Parodrwydd a gwydnwch personol ar gyfer llifogydd

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd allu cyfyngedig i weithio gyda thrigolion lleol a phartneriaid eraill i ymchwilio i unrhyw ffyrdd y gallwn leihau'r tebygolrwydd o'r llifogydd gwaethaf neu amlaf. Fodd bynnag, mewn llawer o achosion, mae atal yn amhosibl.

Rydym yn eich annog i ystyried gwydnwch personol fel eich amddiffyniad cyntaf yn erbyn y posibilrwydd o lifogydd.

Mae gwydnwch personol yn cynnwys amddiffyn eich cartref fel bod difrod yn gyfyngedig os bydd llifogydd yn digwydd, a gallwch ddychwelyd i fyw yn eich cartref eto yn yr amser byrraf posibl ar ôl llifogydd.

Cadw dŵr llifogydd allan o'ch eiddo

Y cam cyntaf i'w ystyried yw ffyrdd o gadw dŵr llifogydd allan o'ch eiddo, neu o leiaf leihau'r cyflymder y mae dŵr yn mynd i mewn i'ch cartref er mwyn rhoi mwy o amser i chi symud pobl ac eiddo i ddiogelwch.

Gall dŵr fynd i mewn i eiddo trwy ddrysau, ffenestri, briciau aer neu fel dŵr daear trwy loriau.

Gallwch atal dŵr rhag mynd i mewn trwy osod cynhyrchion arbenigol fel llifddorau sy'n cael eu gosod ar ffin eich eiddo neu'n union o flaen pwyntiau mynediad agored i niwed, neu friciau aer 'clyfar' pwrpasol sy'n cyfyngu ar ddyfroedd llifogydd rhag dod i mewn.

Gellir hefyd adeiladu waliau bagiau tywod o flaen pwyntiau mynediad posibl i ailgyfeirio dyfroedd llifogydd, ac rydym yn cynghori pawb sydd mewn perygl yn gryf i gadw eu stoc eu hunain.

Gellir dod o hyd i adnoddau i helpu i leihau’r perygl o lifogydd i’ch cartref neu fusnes drwy gysylltu â'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol neu drwy ddefnyddio Cyfeiriadur Tudalennau Glas y Fforwm Llifogydd

Cyfyngu ar y difrod posibl i'ch eiddo a'ch eiddo

Ail ran allweddol gwydnwch llifogydd yw cyfyngu ar y difrod posibl i'ch eiddo a'ch eiddo pe bai dŵr llifogydd yn mynd i mewn i'r eiddo.

Mae hyn yn cynnwys cael lloriau sy'n gwrthsefyll dŵr fel lloriau concrit neu deils a dŵr arwynebau cegin sy'n gwrthsefyll ac yn hawdd eu diheintio.

Efallai y byddwch hefyd am symud socedi plwg i leoliad uwch ar y wal er mwyn lleihau'r risg o ddifrod a chadw at ddodrefn pwysau ysgafn a dodrefn symudol iawn. Dyma ychydig o enghreifftiau o fesurau y gallwch eu cymryd.

Gall cymryd amser i ddatblygu eich gallu i wrthsefyll llifogydd eich hun:

 • lleihau'r difrod a'r aflonyddwch a achosir gan lifogydd
 • lleihau'r amser rydych yn aros allan o'ch cartref ar ôl llifogydd
 • cyfyngu ar gost atgyweiriadau yn dilyn llifogydd
 • lleihau cost yswiriant, neu sicrhau bod eich eiddo'n parhau i gael ei yswirio
 • amddiffyn rhag dyfroedd llifogydd yn aml heb wario llawer mwy na chost atgyweirio cartref safonol
 • cynyddu eich tawelwch meddwl yn ystod glawiad trwm

Am fwy o gyngor ynghylch gwydnwch llifogydd, cysylltwch â'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol neu gweler dogfen ganllaw CNC 'Beth i'w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd'

Cynllunio at argyfwng - paratoi ar gyfer digwyddiad llifogydd

Bydd cymryd camau priodol yn eich galluogi i ymateb ac adfer yn well yn dilyn digwyddiad llifogydd.

Byddwch yn ymwybodol o rybuddion llifogydd neu ddigwyddiadau glaw trwm yn eich ardal — gallwch gael rhybuddion llifogydd o wefannau CNC a'r Swyddfa Dywydd, a diweddariadau o fwletinau newyddion neu dywydd. Os ydych yn byw mewn ardal risg uchel, efallai y byddwch hefyd yn cofrestru ar gyfer gwasanaeth Llinell Llifogydd CNC

Paratowch gynllun llifogydd personol — ystyriwch:

 • Gyda phwy y mae angen i chi gysylltu â nhw yn ystod digwyddiad a thrwy ba fodd?
 • Pa eitemau o werth personol y gallwch eu symud cyn digwyddiad?
 • Beth neu bwy fyddai angen i chi symud i ddiogelwch yn ystod digwyddiad?
 • Ble sy'n debygol o fod yn ardal ddiogel a hygyrch yn ystod llifogydd?
 • Gwiriwch fod eich yswiriant cartref yn cynnwys difrod a achosir gan lifogydd
 • Gwybod sut i ddiffodd eich prif gyflenwad nwy, trydan a dŵr
 • Paratoi pecyn llifogydd o eitemau hanfodol ymlaen llaw

Mewn argyfwng

Rôl y cyngor wrth baratoi ar gyfer argyfwng yw asesu'r risgiau a gwneud cynlluniau, hysbysu a chynghori'r cyhoedd a busnesau, a gweithio gyda'r gwasanaethau brys ac asiantaethau eraill.

Byddwn hefyd yn sicrhau bod y cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol mewn argyfwng.

Sylwch mai chi sy'n gyfrifol am amddiffyn eich eiddo rhag llifogydd. Nid cyfrifoldeb Cyngor Dinas Casnewydd ydyw.

Pan fydd llifogydd, yn ystod tywydd garw neu lanw uchel, bydd y cyngor yn ceisio cyflenwi bagiau tywod i bobl sy'n gofyn amdanynt os oes risg uchel o lifogydd ar fin digwydd yn yr eiddo. Mae gallu'r cyngor i gyflenwi bagiau tywod yn dibynnu ar argaeledd staff a bagiau tywod, a maint a difrifoldeb y llifogydd.

Am fwy o gyngor ynghylch parodrwydd ar gyfer argyfwng cysylltwch â'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol neu gweler dogfen ganllaw CNC 'Beth i'w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd