Cyflogaeth a Hyfforddiant

Supporting people into employment

Mae'r timau yn y canolfannau yn cynnig gwasanaeth cynghori yn y gymuned sy'n gweithio i gynyddu cyflogadwyedd pobl nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant ac sy'n wynebu rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.  Mae'r cymorth a roddir drwy nifer o fentrau cenedlaethol ar gyfer gwahanol grwpiau oedran yn cynnwys:

 • Mentora un i un;

 • Mynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddi, profiad gwaith a gwirfoddoli;

 • Hyfforddiant ar gyfer cymwysterau penodol;

 • Sgiliau cyflogadwyedd - gan gynnwys diweddaru CV, ceisiadau am swyddi a pharatoi cyfweliadau;

 • Magu hyder;

 • Cymorth emosiynol;

 • Cymorth a chyngor gyda theithio, gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu;

 • Canllawiau a chymorth i gael mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfer ceisiadau am swyddi ar-lein;

 • cyngor a chymorth ariannol;

 • Cymorth academaidd - gan gynnwys sgiliau astudio;

 • Cymorth ar gyfer llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol;

 • Sesiynau blasu ar gyfer dilyniant i ddysgu pellach.