Perygl llifogydd a chyfrifoldebau

Os ydych yn byw neu'n gweithio'n agos at gwrs dŵr ac o fewn y gorlifdir naturiol, mae perygl y gallai llifogydd afonydd fygwth eich eiddo neu'ch gweithle.

Gall llifogydd hefyd effeithio ar ardaloedd i ffwrdd o'r gorlifdir naturiol. Gall stormydd dwys a hirfaith fod yn fwy na chapasiti'r system ddraenio leol neu ddirlawn y ddaear a rhoi llawer mwy o gartrefi, busnesau a phobl mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb, dŵr daear a chyrsiau dŵr.

Mae nifer o ffynonellau llifogydd a allai beri risg i drigolion, gan gynnwys:

 • llifogydd arfordirol - yn digwydd pan fydd tir isel, sych fel arfer yn cael ei orlifo gan ddŵr y môr naill ai yn ystod amodau llanw uchel neu/ac oherwydd bod tonnau'n gorlifo
 • llifogydd afonol - yn digwydd pan fydd glaw gormodol dros gyfnod estynedig o amser yn achosi i afon fynd y tu hwnt i'w chapasiti a gollwng allan ar y gorlifdir cyfagos
 • llifogydd dŵr wyneb - caiff ei achosi gan ddŵr storm yn cronni ar arwynebau, yn aml pan fydd yr arwynebau hyn wedi'u palmantu'n galed, neu lle mae gormod o law i'r pridd ei drin.
 • llifogydd dŵr daear - pan fydd lefel y dŵr, lefel y dŵr o dan y ddaear, yn codi uwchben wyneb y ddaear. Yn ystod glawiad trwm, gall lefel y dŵr yn y ddaear godi i gymaint nes ei fod yn gorlifo isloriau, neu gall ymddangosiad dŵr daear ar yr wyneb achosi difrod i eiddo a seilwaith.
 • llifogydd cronfeydd dŵr - yn dilyn methiant strwythurau sy'n dal dŵr y gronfa ddŵr yn ôl (er enghraifft argaeau, waliau cynnal). Dyma'r ffynhonnell fwyaf annhebygol o berygl i unrhyw eiddo oherwydd y rheoliadau llym a'r amserlenni cynnal a chadw a ddefnyddir gan weithredwyr cronfeydd dŵr

Mae map rhyngweithiol CNC yn eich galluogi i wirio perygl llifogydd ac archwilio gwybodaeth fanwl am berygl llifogydd.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio gyda sefydliadau partner i reoli'r perygl o lifogydd yn ei gymunedau, a lleihau'r effeithiau a'r difrod a achosir. 

Cyfrifoldebau perygl llifogydd

Mae nifer o sefydliadau sydd â chyfrifoldebau statudol dros reoli perygl llifogydd yng Nghasnewydd yn unol â Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.

Gelwir y sefydliadau hyn yn awdurdodau rheoli risg (RMAs), ac maent yn cynnwys:

Cyngor Dinas Casnewydd - awdurdod llifogydd lleol arweiniol

Cyngor Dinas Casnewydd yw'r awdurdod llifogydd lleol arweiniol (LLFA), gyda'r rôl o oruchwylio'r gwaith o reoli perygl llifogydd o ffynonellau lleol yng Nghasnewydd.

Mae ffynonellau llifogydd lleol yn cynnwys dŵr wyneb, cyrsiau dŵr cyffredin (gan gynnwys llynnoedd a phyllau neu ardaloedd eraill o ddŵr sy'n llifo i gwrs dŵr cyffredin) a dŵr daear, a lle mae rhyngweithio rhwng y ffynonellau hyn a phrif afonydd neu'r môr.

Mae ein dyletswyddau statudol fel LLFA yn cynnwys:

 • paratoi strategaethau rheoli perygl llifogydd lleol
 • dyletswydd i ymchwilio i'r holl lifogydd yn ei ardal i'r graddau y mae ALlLlA yn ystyried ei bod yn angenrheidiol neu'n briodol
 • dyletswydd i gynnal cofrestr o strwythurau a nodweddion sy'n debygol o effeithio ar berygl llifogydd
 • awdurdodi caniatâd i unigolion, cwmnïau, grŵp o unigolion a chyrff cyhoeddus, sy'n dymuno gwneud newidiadau i gwrs dŵr cyffredin a allai effeithio ar lif neu berygl llifogydd
 • ymgymryd â rôl ymgynghorai statudol, gan ddarparu cyngor technegol ar berygl llifogydd lleol i Gyngor Dinas Casnewydd a'r awdurdod cynllunio
 • gwerthuso a chymeradwyo ceisiadau draenio ar gyfer datblygiadau newydd lle mae gan waith adeiladu oblygiadau draenio, a mabwysiadu a chynnal cynlluniau draenio cynaliadwy 

Yn ogystal â'r rhain, mae gan bob ALlLlA nifer o'r hyn a elwir yn bwerau caniataol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • pwerau i ddynodi strwythurau neu nodweddion penodol sy'n effeithio ar berygl llifogydd neu erydu arfordirol
 • y pŵer i ymgymryd â gwaith i reoli perygl llifogydd o ddŵr ffo arwyneb neu ddŵr daear, sy'n gyson â'r strategaeth rheoli perygl llifogydd lleol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw'r awdurdod rheoli risg sy'n gyfrifol am faterion yn ymwneud â llifogydd o brif afonydd a'r môr. Mae gan CNC bwerau i weithio ar brif afonydd a'r arfordir i reoli perygl llifogydd.

