydlynu a chaiff ei reoli drwy un garfan flynyddol.  Nid oes cyfle i ystyried ceisiadau y tu allan i'r amserlen hon na chyflymu cais. 

 Os caiff fy nghais ei wrthod ar unrhyw adeg, a allaf apelio?

Mae'r penderfyniadau a wneir ar bob cam wedi'u rheoli'n gadarn yn erbyn yr holl ofynion ac nid oes modd apelio. 

Pa mor hir y mae'n ei gymryd i'r man parcio gael ei farcio os yw fy nghais wedi pasio pob cam allweddol?     

Oherwydd yr holl gamau a gofynion y mae'n rhaid eu hystyried a'u bodloni, gall yr holl broses gymryd rhwng 12 a 18 mis.  

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd am ragor o wybodaeth.