Perfformiad

City-footbridge-lights

Yn rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 , mae’r Cyngor yn monitro ei berfformiad i’n helpu i weld pa mor dda mae gwasanaethau’n perfformio, y meysydd rydym yn gwneud yn dda ynddynt a lle mae angen i ni wella.

Rydym yn defnyddio dangosyddion perfformiad i asesu ein perfformiad ac yn cynnwys mesurau wedi’u gosod gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r rheiny wedi’u gosod gan y Cyngor i fodloni ein hanghenion lleol. 

Rydym hefyd yn monitro adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth ac yn ymgynghori â chymunedau a phreswylwyr yn ogystal â rheolyddion annibynnol megis Llywodraeth Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn.

Adroddiad blynyddol

Mae angen adroddiad blynyddol yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Mesur Llywodraeth Leol 2009 sy’n cynnig trosolwg o’r cynnydd sy’n cael ei wneud yn erbyn Cynllun Corfforaethol (2017 - 2022) (pdf) y Cyngor.

Gweld Adroddiad Blynyddol 2020-2021 (pdf) ac adroddiadau blaenorol:

Cynlluniau Gwasanaethau 2020-21

Gweld cynlluniau gwasanaeth, cynlluniau corfforaethol, polisïau a strategaethau blynyddol y Cyngor.

Pwyllgorau Craffu a’r Cabinet

Mae pwyllgorau craffu a chabinet y Cyngor yn monitro’n rheolaidd berfformiad a’r risg o beidio â chyflawni’r Cynllun Corfforaethol.

Gweld agendau a chofnodion y pwyllgorau

Data Cymru

Gallwch ddefnyddio gwefan Data Cymru i gymharu perfformiad y Cyngor yn erbyn Dangosydd Strategol Cenedlaethol (NSIs) a Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs). 

Cynllunio, perfformiad a rheoli risg

Mae’r Fframwaith Cynllunio, Perfformiad a Rheoli Risg Integredig (pdf) yn cefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion y Cyngor drwy ddatblygu diwylliant sy'n gallu cynllunio'n effeithiol, dangos canlyniadau clir sydd o fudd i'n rhanddeiliaid, a bod yn wydn hefyd o ran y cyfleoedd a'r risgiau yr ydym yn dod ar eu traws.

Mae'r egwyddorion hyn hefyd yn cefnogi penderfyniadau'r Cyngor ar bob lefel o'r sefydliad. 

I gefnogi'r Fframwaith datblygwyd Polisi Cynllunio a Pherfformiad (pdf) a Pholisi Rheoli Risg (pdf).

Mae'r ddau bolisi’n amlinellu'r llywodraethu a'r prosesau a gyflawnir gan y Cyngor i fonitro ei berfformiad a rheoli risgiau. 

Mae Cofrestr Risgiau Corfforaethol y Cyngor yn cael ei monitro gan y Cabinet a’r Pwyllgor Archwilio.  

Rheolyddion allanol

  • Swyddfa Archwilio Cymru

Mae Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), sy’n gorff cyhoeddus annibynnol, yn helpu i sicrhau bod cynghorau lleol yn cyflawni eu dyletswyddau.

Gweld adroddiadau SAC ar Gyngor Dinas Casnewydd

  • Arolygiaeth Gofal Cymru 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yw rheolydd gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru ac mae’n gyfrifol am gofrestru, archwilio a gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau ar gyfer pobl yng Nghasnewydd a Chymru. 

Gweld adroddiadau AGC 

  • Estyn

Mae Estyn yn gyfrifol am archwilio ansawdd a safonau mewn ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd, colegau, unedau cyfeirio disgyblion, ysgolion arbennig a gwasanaeth addysg y Cyngor. 

Gweld archwiliadau Estyn cyhoeddedig

TRA123224 04/08/2020