Gwastraff Gardd

Garden waste bin_1

Mae biniau gwastraff gardd (â chaeadau oren) yn cael eu darparu am ddim gan Gyngor Dinas Casnewydd i gartrefi sydd â gardd.

Rhaid eu defnyddio ar gyfer gwastraff gardd yn unig a'u rhoi allan i'w casglu erbyn 7am.

Atelir casgliadau gwastraff gardd dros y gaeaf.

Bydd casgliadau gwastraff gardd olaf 2021 rhwng dydd Llun 15 a dydd Gwener 26 Tachwedd gan ail-ddechrau ar 28 Chwefror 2022.

Cadarnhau eich diwrnodau casglu

Os gwelwch yn dda...

Dim diolch... 

Toriadau porfa Unrhyw blastig e.e. bagiau, potiau, polystyren
Toriadau perthi Pridd, tywyrch, cerrig a rwbel
Toriadau llwyni a choed Unrhyw wastraff y cartref
Canghennau a brigau bach Chwyn niweidiol e.e. clymog Japan (Japanese knotweed)
Dail a ffrwythau o'r ardd Gwastraff bwyd - bydd angen i ffrwythau o siop/anghenion cynnyrch cegin fynd yn y cadi brown ar gyfer gwastraff bwyd
Deunydd gwely cwningod, moch cwta, anifeiliaid anwes bach llysysol Baw anifeiliaid
Planhigion, blodau wedi'u torri a chompost potiau Cardbord, defnyddiwch eich blwch neu fagiau ailgylchu cardbord

Ni ellir gwacáu eich bin gwastraff gardd:

  • os yw'n cynnwys yr eitemau a restrir uchod na ddylai fod ynddo
  • os yw'n cynnwys bagiau - dylai gwastraff gardd fod yn rhydd ac nid mewn bagiau
  • os yw'n rhy drwm neu'n rhy llawn i'w wacáu

Os yw'ch bin yn cynnwys eitemau anghywir, bydd tag yn cael ei roi ar ddolen y bin yn rhoi gwybod i chi.

Tynnwch yr eitemau hynny allan o'r bin a rhowch ef yn barod i'w wacáu ar y diwrnod casglu nesaf arferol.

Gwneud cais am fin gwastraff gardd

Gwastraff gardd ar ôl ei gasglu...

Mae gwastraff gardd Casnewydd yn cael ei anfon i gyfleusterau compostio lle y caiff ei droi'n gyflyrydd pridd sy'n addas i'w ddefnyddio ar dir amaethyddol ac wrth dirweddu.

Mae dargyfeirio gwastraff gardd o safleoedd gwastraff y cartref a thirlenwi yn arwain at fuddion amgylcheddol ac ariannol ac mae'n helpu i wella perfformiad ailgylchu Cyngor Dinas Casnewydd.

TRA91523 26/09/2018