Cymunedau sy'n Dda i Bobl Hŷn Casnewydd

Age Friendly Newport - Final Logo

Ym mis Hydref 2023, addawodd y Cyngor wneud ymrwymiad i bobl Casnewydd, trwy gyflwyno cais i Sefydliad Iechyd y Byd am ymuno â'r rhwydwaith byd-eang ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau sy'n Dda i Bobl Hŷn.

Wedi'i sefydlu yn 2010, mae Cymunedau sy'n Dda i Bobl Hŷn yn cysylltu dinasoedd, cymunedau a sefydliadau ledled y byd gyda'r weledigaeth gyffredin o wneud eu cymuned yn lle gwych i heneiddio ynddi.

Diffinnir cymunedau sy'n dda i bobl hŷn gan Sefydliad Iechyd y Byd fel lleoedd lle mae pobl hŷn, cymunedau, polisïau, gwasanaethau, lleoliadau a strwythurau yn cydweithio mewn partneriaeth i’n cefnogi a’n galluogi ni gyd i heneiddio'n dda. 

Mae’n nodi wyth nodwedd hanfodol o gymunedau sy'n dda i bobl hŷn, a elwir yn wyth parth. Y rhain yw:

  • Mannau awyr agored ac adeiladau
  • Trafnidiaeth
  • Tai                                                                     
  • Cyfranogiad cymdeithasol
  • Parch a chynhwysiant cymdeithasol
  • Cyfranogiad dinesig a chyflogaeth
  • Cyfathrebu a gwybodaeth
  • Cymorth cymunedol a gwasanaethau iechyd

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wneud Casnewydd yn ddinas sy’n dda i bobl hŷn, a dod yn aelod o rwydwaith byd-eang WHO o Ddinasoedd a Chymunedau sy'n Dda i Bobl Hŷn.

Am fwy o wybodaeth am Ddinasoedd a Chymunedau sy'n Dda i Bobl Hŷn, ewch i'r wefan WHO.

Gwybodaeth i bobl hŷn

Cymru o Blaid Pobl Hŷn: Ein strategaeth ar gyfer cymdeithas sy’n heneiddio

Cafodd strategaeth ar gyfer cymdeithas sy'n heneiddio ei rhyddhau gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2021. Mae'r strategaeth yn canolbwyntio ar greu Cymunedau o Blaid Pobl Hŷn a'r manteision i bobl hŷn yng Nghymru, gan ein galluogi i gefnogi pobl sy'n byw mewn amgylchiadau heriol yn well.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae'r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gweithio i Gymru lle mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, mae eu hawliau'n cael eu cynnal, ac nid oes yr un ohonynt yn cael ei adael ar ôl. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael a chael gwybod am eich hawliau.

Eich Casnewydd, Eich Lles

Mae Eich Casnewydd yn fap ar-lein am ddim sy'n eich cysylltu â phopeth a all helpu eich lles meddyliol a chorfforol yn eich ardal leol.

Gwybodaeth a chyngor i bobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thraws (LHDT+)

I gael gwybodaeth a chyngor i bobl LHDT+ hŷn, ewch i wefan Age UK.

Ffrindiau Ffôn LHDT+

Mae Rainbow Call Companions yn wasanaeth cyfeillio dros y ffôn am ddim i bobl LHDT+ sy'n unig, yn ynysig neu angen cwmnïaeth ac sy'n teimlo y byddent yn elwa ar alwad ffôn gyfeillgar bob wythnos neu ddwy.

Mae hwn yn wasanaeth penodol ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol, trawsryweddol plys (LHDT+) sy’n 75 oed neu hŷn a hoffai siarad â rhywun sydd hefyd yn rhan o’r gymuned LHDT+.

Dod o hyd i ffrind ffôn yr enfys: Ffrindiau ffôn LHDT+

Cysylltwyr Cymunedol

Os hoffech gael gwybodaeth am grwpiau a gweithgareddau cymdeithasol, ewch i'r dudalen Cysylltwyr Cymunedol  

Gofalwyr

Os ydych chi'n darparu gofal a chymorth i anwylyd ac angen gwybodaeth a chyngor, ewch i'n tudalen wefan gofalwyr.

Fforwm 50+ Casnewydd

Mae'r Fforwm yn rhoi llais i bobl dros 50 oed yng Nghasnewydd ac mae aelodau'n gwirfoddoli i helpu i wella ansawdd bywyd pobl hŷn drwy ddylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio.

Mae aelodau yn gweithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd, iechyd, busnesau lleol a sefydliadau gwirfoddol.

Mae'r Fforwm yn bwyllgor o aelodau etholedig a gall unrhyw un ymuno am ddim.

Cynhelir cyfarfodydd cyhoeddus yn Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref o 2-4pm yn THE PLACE, Stryd y Bont tua diwedd y mis. Chwiliwch am y dyddiadau yn Grassroots in the Argus neu ar ein tudalen Facebook (chwiliwch am Fforwm Casnewydd 50+).

Mae croeso i bawb, dewch draw, mynnwch wybod, cymerwch ran a rhannwch eich barn!

Gofal Cydymaith yn y Cartref 

Mae Cartrefi Gofal Casnewydd yn lansio gwasanaeth cwmnïaeth newydd i bobl oedrannus sydd gartref ac a allai fod yn dioddef o unigrwydd.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion ar eu gwefan.

Darllen pellach

Cynllun llesiant Gwent

Cynllun ardal rhanbarthol ar gyfer Casnewydd

Asesiad o anghenion y boblogaeth ar gyfer Gwent

Llofnodwr Datganiad Dulyn