Perfformiad

City-footbridge-lights

Yn rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 , mae’r Cyngor yn monitro ei berfformiad i’n helpu i weld pa mor dda mae gwasanaethau’n perfformio, y meysydd rydym yn gwneud yn dda ynddynt a lle mae angen i ni wella.

Rydym yn defnyddio dangosyddion perfformiad i asesu ein perfformiad ac yn cynnwys mesurau wedi’u gosod gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r rheiny wedi’u gosod gan y Cyngor i fodloni ein hanghenion lleol. 

Rydym hefyd yn monitro adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth ac yn ymgynghori â chymunedau a phreswylwyr yn ogystal â rheolyddion annibynnol megis Llywodraeth Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn.

Cynllun Corfforaethol 

Y cynllun corfforaethol yw dogfen allweddol y cyngor sy’n nodi’r prif flaenoriaethau ar gyfer yr awdurdod dros gyfnod o bum mlynedd.

Nod y cynllun yw creu Casnewydduchelgeisiol, decach a gwyrddach i bawb. Mae’n seiliedig ar bedwar prif amcan afydd yn llywio cyfeiriad yr awdurdod, ynsicrhau bod pob prosiect a gwasanaethallweddol yn canolbwyntio ar gyflawniblaenoriaethau'r Cyngor, ac yn cefnogiein gweledigaeth fwy hirdymor ar gyferCasnewydd dros yr 20 mlynedd nesaf.

  • Economi, Addysg a Sgiliau:

Mae Casnewydd yn ddinas lewyrchus sy'n tyfu, sy'n cynnigaddysg ragorol ac sy’n dyheu am greu cyfleoedd i bawb.

  • Yr Amgylchedd a Seilwaith:

Dinas sy'n ceisio amddiffyn a gwella ein hamgylchedd tra’nlleihau ein hôl-troed carbon a pharatoi ar gyfer dyfodolcynaliadwy a digidol.

  • Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol aChymunedol o Ansawdd:

Mae Casnewydd yn ddinas gefnogol lle mae cymunedau agofal wrth galon yr hyn a wnawn.

  • Cyngor Cynhwysol, Teg a Chynaliadwy:

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn sefydliad cynhwysol y maegwerth cymdeithasol, tegwch, a chynaliadwyedd wrth ei wraidd.

Mae'r amcanion yn y cynlluncorfforaethol hefyd yn cefnogi'r nodausydd wedi'u gosod yn Neddf LlesiantCenedlaethau'r Dyfodol Cymru. Mae’rDdeddf yn gofyn i gyrff cyhoeddus yngNghymru feddwl am effaith hirdymor eupenderfyniadau a gweithio gyda phobl,cymunedau a’i gilydd i atal problemauparhaus fel tlodi, anghydraddoldebauiechyd a’r newid yn yr hinsawdd.

Darllenwch Gynllun Corfforaethol Cyngor Dinas Casnewydd 2022-2027

Adroddiad blynyddol

Mae angen adroddiad blynyddol yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Mesur Llywodraeth Leol 2009 sy’n cynnig trosolwg o’r cynnydd sy’n cael ei wneud yn erbyn Cynllun Corfforaethol y Cyngor.

Gweld adroddiadau blenorol:

Cynlluniau Gwasanaethau 2020-21

Gweld cynlluniau gwasanaeth, cynlluniau corfforaethol, polisïau a strategaethau blynyddol y Cyngor.

Pwyllgorau Craffu a’r Cabinet

Mae pwyllgorau craffu a chabinet y Cyngor yn monitro’n rheolaidd berfformiad a’r risg o beidio â chyflawni’r Cynllun Corfforaethol.

Gweld agendau a chofnodion y pwyllgorau

Data Cymru

Gallwch ddefnyddio gwefan Data Cymru i gymharu perfformiad y Cyngor yn erbyn Dangosydd Strategol Cenedlaethol (NSIs) a Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs). 

Cynllunio, perfformiad a rheoli risg

Mae’r Fframwaith Cynllunio, Perfformiad a Rheoli Risg Integredig (pdf) yn cefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion y Cyngor drwy ddatblygu diwylliant sy'n gallu cynllunio'n effeithiol, dangos canlyniadau clir sydd o fudd i'n rhanddeiliaid, a bod yn wydn hefyd o ran y cyfleoedd a'r risgiau yr ydym yn dod ar eu traws.

Mae'r egwyddorion hyn hefyd yn cefnogi penderfyniadau'r Cyngor ar bob lefel o'r sefydliad. 

I gefnogi'r Fframwaith datblygwyd Polisi Cynllunio a Pherfformiad (pdf) a Pholisi Rheoli Risg (pdf).

Mae'r ddau bolisi’n amlinellu'r llywodraethu a'r prosesau a gyflawnir gan y Cyngor i fonitro ei berfformiad a rheoli risgiau. 

Mae Cofrestr Risgiau Corfforaethol y Cyngor yn cael ei monitro gan y Cabinet a’r Pwyllgor Archwilio.  

Rheolyddion allanol

  • Swyddfa Archwilio Cymru

Mae Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), sy’n gorff cyhoeddus annibynnol, yn helpu i sicrhau bod cynghorau lleol yn cyflawni eu dyletswyddau.

Gweld adroddiadau SAC ar Gyngor Dinas Casnewydd

  • Arolygiaeth Gofal Cymru 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yw rheolydd gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru ac mae’n gyfrifol am gofrestru, archwilio a gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau ar gyfer pobl yng Nghasnewydd a Chymru. 

Gweld adroddiadau AGC 

  • Estyn

Mae Estyn yn gyfrifol am archwilio ansawdd a safonau mewn ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd, colegau, unedau cyfeirio disgyblion, ysgolion arbennig a gwasanaeth addysg y Cyngor. 

Gweld archwiliadau Estyn cyhoeddedig