Pwy sydd yma

Gwyliwch y ffilm fer hon i weld pam mae cwmnïau yn lleoli yng Nghasnewydd, dinas graff a chysylltiedig.  

Mae cwmnïau a sefydliadau blaenllaw wedi'u lleoli yng Nghasnewydd:

Admiral PLC

Ers i ni agor ein swyddfa gyntaf yng Nghasnewydd yn 2008, bu'n llwyddiant mawr. Rydym wedi ymrwymo i'r ddinas ac yn parhau i ddatblygu ein gweithrediadau yno. Yn ogystal â chysylltiadau cludiant gwych, bydd ein staff yn gallu cael at holl gyfleusterau ac amwynderau canol tref Casnewydd. Rydym wedi recriwtio llawer o bobl leol o ardal Casnewydd, gan bwysleisio ein hymrwymiad i'r ddinas at y dyfodol.

Huw Llewellyn, Pennaeth Eiddo

Mae gan Gasnewydd lawer o ofod swyddfa manyleb uchel, o safon uchel, gyda digon o leoedd parcio a chysylltiadau gwych â'r M4. Hefyd, mae nifer fawr o bobl ddeallus, gyfeillgar, llawn symbyliad sy'n awyddus i weithio yn ein diwydiant.

Gwyliwch Admiral yn siarad am eu profiad yng Nghasnewydd  

Next Generation Data (NGD)

Sefydlwyd Next Generation Data i greu campws canolfan ddata, y tu allan i Lundain, i ddarparu cyfleuster diogel, risg isel ar gyfer y twf byd-eang enfawr mewn gwasanaethau data a thechnoleg gwybodaeth (TG). A minnau'n hanu o dde Cymru yn wreiddiol, roeddwn i wedi bod eisiau sefydlu busnes yn yr ardal erioed.

Bellach, mae gan NGD gyfleuster o'r radd flaenaf yng Nghasnewydd, gyda nifer o gleientiaid blaenllaw sydd hefyd wedi'u denu i'r ardal oherwydd diogelwch y safle a'r ardal yn gyffredinol. Mae Parc Busnes Celtic Springs, gyferbyn ag NGD, yn datblygu'n gyflym ac rydym eisoes yn delio â chwmni mawr sydd wedi'i leoli yno.

Simon Taylor, Cadeirydd

Gwyliwch NGD yn siarad am eu profiad yng Nghasnewydd  

Quinn Radiators

Mae gan Gasnewydd hanes hir o weithgynhyrchu ac mae'r gweithlu'n hynod fedrus ac yn llawn symbyliad ac ymroddiad, sydd wedi cyfrannu at lwyddiant Quinn Radiators. Oherwydd hyn, ynghyd â hygyrchedd yr ardal, mae Casnewydd yn lleoliad busnes strategol delfrydol i Quinn Radiators.

Mark Smith, Cyfarwyddwr Gwerthiannau'r Deyrnas Unedig

SPTS Technologies

Rydym wedi bod yng Nghasnewydd ers dros 20 mlynedd ac mae'r ddinas yn cynnig cysylltiadau cludiant rhagorol, sy'n hanfodol gan ein bod yn allforio dros 95% o'n cynhyrchion. Mae'r rhanbarth, sy'n gartref i nifer o gwmnïau gweithgynhyrchu uwch-dechnoleg mawr a bach, hefyd yn cynnig gweithlu hynod fedrus sydd â'r profiad priodol ar gyfer ein gofynion. Fel un o'r cyflogwyr mwyaf yng Nghasnewydd, rydym yn falch o weld yr adfywio parhaus yng nghanol y ddinas, sydd mor bwysig i'n gweithwyr lleol ond hefyd pan ddaw cwsmeriaid o dramor i ymweld â ni.

Kevin Crofton, Llywydd SPTS Technologies ac Is-lywydd Corfforaethol yn Orbotech

Gwyliwch SPTS yn siarad am eu profiad yng Nghasnewydd 

Cydwasanaethau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder

Dewisom Celtic Springs, Casnewydd, ar ôl proses ddewis drylwyr a chadarn. Roedd ein meini prawf yn cynnwys cysylltiadau cludiant da, safon yr adeilad ei hun a'r gallu i ddenu gweithlu o'r ansawdd priodol – roedd Celtic Springs yn ticio pob blwch. Roeddem wrth ein bodd ag ansawdd a lefel yr ymateb drwy gydol y broses gyfweld.

Steve Hodgson, cyn-bennaeth y Ganolfan Cydwasanaethau

Halo Foods

Un o'r prif ffactorau sy'n ein helpu i aros ar frig marchnad gystadleuol iawn yw ein gweithlu. Yn anad dim, mae ar y diwydiant hwn angen carfan o weithwyr ymroddedig sydd hefyd yn dangos parodrwydd i addasu i batrymau gweithio newydd. Gall hyn fod yn gyfuniad anodd ei ddarganfod, ond ein gweithwyr yw'r sail i'n llwyddiant. Ffactor arall yw'r lleoliad ac, o Gasnewydd, mae'r cysylltiadau â thraffordd yr M4 yn rhagorol, sy'n ein helpu i ddanfon cynhyrchion bwyd at ein cwsmeriaid ar amser.

Robin Williams, Pennaeth Adnoddau Dynol

Wilkinson

Mae Wilkinson yn werthfawrogol iawn o gysylltiadau da rhwng pobl yn y gwaith, ac nid yw Cymru wedi ein siomi. Ers i ni agor ein canolfan ddosbarthu ym Magwyr, Casnewydd, rydym wedi canfod brwdfrydedd heb ei ail ymhlith ein gweithlu a'n cwsmeriaid, sy'n argoeli'n dda ar gyfer y dyfodol.

Mae ein canolfan ddosbarthu 850,000 o droedfeddi sgwâr mewn lleoliad delfrydol nid yn unig i wasanaethu Cymru, ond de a de-orllewin Lloegr hefyd. 

Simon Lowe, Rheolwr, Canolfan Ddosbarthu Wilkinson Hardware Stores

 

  • Gocompare 
  • Clarks UK 
  • Centurion VAT 
  • Gwesty Hamdden y Celtic Manor 
  • Prifysgol De Cymru
  • Queensberry Real Estate 

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am gwmnïau sydd wedi'u lleoli yng Nghasnewydd, anfonwch e-bost at business.services@newport.gov.uk