Gall gwaith rheoli perygl llifogydd CNC gynnwys:

 • adeiladu a chynnal asedau rheoli perygl llifogydd, er enghraifft cloddiau llifogydd, a gweithio ar brif afonydd i reoli lefelau dŵr a sicrhau bod llifddwr yn gallu llifo'n rhydd
 • gweithredu asedau rheoli perygl llifogydd yn ystod llifogydd
 • carthu'r afon
 • cyhoeddi rhybuddion llifogydd

Mae gan CNC rôl strategol ar gyfer pob ffynhonnell o lifogydd yng Nghymru. Mae wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar strategaeth genedlaethol i Gymru.

Mae'r strategaeth yn dangos sut y gall cymunedau, y sector cyhoeddus a sefydliadau eraill gydweithio i reoli'r risg. Mae hyn yn cynnwys datblygu strategaethau rheoli perygl llifogydd lleol gan awdurdodau llifogydd lleol arweiniol.

Mae CNC hefyd yn ymgymryd â rôl ymgynghorai statudol gan ddarparu cyngor technegol ar berygl llifogydd prif afonydd ac arfordirol i Gyngor Dinas Casnewydd ac awdurdodau cynllunio.

Dŵr Cymru - Welsh Water

Mae gan Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW) ddau gyfrifoldeb allweddol:

 • darparu cyflenwad dŵr o ansawdd uchel i gwsmeriaid
 • i fynd â dŵr gwastraff i ffwrdd a'i ddychwelyd i'r amgylchedd yn ddiogel.

Wrth ddarparu eu cyfrifoldebau allweddol, gall asedau DCWW gyflwyno peryglon llifogydd a all ddeillio o fethiannau yn y system, pibellau wedi byrstio a phrif gyflenwad, neu ddihangfeydd tebyg o'r rhwydwaith carthffosydd ac asedau eraill, y mae DCWW yn gyfrifol amdanynt.

Er mwyn lleihau'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r asedau hyn, mae gan DCWW nifer o systemau rheoli risg ar waith, sy'n cynnwys adolygiadau digwyddiadau hanesyddol, cipio a blaenoriaethu risgiau rhagweithiol, cynllunio buddsoddi mewn dalgylchoedd a chynllunio digwyddiadau brys.

Cyngor Dinas Casnewydd/Asiant Cefnffyrdd De Cymru fel yr awdurdod priffyrdd

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am y rhwydwaith o gefnffyrdd nad ydynt yn gefnffyrdd yn y sir, tra bod Asiant Cefnffyrdd De Cymru yn gyfrifol am y rhwydwaith o gefnffyrdd sy'n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru.

O dan y Ddeddf Priffyrdd, mae gan yr awdurdod priffyrdd ddyletswydd i gynnal a chadw'r briffordd, gan gynnwys sicrhau bod systemau draenio priffyrdd yn glir. Fel rhan o'r ddyletswydd hon, mae pob ffordd yn y sir yn destun rhaglen archwilio a chynnal a chadw, ac ymdrinnir â phroblemau wrth iddynt godi.

Cyfrifoldebau eraill

Dylid nodi, er bod RMAs yn gyfrifol am reoli perygl llifogydd o wahanol ffynonellau, nid ydynt yn atebol am unrhyw ddifrod a achosir gan lifogydd.

Mae perchnogion eiddo yn gyfrifol am ddiogelu eu heiddo rhag llifogydd ynghyd â'u cyfrifoldebau fel perchnogion glannau afon.

Perchnogion glannau afon yw perchnogion tir sy'n ffinio â chwrs dŵr ac mae ganddynt rôl bwysig o ran rheoli perygl llifogydd o fewn dalgylch afon. Mae gan berchnogion glannau afon amrywiaeth o gyfrifoldebau, gan gynnwys y canlynol:

 • cynnal a chadw gwelyau a glannau afonydd
 • caniatáu i lif y dŵr basio heb rwystr
 • rheoli rhywogaethau estron goresgynnol fel Clymog Japan

Dylai perchnogion glannau afon hefyd sicrhau na allai unrhyw beth ar eu tir gael ei olchi i ffwrdd gan lif uchel o ddŵr ac achosi rhwystr ymhellach i lawr yr afon.

Darllenwch ein perchnogaeth glannau afon — cwestiynau cyffredin

Darganfyddwch fwy drwy ganllaw CNC i'ch hawliau a'ch cyfrifoldebau o ran perchnogaeth glan afon yng Nghymru.

 

Gan na ellir byth ddileu'r perygl o lifogydd yn llwyr, mae gan unigolion gyfrifoldeb personol i fod yn ymwybodol o lefel y perygl llifogydd lle maent yn byw, i gynllunio'n effeithiol i amddiffyn eu hunain a'u heiddo rhag difrod llifogydd.

Gellir dod o hyd i gyngor ynghylch parodrwydd ar gyfer llifogydd yma.