Gwastraff cewynnau a hylendid

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu cewynnau i deuluoedd ag un neu ragor o blant dan dair blwydd oed a gwasanaeth casgliadau hylendid ar gyfer preswylwyr sydd â chyflyrau iechyd sy'n cynhyrchu:

  1. Padiau anymataliaeth neu wastraff tebyg
  2. Bagiau colostomi, bagiau stoma nad ydynt yn heintus, a chathetrau

I wneud cais am y gwasanaeth rhaid:

  • bod gennych blant dan dair oed yn byw yn yr un tŷ, NEU
  • fod gennych gyflwr iechyd sy'n cynhyrchu'r eitemau a restrir uchod, A
  • rhaid i chi ddefnyddio’r gwasanaethau ailgylchu sydd ar gael i chi.

Dim ond cewynnau a deunyddiau’n gysylltiedig â nhw, e.e. gwlân cotwm, wet wipes, sachau cewynnau ac ati, a phadiau anymataliaeth fydd yn cael eu casglu.  

Dylech roi gwastraff arall y cartref, fel gwastraff hylendid misglwyf yn eich bin gwastraff cyffredinol.

Llyfrgell Cewynnau Brethyn Casnewydd

Wyddoch chi fod y babi cyfartalog yn defnyddio 5,000 o gewynnau, sy’n costio tua £1,500? Ac a wyddoch chi fod bron i 300 o gewynnau’n cael eu taflu yng Nghymru bob blwyddyn?

Mae cewynnau brethyn ailddefnyddiadwy yn cynnig dewis amgen i gewynnau untro sy’n dda i’r amgylchedd. Mae’r rhain yn gyfforddus, yn gallu arbed arian i chi, yn hawdd eu defnyddio, ac yn lleihau faint o wastraff rydych chi’n ei greu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar gewynnau golchadwy, mae gan Gasnewydd Lyfrgell Cloth Clytiau sy’n cynnig cyngor ac awgrymiadau ar ddefnyddio cewynnau y gellir eu hailddefnyddio. Am ffi fechan gallwch logi set o gewynnau brethyn i'w treialu am fis.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â phryd mae eu cyfarfod nesaf edrychwch ar eu tudalen facebook yma neu gyswllt reception@wastesavers.co.uk.

Gwastraff clinigol

Mae gwastraff clinigol yn cael ei ddiffinio fel unrhyw gynnyrch a allai fod yn heintus neu’n beryglus i iechyd, e.e. hylif o’r corff, rhwymynnau, gorchuddion clwyfau, unrhyw beth sy’n cynnwys gwaed, bagiau Stoma cemotherapi.

Holwch eich Meddyg Teulu os ydych yn ansicr.

Gall yr eitemau hyn gael eu casglu gan gasgliadau gwastraff clinigol y GIG ar gais, drwy ffonio 0300 1239208.

Rhaid peidio â rhoi gwastraff clinigol yn eich bagiau hylendid. 

Gwnewch gais am gasgliad cewynnau