Hysbysiadau peifatrwydd

Mae ein hysbysiadau preifatrwydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y math o ddata personol a gasglwn gennych er mwyn darparu gwasanaethau’r cyngor. 

Rydym yn cynhyrchu hysbysiadau preifatrwydd am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn ac mae’r hysbysiadau’n esbonio’n glir:

  • yr hyn a wnawn gyda’r data hwn
  • p’un a ydym yn ei rannu
  • pa mor hir yr ydym yn cadw’r data

Gallwch weld ein hysbysiadau preifatrwydd cyhoeddedig isod ac hefyd ar y dudalen gwasanaeth perthnasol.

Hysbysiadau preifatrwydd

Covid 19: Profi, Olrhain a Diogelu (pdf)

Addasu Ysgolion yn Ysgolion Ardal i ofalu am blant (pdf)

Addysg ddewisol yn y cartref (pdf)

Adfywio cymunedol (pdf)

Amgueddfa – rheoli casgliadau (pdf)

Amgueddfa – e-bost (pdf)

Amgueddfa – caniatâd i ddefnyddio ffotograff (pdf)

Amgueddfa – defnyddio delweddauuseum (pdf)

Arcêd y Farchnad (pdf)

Bathodyn Glas (pdf)

Budd-dal Tai (pdf)

Cais am Drwydded Cyflogaeth Plant (pdf)

Cais am Drwydded Hebryngwr (pdf)

Cais am Drwydded Perfformiad Plant (pdf)

Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth (pdf)

Cerdd Gwent (pdf)

Child employment licence (pdf)

Cludiant o Gartref i’r Ysgol - Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (pdf)

Countryside (pdf)

Cwnsela yn yr Ysgol (pdf)

Cwynion a Chanmoliaethau (pdf)

Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19: hysbysiad preifatrwydd

Cynllun Cymorth i Bobl Wcráin (Cymru Gwlad Noddfa) (pdf)

Cynlluniau adsefydlu pobl agored i niwed (pdf)

Cyfrifon Taladwy (pdf)

Cymorth Ariannol Mabwysiadu (pdf)

Data wedi'i storio gan y Tîm Adfywio Cymunedol (pdf)

Defnydd y Tîm Gorfodi Parcio Sifil o Gamerâu Corff (pdf)

Defnydd Gweithredwyr Safle Amwynder Dinesig o Gamerâu Fideo a Wisgir ar y Corff (pdf)

Derbyniadau i Ysgolion (pdf)

Dewisiadau Cartref  (pdf)

Digartrefedd (pdf)

Development Management  and Building Control (pdf)

Ellen Ridge (pdf)

Enwi a rhifo strydoedd (pdf)

Flying Start (pdf)

Gorfodi Parcio Sifil (pdf)

Gostyngiad y Dreth Gyngor (pdf)

Gwasanaeth Addysg Lleiafrifoedd Ethnig Gwent (pdf)

Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (pdf)

Gwasanaeth cofrestru etholiadol (pdf)

Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau (pdf)

Gwasanaethau Cwsmeriaid (pdf)

Gwasanaethau Oedolion (pdf)

Gwasanaethau Plant (pdf)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (pdf)

Gwasanaethau Seicoleg Addysg (pdf)

Gwneud cais am swydd (pdf)

Hysbysiad Preifatrwydd Ardrethi Busnes (pdf)

Hysbysiad Preifatrwydd y Dreth Gyngor (pdf)

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (pdf)

Hysbysiad Preifatrwydd Rheolaeth Cynllunio ac Adeiladu (rheoli datblygiad) (pdf)

Llety Ellen Ridge (pdf)

Panel Dinasyddion Cynnwys Casnewydd (pdf)

Polisi Cynllunio (pdf)

Prydau Ysgol Am Ddim a’r Grant Datblygu Disgyblion (pdf)

Rhyddid Gwybodaeth (pdf)

Safonau Masnach (pdf)

Strategaeth Cartrefi Gwag (pdf)

Strategaeth Cartrefi Gwag – cy - EDMO (pdf)

Swyddogaethau Clefydau Troslgwyddadwy’r Gwasanaethau Rheoliadol (pdf)

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (pdf)

Teledu Cylch Cyfyng – Gorfodi Gwastraff (pdf)

Teledu Cylch Cyfyng (TCC) – Cerbydau Sbwriel (pdf)

Trafnidiaeth Teithwyr (pdf)

Trwyddedu (pdf)

Trwyddedau Parcio i Breswylwyr, Gofalwyr ac Ymwelwyr (pdf)

Tîm Partneriaeth – Arolwg (pdf)

Tîm Ymfudo (pdf)