Cyflogaeth a Hyfforddiant

Supporting people into employment

Mae'r timau yn y canolfannau yn cynnig gwasanaeth cynghori yn y gymuned sy'n gweithio i gynyddu cyflogadwyedd pobl nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant ac sy'n wynebu rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.  Mae'r cymorth a roddir drwy nifer o fentrau cenedlaethol ar gyfer gwahanol grwpiau oedran yn cynnwys:

 • Mentora un i un;

 • Mynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddi, profiad gwaith a gwirfoddoli;

 • Hyfforddiant ar gyfer cymwysterau penodol;

 • Sgiliau cyflogadwyedd - gan gynnwys diweddaru CV, ceisiadau am swyddi a pharatoi cyfweliadau;

 • Magu hyder;

 • Cymorth emosiynol;

 • Cymorth a chyngor gyda theithio, gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu;

 • Canllawiau a chymorth i gael mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfer ceisiadau am swyddi ar-lein;

 • cyngor a chymorth ariannol;

 • Cymorth academaidd - gan gynnwys sgiliau astudio;

 • Cymorth ar gyfer llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol;

 • Sesiynau blasu ar gyfer dilyniant i ddysgu pellach.

Ysbrydoli i Gyflawni

Gan weithio gyda Gyrfa Cymru a dau goleg addysg bellach nod y cynllun hwn yw lleihau ac atal gadael ysgolion a cholegau yn gynnar - gan ddarparu ffyrdd eraill o addysg a hyfforddiant.

Gall y tîm helpu pobl ifanc trwy unrhyw anhawster a allai olygu eu bod yn wynebu risg o adael yr ysgol neu goleg cyn gorffen neu gael eu tynnu oddi ar gwrs.

Ysbrydoli i Weithio

Gweithio gyda phobl ifanc 16-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant ac sy'n wynebu rhwystrau i ail-ymgysylltu ag addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch inspire@newport.gov.uk 

Taith i’r Gwaith

Cymorth i bobl economaidd anweithgar a di-waith hirdymor 25 oed a hŷn, gan eu helpu i ddod o hyd i'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen ar gyfer gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Journey2Work@newport.gov.uk 

Sgiliau yn y Gwaith

Cynyddu lefelau sgiliau, gan gynnwys sgiliau gwaith, pobl yn y gweithlu sydd heb unrhyw sgiliau neu sgiliau isel, drwy ddarparu cymorth i ennill cymwysterau, helpu i gynnal cyflogaeth a chynyddu potensial enillion.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Skills.AtWork@newport.gov.uk