Derbyn i Ddarpariaeth Feithrin

Nursery-admission

Bydd plant yn cael eu derbyn i ddarpariaeth feithrin ym mis Medi’r flwyddyn academaidd pan fyddant yn troi’n bedair oed.

Gall lle meithrin fod mewn ysgol, cylch chwarae neu feithrinfa ddydd breifat.

Caiff plant eu derbyn i ysgolion meithrin cymunedol drwy’r cyngor, ond dylech gysylltu â’r ysgol neu’r darparwr yn achos lle meithrin mewn ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu leoliad nas cynhelir.

Agor Meithrinfa newydd yn Ysgol Gynradd Pentrepoeth yn Ionawr 2018

Cynigir derbyn i ysgolion a dosbarthiadau meithrin am sesiwn hanner diwrnod, naill ai’r bore neu’r prynhawn, 5 niwrnod yr wythnos.

Mae ysgolion yn disgwyl i ddisgyblion sy’n mynychu’r feithrinfa fynychu pob sesiwn sydd ar gael iddynt.

Os na fyddwch am i’ch plentyn fynychu pob un o’r 5 sesiwn bob wythnos, efallai byddai’n well gennych ddod o hyd i le mewn lleoliad nas cynhelir a all gynnig trefniadau mwy hyblyg. 

Derbyniadau meithrin Medi 2017

Gallwch wneud cais yn ystod y flwyddyn am le meithrin ar unrhyw adeg y tu hwnt i’r cylch derbyn arferol.

Lawrlwytho ffurflen gais derbyn yn ystod y flwyddyn 2017-2018 (pdf)  

Derbyniadau meithrin Medi 2018

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Medi 2018 oedd 18 Medi 2017 a chyhoeddir penderfyniadau ar 30 Tachwedd 2017.

Gwnewch gais hwyr trwy lawrlwytho’r ffurflen gais meithrin (pdf)  

Download the current nursery admission summary (pdf)

Meithrinfa newydd yng Nglan Llyn

Mae’r cyngor yn ymgynghori ar y cynnig ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd yng Nglan Llyn o Fedi 2018 ymlaen.  

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 12 Tachwedd 2017.

Gallwch wneud cais am le meithrin ym Medi 2018 yn ysgol newydd Glan Llyn trwy lawrlwytho’r ffurflen gais meithrin (pdf).

Byddwn yn ymdrin â’r ceisiadau hyn o dan ein proses ceisiadau hwyr – gweler y Polisi Derbyn i Ysgolion (pdf) am fanylion – a bydd penderfyniadau’n cael eu cyhoeddi yn Ionawr 2018, ac yna bob mis.  

Gan na fydd ysgol Glan Llyn yn agor tan fis Medi 2018, ni fyddwn yn gallu neilltuo unrhyw leoedd i blant sy’n codi’n 3 oed yn Ionawr neu Ebrill 2018. 

Os bydd eich plentyn yn cael lle meithrin yn ysgol newydd Glan Llyn, bydd unrhyw gynnig blaenorol a gewch yn cael ei dynnu’n ôl yn awtomatig. 

Meini prawf gordanysgrifio

Pan fydd mwy o geisiadau i ysgol benodol na nifer y lleoedd sydd ar gael, byddwn yn cymhwyso’r meini prawf canlynol i benderfynu ar ba blant ddylai gael eu derbyn i ysgol.

Meini prawf gordanysgrifio ar gyfer derbyn i ddarpariaeth feithrin

Pan fydd ysgol yn cael ei henwi mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae gennym ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r lleoliad hwnnw cyn bod y meini prawf gordanysgrifio yn cael eu cymhwyso i’r ceisiadau sy’n dod i law.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os bydd cyfanswm nifer y rhai sy’n ffafrio derbyn i feithrinfa yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, byddwn yn cymhwyso’r drefn flaenoriaeth ganlynol i neilltuo’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy’n derbyn gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi’u gosod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac sy’n cael eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  4. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi’u gosod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac sy’n cael eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os bydd nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod uwchlaw nifer y derbyniadau a gyhoeddwyd, bydd y flaenoriaeth yn seiliedig ar y rhai sy’n byw agosaf at yr ysgol sy’n cael ei ffafrio.

Lleoedd i blant sy’n codi’n 3 oed

Pan fydd lle meithrin ym mis Medi wedi’i neilltuo i blant, gallai’r plant sydd wedi’u geni rhwng 1 Medi a 31 Mawrth gael cynnig dechrau’n gynnar yn ystod y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed, os bydd lleoedd ar gael.

Yr enw cyffredin ar hyn yw lleoedd i blant sy’n codi’n 3 oed.

Nid yw plant a aned rhwng 1 Ebrill a 31 Awst yn gymwys i gael lle i blant sy’n codi’n 3 oed.

Os bydd lleoedd ar gael i blant sy’n codi’n 3 oed, bydd disgyblion cymwys yn cael cynnig dechrau’n gynnar yn y feithrinfa a neilltuwyd iddynt fel a ganlyn:

  • ar 30 Tachwedd 2017, cynnig lleoedd i blant sy’n codi’n 3 oed i ddechrau yn Ionawr 2018
  • ar 2 Mawrth 2018, cynnig lleoedd i blant sy’n codi’n 3 oed i ddechrau yn Ebrill 2018

Cysylltwch â school.admissions@newport.gov.uk

Am leoedd meithrin yn y sector meithrin, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd