Plant a Phobl Ifanc

Croesewir plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn Llyfrgelloedd Casnewydd.

Bydd staff llyfrgell yn helpu ac yn rhoi cymorth i’ch teulu i garu llyfrau, straeon ac i ddod o hyd i wybodaeth.

 Ymaelodi a Llyfrgelloedd Casnewydd

  • Dechrau Da

Nod Dechrau Da yw rhoi pecyn gwybodaeth a llyfrau am ddim i bob babi yng Nghymru.

Yng Nghasnewydd rhoddir y pecyn babi i gofrestryddion a’ch ymwelydd iechyd.

  • Helfa Lyfrau

Gall plant rhwng 0-4 oed gasglu sticeri bob tro y maen nhw’n ymweld â’u llyfrgell leol a phan fyddant wedi casglu 4 byddant yn derbyn tystysgrif wedi’i dylunio gan ddarlunydd llyfrau plant.

Sesiwn wythnosol am ddim yn ystod y tymor i blant oed cyn-ysgol a’u gofalwyr.

Sicrhau bod plant yn mwynhau codio o oed cynna.
Code clubs will resume when COVID restrictions allow.

Mae’r Goeden Ddarllen wedi'i chreu i'ch helpu i ddewis o leiaf un llyfr y mis i chi eu rhannu â'ch plentyn dros bum mlynedd cyntaf ei fywyd.

Cyfleoedd creadigol i blant sydd â thalent anhygoel mewn ysgrifennu creadigol neu sy’n angerddol dros ddarllen a dweud straeon ac sydd wedi’u henwebu gan yr ysgol.