Amcanion llesiant

Well Being Goals Wheel_E

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 Llywodraeth Cymru yn mynnu bod cyrff cyhoeddus yn llunio amcanion llesiant a datganiad ategol sy’n amlinellu sut y bydd yr amcanion yn cyfrannu at y saith nod llesiant ar gyfer Cymru. 

Dyma Amcanion Llesiant Cyngor Dinas Casnewydd:

  1. Gwella sgiliau, canlyniadau addysgol a chyfleoedd cyflogaeth
  2. Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio ar yr un pryd â diogelu’r amgylchedd
  3. Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
  4. Creu cymunedau cydlynol a chynaliadwy 

Lawrlwythwch Ddatganiad Llesiant (pdf) Cyngor Dinas Casnewydd

Darllenwch yr Adroddiad i’r Cabinet ar yr Amcanion Llesiant  (pdf)

Darllenwch fwy am y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  

Gwybodaeth gysylltiedig

Darllenwch am yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth