Derbyn i ddosbarth meithrin

Nursery-admission

Mae addysg feithrin ar gyfer plant tair a phedair oed.

Gall plentyn gael ei dderbyn i feithrinfa ar ddechrau’r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed os oes lleoedd ar gael a rhaid gwneud cais i bob plentyn y mae angen lle dosbarth meithrin arno.

Gallai hyn fod mewn ysgol feithrin gymunedol (cyngor) neu mewn lleoliad preifat, a allai fod yn grŵp chwarae neu feithrinfa ddydd breifat.

 • Mae plant a anwyd rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr yn gymwys i ddechrau’n gynnar o’r mis Ionawr ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed
 • Mae plant a anwyd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth yn gymwys i ddechrau’n gynnar o’r mis Ionawr ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed
 • Nid yw plant a anwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Awst yn gymwys i ddechrau’n gynnar ond gallant fynychu meithrinfa o’r mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed

Derbynnir plant i ddosbarthiadau neu ysgolion meithrin cymunedol ar sail sesiynau hanner diwrnod, naill ai yn y bore neu’r prynhawn, bum diwrnod yr wythnos.

Mae ysgolion yn disgwyl i ddisgyblion sy’n mynychu’r feithrinfa fynd i bob sesiwn sydd ar gael iddynt.

Os nad ydych am i’ch plentyn fynychu pob un o’r pum sesiwn bob wythnos, gallai fod yn well gennych ddod o hyd i le mewn lleoliad preifat a allai gynnig trefniadau mwy hyblyg – cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am gyngor. 

Nid yw mynychu dosbarth meithrin yn warant y caiff y plentyn ei dderbyn ac nid yw’n rhoi unrhyw fantais i gais plentyn am le dosbarth meithrin.

Rhaid i rieni wneud cais ar wahân i’w plentyn gael ei dderbyn i’r dosbarth derbyn ar yr adeg briodol.

Ceisiadau am le meithrin ym Medi 2020

Gwnewch gais am le meithrin at fis Medi 2020 i blant a aned rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017.

Wrth wneud cais rydych chi’n ymgeisio am le ym mis Medi ac yn dangos p’un a fyddai gennych ddiddordeb mewn dechrau cynnar (lle Rising 3) yn y feithrinfa honno os yw’ch plentyn yn gymwys ac os oes lleoedd ar gael.

Lawrlwythwch bolisi derbyn i ysgolion 2020 (pdf)

Darllenwch am ddalgylchoedd Casnewydd.

 • Y dyddiad olaf i gyflwyno cais yw 18 Medi 2019
 • Caiff penderfyniadau eu cyflwyno ar 4 Rhagfyr 2019

If Rising 3 places are available, eligible pupils will be offered an early start at their allocated nursery: 

 • on 4 December 2019 for January 2020 Rising 3 places (on-time applications)
 • on 11 March 2020 for April 2020 Rising 3 places (on-time applications)

Pan wnewch gais ar-lein bydd gofyn i chi gadarnhau’ch dewisiadau ysgol feithrin. Ydych chi wedi ystyried addysg Gymraeg i’ch plentyn?

Fel arall, lawrlwythwch ffurflen derbyn i feithrinfa Medi 2020 (pdf)

Nid yw mynegi dewis yn sicrhau lle yn eich meithrinfa o ddewis ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i'ch plentyn dros rieni nad ydynt wedi’i dewis.

Os nad ydych yn mynegi dewis, neu’n cyflwyno’ch cais ar ôl y dyddiad cau, bydd yn llai tebygol y caiff eich plentyn fynychu eich meithrinfa o ddewis.

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) yn uniongyrchol am ffurflen gais.

Mae’r cyngor yn cynnig i sefydlu ysgol gynradd egin Gymraeg. Cynigir y bydd yr Ysgol newydd hon yn cael ei sefydlu o fis Medi 2020. Yn y lle cyntaf fel darpariaeth eginblanhigyn ar gyfer disgyblion Meithrin a Derbyn yn unig, yn hen Ysgol Fabano Caerleon Lodge Hill, sy’n wag ar hyn o bryd. Dylai’r ymgynghoriad hwn ddod i ben ar 13 Medi 2019.

Er na all y Cyngor ar y cam hwn sicrhau y bydd yr ysgol yn agor fel y cynllunnir ym Medi 2020, gall rhieni fynegi hon fel ysgol ddewis wrth wneud cais. Dylech hefyd ddewis ysgolion eraill, y mae manylion amdanynt ym Mholisi Derbyn i Ysgolion 2020/21. Os bydd oedi wrth agor ysgol gynradd newydd, caiff eich ail ddewis ei ystyried yn ddewis cyntaf.

Rhagor o wybodaeth a diweddariadau ar y cynnig hwn.

Meini Prawf Gordanysgrifio ar gyfer derbyn i’r ysgol feithrin

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn meithrinfa yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael neu’n gyfartal iddo, caiff yr holl ymgeiswyr eu derbyn.

Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Meini Prawf Gordanysgrifio canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Lle enwir ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd ar y Cyngor i dderbyn y plentyn i’r feithrinfa cyn defnyddio’r Meini Prawf Gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau am dderbyn i’r feithrinfa yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

 1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
 2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
 3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
 4. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
 5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na’r Nifer Derbyn a gyhoeddir, rhoddir blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw agosaf i’r ysgol o’u dewis.

Os nodwch fwy nag un feithrinfa a ffefrir, ystyrir eich holl ddewisiadau’n gyfartal a chynigir lle yn y feithrinfa a ffefrir gennych fwyaf ar yr amod bod lle ar gael.

Nodwch nad oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor i wrthod lle meithrin.

Cysylltu 

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk gydag unrhyw gwestiynau am ysgolion neu ddosbarthiadau meithrin cymunedol.

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am wybodaeth am leoedd yn y sector preifat.

TRA104492 01/07/2019