Tocyn teithio i bobl anabl

Mae tocyn teithio consesiynol i bobl anabl yn cael ei roi i bobl yng Nghasnewydd a Sir Fynwy:
  • sy'n ddall neu'n rhannoll ddall NEU
  • sy'n hollol fyddar neu'n fyddar iawn NEU
  • sy'n methu â siarad NEU
  • sy'n methu â cherdded neu sydd â llai o allu i gerdded NEU
  • sydd heb freichiau neu wedi colli'r defnydd hirdymor ar y ddwy fraich NEU
  • sydd ag anabledd dysgu NEU
  • sy'n methu â gyrru am resymau meddygol

Dylai trigolion Sir Fynwy ofyn am ffurflen gais am docyn teithio i berson anabl o'u siop un stop leol. 

Anabl cerdyn teithio rhatach 

Cerdyn Cydymaith

Mae cerdyn cydymaith yn cael ei gyhoeddi i bobl sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer tocyn teithio consesiynol i bobl anabl ac sydd mor anabl fel na fyddai'n bosibl iddynt ddefnyddio cludiant cyhoeddus heb help gan gydymaith.

 

 

Defnyddio'ch tocyn bws

Gallwch deithio yn rhad ac am ddim ar bron pob gwasanaeth bws lleol yng Nghymru ac, mewn ambell achos, i drefi ychydig dros y ffin yn Lloegr.

Chi yn unig sydd â hawl i ddefnyddio'ch tocyn bws.

Os byddwch yn gadael i rywun arall ei ddefnyddio, gallai eich tocyn gael ei ganslo a gallai hyn hefyd arwain at gamau cyfreithiol.

Mae teithio gan ddefnyddio'ch tocyn bws yn ddarostyngedig i reoliadau ac amodau arferol y cwmnïau bysys.

Nid yw'ch tocyn yn rhoi hawliau ychwanegol i chi nac yn rhoi'r hawl i chi gael blaenoriaeth dros gludo teithwyr eraill.

Nid yw'r cyngor yn derbyn unrhyw atebolrwydd os bydd unrhyw wasanaeth bws yn methu â rhedeg neu os bydd unrhyw gwmni yn methu â derbyn eich tocyn bws ar gyfer teithio.

Os na fydd eich tocyn yn cael ei dderbyn, cysylltwch â'r tîm cludiant teithwyr am gymorth.

A yw'r tocyn wedi'i golli, ei ddwyn neu ei ddifrodi?

Trafnidiaeth Cymru

Cysylltu

Cysylltwch â thîm y tocyn bws yng Nghyngor Dinas Casnewydd.