Materion Casnewydd

Newport Matters front page Jan 2020 cymraeg

Materion Casnewydd yw papur newyddion y cyngor ar gyfer trigolion Casnewydd ac fe'i dosberthir i gartrefi a busnesau ar draws y ddinas.

Heb gael Materion Casnewydd?

Os ydych chi'n byw yng Nghasnewydd ac nid ydych yn cael copi, llenwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni. 

 

 

 

 

Rhoi gwybod os nad ydych yn cael Materion Casnewydd

Cofiwch - Os ydych wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth dewis post, lle'r ydych yn atal eitemau sydd heb eu cyfeirio'n benodol rhag cael eu danfon, efallai na fyddwch yn derbyn Materion Casnewydd.

I holi am hysbysebu ym Materion Casnewydd anfonwch e-bost at [email protected] 

Dysgwch ragor am gostau cynhyrchu Materion Casnewydd 

2024  

Buddsoddi yn sector uwch-dechnoleg y ddinas; gweithio ynghyd i fynd i’r afael â digartrefedd; camau gweithredu i fynd i'r afael â thai gwag yng nghasnewydd; cystadleuaeth gwaith celf ffenestri capel; wyddech chi fod gan gasnewydd ei fad achub ei hun?; Casnewydd yn ymuno â brwydr fyd-eang i fynd i'r afael â HIV/AIDS; trefniadau derbyn i'r ysgol 2025 - dweud eich dweud; mwy o gymorth gofal plant i deuluoedd; dysgu sgiliau newydd yn 2024; cynigion cyllideb Casnewydd 2024/25

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2024 (pdf)

2023

 

Ar drywydd y Nadolig, gwybodaeth am wasanaethau'r cyngor dros y Nadolig a'r flwyddyn newydd, mantoli'r gyllideb yn 2024/25, dweud eich dweud: gwelliannau rheilffordd yng nghasnewydd, ein cynllun ar gyfer, rheoli risg o lifogydd, apêl cartrefi i wcráin, neges y Nadolig yr arweinydd a’r maer, cartref cwn dinas casnewydd yn ennill dwy wobr aur RSPCA, cyflwyno casgliad biniau bob tair wythnos.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2023 (pdf)

GŵylFwyd Casnewydd 2023, y Teigrod i lanio yng Nghasnewydd, hwb ariannol i'r diwydiannau creadigol yng nghasnewydd, cynllun grantiau busnes newydd yn cael ei gyhoeddi, gellir bellach trefnu apwyntiadau ar gyfer hyb clyfar canol y ddinas, prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol gynradd, dysgwch sgil newydd gyda dysgu cymunedol Casnewydd, atgoffa am newidiadau i gasgliadau gwastraff, rhoi plant, nid elw, wrth galon maethu.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2023 (pdf)

Y tywysog William yn lansio prosiect digartrefedd yng Nghasnewydd, Sblash Mawr yn dychwelyd i'r ddinas, newidiadau gasgliadau gwastraff, casnewydd yn dathlu diwrnod aer glân, cyflawniad i wasanaeth ieuenctid a chwarae'r cyngor, dau fis i fynd nes bod terfyn cyflymder diofyn newydd yn cael ei gyflwyno, mae'r cynlluniau ar y gweill ar gyfer Gwyl Fwyd Casnewydd, dysgwch rywbeth newydd ym mis Medi eleni.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2023 (pdf)

Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yng Nghymru, hwb i ddatblygiad y ddinas, Casnewydd - dinas coed y byd, agor pont gorsaf drenau newydd i'r cyhoedd, cymorth gyda chostau byw, newidiadau ailgylchu.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2023 (pdf)

Diwrnod Cenedlaethol Lluoedd Arfog Cymru yn dod i'r ddinas, Gwyl Fwyd Casnewydd yn dychwelyd ar gyfer 2023, buddsoddi £5m mewn gwasanaethau allweddol i gasnewydd, dathlu'r coroni, lleoliad newydd yng nghanol y ddinas ar gyfer cyfleusterau hamdden, cofrestru am wasanaethau treth gyngor ar-lein, Marathon a 10k Casnewydd yn dychwelyd ar gyfer 2023, adeilad canolog y cyngor yn ailagor.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2022 (pdf)

Cymorth yn ystod yr argyfwng costau byw, cymorth a chyngor cyflogaeth gyda chlybiau gwaith Casnewydd, grantiau ar gyfer grwpiau bwyd cymunedol, cynigion cyllideb Casnewydd, cyngor yn derbyn gwobr am brosiect marchnad, dweud eich dweud ar gynlluniau ar gyfer cylchfan Old Green, trefniadau derbyn i'r ysgol 2024 - dweud eich dweud.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2022 (pdf)
2022  

Murluniau celf stryd, Argyfwng costau byw: cymorth i drigolion, Parêd sul y Cofio, y Knife Angel yn dod i Gasnewydd, paratoadau ar gyfer y Nadolig byddwch yn barod y gaeaf hwn, dathlu diwrnod hawliau gofalwyr yng Nghasnewydd, y cyngor yn cydnabod blwyddyn heriol o'i flaen wrth iddo ystyried cyllideb, cynnig gofal plant cymru yn mynd yn ddigidol, deall ein cynulleidfa.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2022 (pdf)

Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd yn dychwelyd i'r ddinas ym mis Hydref, llyfrgell dros dro yng nghanol y ddinas, map yn cyfeirio trigolion i gymorth, byddwch yn ddigidol graff gyda dysgu cymunedol Casnewydd, prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol babanod, lleoedd ysgol ar gyfer 2023 - gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod pryd i wneud cais, help i bobl sy'n cysgu ar y stryd, 20mya i fod yn gyflymder diofyn mewn ardaloedd preswyl, maethu dros Casnewydd.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2022 (pdf)

Baner borffor yn cael ei dyfarnu i'r ddinas, edrych yn ôl ar ddathliadau jiwbilî’r frenhines, mae her ddarllen yr haf yn ôl ar gyfer 2022, dysgwch rywbeth newydd ym mis medi eleni, derbyn i ysgolion 2023, cyngor yn dod â lliw i'r ddinas gyda phrosiect celf stryd Newydd, pam mae angen i ni wybod am ofal maeth preifat.

lawrlwytho Materion Casnewyddmis Gorffennaf 2022  (pdf)

Jiwbilî Platinwm y Frenhines-amser dathlu! Casnewydd - 20 mlynedd yn ddinas, natur wyllt, Sicrhau bod gofalwyr di-dâl yng Nghasnewydd yn weladwy, yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi, pennod newydd i Farchnad Casnewydd, cymorth gan y cyngor i fusnesau annibynnol.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2022 (pdf)

Dathlu jiwbilî platinwm y Frenhines, Gwyl Fwyd Casnewydd yn ôl ar gyfer 2022, mae’ch pleidlais yn bwysig, cefnogi ein canol dinas, cyllideb Casnewydd ar gyfer 2022/23, hwb adfywio i'r ddinas.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2022 (pdf)

Golau gwyrdd i ganolfan hamdden Newydd, pennu'r gyllideb ar gyfer 2022-23, gwobr i weithiwr cymdeithasol o gasnewydd, diweddariad teithio llesol, newidiadau i wardiau'r cyngor.

lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2022 (pdf)
Gweld rhifynnau blaenorol o Materion Casnewydd