Derbyn i ddosbarth meithrin

Nursery-admission

Mae addysg feithrin ar gyfer plant tair a phedair oed.

Gall plentyn gael ei dderbyn i feithrinfa ar ddechrau’r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed os oes lleoedd ar gael.

Gallai hyn fod mewn ysgol feithrin gymunedol (cyngor) neu mewn lleoliad preifat, a allai fod yn grŵp chwarae neu feithrinfa dydd breifat.

Derbynnir plant i ddosbarthiadau neu ysgolion meithrin cymunedol ar sail sesiynau hanner diwrnod, naill ai yn y bore neu’r prynhawn, pum diwrnod yr wythnos.

Mae ysgolion yn disgwyl i ddisgyblion sy’n mynychu’r feithrinfa fynd i’r holl sesiynau sydd ar gael iddynt.

Os nad ydych am i’ch plentyn mynychu pob un o’r pum sesiwn bob wythnos, gallai fod yn well gennych ddod o hyd i le mewn lleoliad preifat a alla gynnig trefniadau mwy hyblyg – cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am gyngor. 

Ceisiadau yn ystod y flwyddyn

Gellir gwneud ceisiadau yn ystod y flwyddyn ar unrhyw adeg ar gyfer derbyn y tu allan i’r cyfnod derbyn arferol.

Lawrlwythwch ffurflen gais derbyn yn ystod y flwyddyn 2018/2019 (pdf) 

Derbyn i feithrinfeydd Medi 2019 – dyddiadau allweddol

Y dyddiad cau i geisiadau oedd 14 Medi 2018, anfonir penderfyniadau ar 30 Tachwedd 2018 o ran ceisiadau ar-lein

Login to view your decision

Gwnewch gais hwyr drwy lawrlwytho’r ffurflen gais am le mewn meithrinfa (pdf)

View the latest nursery admission summary (pdf)

Gallai plant a aned rhwng 1 Medi 2015 a 31 Rhagfyr 2015 gael cynnig dechrau’n gynnar o Ionawr 2019.

Gallai plant a aned rhwng 1 Ionawr 2016 a 31 Mawrth 2016 gael cynnig dechrau’n gynnar o Ebrill 2019.

Ni all plant a aned rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Awst 2016 ddechrau’n gynnar.

Caiff llythyrau penderfynu sy’n cynnig dechrau cynnar, os ydynt ar gael, eu hanfon:

  • ar 30 Tachwedd 2018 ar gyfer dechrau yn Ionawr 2019 ar gyfer ceisiadau ar amser
  • ar 8 Mawrth 2019 ar gyfer dechrau Rising 3 yn Ebrill 2019

Ysgol newydd yn natblygiad Glan Llyn

Mae'r broses ymgynghori statudol llawn bellach wedi dod i ben ar gynnig y Cyngor  i sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth mynediad cyfrwng Saesneg newydd ar ddatblygiad Glan Llyn.

Disgwylir i’r ysgol agor ym mis Medi 2019 a byddwch yn gallu gwneud cais am le rhwng 2 Gorffennaf 2018 a 30 Tachwedd 2018.

Darllenwch fwy am gynnig ysgol Glan Llyn.

Dalgylchoedd

Darllenwch am ddalgylchoedd ysgolion Casnewydd.

Meini prawf gordanysgrifio

Pan fo mwy o geisiadau ar gyfer ysgol benodol na'r lleoedd sydd ar gael, bydd y meini prawf gordanysgrifio canlynol yn berthnasol i benderfynu pa blant ddylai gael eu derbyn.

Meini Prawf Gordanysgrifio ar gyfer derbyn i’r ysgol feithrin 

Pan gaiff ysgol ei henwi mewn datganiad Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd arnom i roi lle i’r plentyn cyn cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau sydd wedi dod i law.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os bydd nifer y bobl sy'n dewis ysgol feithrin yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael, byddwn yn dyrannu’r lleoedd sydd ar gael yn ôl y drefn flaenoriaeth ganlynol:

  1. Plant sy’n derbyn gofal (plant sy'n derbyn gofal cyhoeddus) a phlant oedd yn derbyn gofal gynt
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  4. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na'r nifer derbyn cyhoeddedig, rhoddir blaenoriaeth i’r rhai hynny sy’n byw’n agosaf at yr ysgol ddewis.

Manylion Cyswllt

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk gydag unrhyw gwestiynau am ysgolion neu ddosbarthiadau meithrin cymunedol.

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am wybodaeth am leoedd yn y sector preifat.

TRA90969 17/09/2018