Gwastraff Gardd

Garden waste bin_1

Bydd casgliadau gwastraff gardd olaf 2022 yn cael eu cynnal rhwng dydd Llun 21 Tachwedd a dydd Gwener 2 Rhagfyr a bydd yn ailddechrau wythnos yn dechrau 27 Chwefror 2023.

Gellir mynd â gwastraff gwyrdd i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref nes bod y casgliadau'n ailddechrau.

Mae biniau gwastraff gardd (â chaeadau oren) yn cael eu darparu am ddim gan Gyngor Dinas Casnewydd i gartrefi sydd â gardd.

Rhaid eu defnyddio ar gyfer gwastraff gardd yn unig a'u rhoi allan i'w casglu erbyn 7am.

Cadarnhau eich diwrnodau casglu

Os gwelwch yn dda...

Dim diolch... 

Toriadau porfa Unrhyw blastig e.e. bagiau, potiau, polystyren
Toriadau perthi Pridd, tywyrch, cerrig a rwbel
Toriadau llwyni a choed Unrhyw wastraff y cartref
Canghennau a brigau bach Chwyn niweidiol e.e. clymog Japan (Japanese knotweed)
Dail a ffrwythau o'r ardd Gwastraff bwyd - bydd angen i ffrwythau o siop/anghenion cynnyrch cegin fynd yn y cadi brown ar gyfer gwastraff bwyd
Deunydd gwely cwningod, moch cwta, anifeiliaid anwes bach llysysol Baw anifeiliaid
Planhigion, blodau wedi'u torri a chompost potiau Cardbord, defnyddiwch eich blwch neu fagiau ailgylchu cardbord

Ni ellir gwacáu eich bin gwastraff gardd:

  • os yw'n cynnwys yr eitemau a restrir uchod na ddylai fod ynddo
  • os yw'n cynnwys bagiau - dylai gwastraff gardd fod yn rhydd ac nid mewn bagiau
  • os yw'n rhy drwm neu'n rhy llawn i'w wacáu

Os yw'ch bin yn cynnwys eitemau anghywir, bydd tag yn cael ei roi ar ddolen y bin yn rhoi gwybod i chi.

Tynnwch yr eitemau hynny allan o'r bin a rhowch ef yn barod i'w wacáu ar y diwrnod casglu nesaf arferol.

Gwneud cais am fin gwastraff gardd

Gwastraff gardd ar ôl ei gasglu...

Mae gwastraff gardd Casnewydd yn cael ei anfon i gyfleusterau compostio lle y caiff ei droi'n gyflyrydd pridd sy'n addas i'w ddefnyddio ar dir amaethyddol ac wrth dirweddu.

Mae dargyfeirio gwastraff gardd o safleoedd gwastraff y cartref a thirlenwi yn arwain at fuddion amgylcheddol ac ariannol ac mae'n helpu i wella perfformiad ailgylchu Cyngor Dinas Casnewydd.