Problemau Draenio

Rhoi gwybod am diffygion

Rhowch wybod am gaeadau carthffosiaeth neu gratiau gylïau sydd ar goll, wedi'u difrodi, wedi suddo, wedi codi neu sy'n symud drwy gysylltu 

Draeniau/gylïau wedi'u blocio

Cyngor Dinas Casnewydd sy'n gyfrifol am ddraenio dŵr ar arwyneb priffordd (h.y. gylïau sy'n galluogi dwr i ddraenio o'r ffyrdd a'r llwybrau).

Os yw'r broblem yn ymwneud â draenio dwr brwnt ar dir preifat (h.y. nid draenio dŵr storm) cysylltwch â Dwr Cymru am gyngor:

Ffôn : 0800 085 3968

E-bost : [email protected]

Cyfrifoldeb y perchennog yw carthffos ar eiddo preifat, hyd at y cysylltiad â’r brif garthffos.

Bydd y cyngor yn delio â draeniau wedi'u blocio ac ymholiadau am ddraeniau dŵr wyneb neu gylïau ar ffordd neu droedffordd fabwysiedig.

Rhoi gwybod am lifogydd neu broblem draenio

Eitemau wedi'u colli

Os byddwch yn gollwng rhywbeth gwerthfawr (e.e. allweddi) i lawr draen, cysylltwch â’r cyngor.

Byddwn yn chwilio am eitemau a gollir fel rhan o’r gwaith rheolaidd a wnawn ond ni allwn roi blaenoriaeth benodol i hyn.

Codir ffi am y gwasanaeth hwn.