Problemau Draenio

Rhoi gwybod am diffygion

Rhowch wybod am gaeadau carthffosiaeth neu gratiau gylïau sydd ar goll, wedi'u difrodi, wedi suddo, wedi codi neu sy'n symud drwy gysylltu 

Draeniau/gylïau wedi'u blocio

Cyngor Dinas Casnewydd sy'n gyfrifol am ddraenio dŵr ar arwyneb priffordd (h.y. gylïau sy'n galluogi dwr i ddraenio o'r ffyrdd a'r llwybrau).

Os yw'r broblem yn ymwneud â draenio dwr brwnt ar dir preifat (h.y. nid draenio dŵr storm) cysylltwch â Dwr Cymru am gyngor:

Ffôn : 0800 085 3968

E-bost : sewerage@dwrcymru.com

Cyfrifoldeb y perchennog yw carthffos ar eiddo preifat, hyd at y cysylltiad â’r brif garthffos.

Bydd y cyngor yn delio â draeniau wedi'u blocio ac ymholiadau am ddraeniau dŵr wyneb neu gylïau ar ffordd neu droedffordd fabwysiedig.

Report flooding or a drainage problem

Eitemau wedi'u colli

Os byddwch yn gollwng rhywbeth gwerthfawr (e.e. allweddi) i lawr draen, cysylltwch â’r cyngor.

Byddwn yn chwilio am eitemau a gollir fel rhan o’r gwaith rheolaidd a wnawn ond ni allwn roi blaenoriaeth benodol i hyn.

Codir ffi am y gwasanaeth hwn.