Newyddion

Gallai Marchnad Casnewydd fod y Tramshed nesaf

Wedi ei bostio ar Thursday 19th July 2018
Concept image showing how Newport Market could look

Conceptual image

Mae cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi rhoi ei gefnogaeth mewn egwyddor i gynnig ailddatblygu gwerth £12 miliwn i adnewyddu ac adfywio marchnad hanesyddol Casnewydd.

Mae gan Simon Baston, rheolwr gyfarwyddwr Loft Co, sef y gŵr y tu cefn i drawsnewid Tramshed Caerdydd, y Tŷ Pwmpio yn y Barri ac Adeilad Jennings ym Mhorthcawl, gynlluniau nawr ar gyfer y farchnad rhestredig gradd dau.

Bwriad y cwmni yw gweithio mewn partneriaeth â chwmni WRW Construction o Gymru ar y project a gaiff ei gwblhau mewn tri cham dros gyfnod o 18 mis.

Mae arbenigwr arobryn cwmnïau deori BBaCh a chydweithio cymunedol yn awyddus i greu gofod byw/gweithio 24-awr gyda hyb technoleg, fflatiau a gofod perfformio a chadw'r unedau marchnad a neuadd fwyd.

Mae'r Cabinet wedi cytuno i roi prydles ddatblygu 250 mlynedd i'r cwmni hwn, gyda'r cyngor yn derbyn cyfran o 15 y cant o'r incwm rhent wedi i'r gwaith gael ei gwblhau, a chyfleuster uchafswm benthyciad o hyd at £8.9 miliwn ar gyfradd llog masnachol. Mae hyn yn dibynnu ar ddiwydrwydd dyladwy cyfreithiol ac ariannol boddhaol.

Mae swyddogion wedi eu hawdurdodi i negodi'r penawdau telerau manwl a drafftio'r brydles derfynol a'r trefniant ariannu.

Os yw'r cynllun yn mynd rhagddo yn dilyn y profion hyn a chael caniatâd cynllunio, caiff y gwaith ei wneud yn raddol er mwyn i'r busnesau yn y farchnad allu parhau i weithredu yn ystod y cyfnod adeiladu.

Meddai'r Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: "Mae rhywun sy'n gweld potensial Marchnad Casnewydd wedi cysylltu â ni.

"Yn ogystal ag achub y farchnad rhag dirywio'n waeth o bosibl, mae'r cynigion hefyd yn cyd-fynd ag uchelgais y cyngor i wneud cynnig canol y ddinas yn fwy byw.

"Mae'r cyfle hwn yn un cyffrous iawn ac rydyn ni'n ei weld fel diogelu, a gwella, tirnod hanesyddol, ac yn lawn cyn bwysiced, dyfodol mwy diogel a disglair ar gyfer y farchnad.

"Mae Simon yn rhagweld y gallai'r datblygiad greu dros 300 swydd newydd barhaol a nifer sylweddol o fusnesau bach a chanolig yn cychwyn yn y flwyddyn gyntaf; byddai hyn, ynghyd â rhagor o ddefnydd preswyl heb os yn rhoi hwb i nifer yr ymwelwyr ac yn creu mwy o fasnach i ddeiliaid y stondinau.

"Rydyn ni'n dal i gredu bod gan y farchnad rôl bwysig a bydd y cynigion yn sicrhau y gellir ei hadfywio i ateb galw'r 21ain ganrif a chadw hefyd ei lle hanesyddol yng nghanol y ddinas.

"Bu'r farchnad yn dirywio ers nifer o flynyddoedd er gwaethaf buddsoddiad sylweddol y cyngor ac ymdrech y masnachwyr.

"Roedd y dyfodol hirdymor yn ymddangos yn ansicr yng nghyd-destun y rhagolygon ariannol llwm ar gyfer y cyngor.

"Yn ddiweddar, bu cadeirydd newydd masnachwyr y farchnad, Annette Farmer, yn gwneud gwaith ardderchog mewn amgylchedd caled dros ben i fusnesau bychain oherwydd y newid cyflym yn ein dull o siopa. Rydyn ni'n credu y bydd y buddsoddiad mawr hwn yn y farchnad yn ateb galw'r deiliaid stondinau ers nifer o flynyddoedd, a bydd ailddatblygu llwyddiannus o fantais i fasnachwyr a phreswylwyr.

"Er bod y project yn ei ddyddiau cynnar, teimlai'r weinyddiaeth eu bod yn bwysig rhoi gwybod i'r cyhoedd cyn gynted â phosibl. Bydd y datblygwr yn cynnal dyddiau ymgynghori â masnachwyr, partïon â diddordeb a phreswylwyr yn fuan."

Dywedodd Simon Baston: "Mae Loft Co yn arbenigo ar gynlluniau defnydd cymysg cymhleth ac, yn benodol, ar lefel cydweithredu cymunedol wrth adeiladu BBaChau ac unedau deori. 

"Mae gan Loft Co sylfaen gref o ddarparu cynlluniau a gaiff eu harwain gan y gymuned mewn ardaloedd hynod adfywiol a bydd ymrwymiad llawn ganddo i sicrhau ymgysylltiad llawn â'r holl aelodau presennol a defnyddwyr ac aelodau'r farchnad heddiw ac yn y dyfodol. 

"Rydym wrth ein bodd o gael ein dewis i weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Dinas Casnewydd ar yr adeilad hynod eiconig hwn a thempled ar gyfer beth y gellir ei gyflawni yn y 21ain ganrif yn nhermau byw defnydd cymysg llawn. Mae Loft Co yn gweld Marchnad Casnewydd fel templed perffaith ar gyfer sylfaen byw/gweithio cynaliadwy."

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.