Derbyn i Ddarpariaeth Feithrin

Nursery-admission

Mae hawl gan eich plentyn gael lle meithrin rhan-amser, rhad ac am ddim, yn y tymor ar ôl ei ben-blwydd yn dair oed.

Gall y lle fod mewn ysgol feithrin gymunedol (y cyngor) neu mewn lleoliad (preifat) nas cynhelir, a all fod yn gylch chwarae neu'n feithrinfa ddydd breifat.

Cynigir derbyn i ddosbarthiadau ac ysgolion meithrin cymunedol am sesiwn hanner diwrnod, naill ai yn y bore neu'r prynhawn, am 5 niwrnod yr wythnos.

Mae'n well gan ysgolion fod plant sy'n mynychu ysgol feithrin yn ymgymryd â phob sesiwn sy'n cael ei chynnig.

Os byddai'n well gennych pe na bai eich plentyn yn mynychu pum sesiwn yr wythnos, mae'n bosibl y byddwch am chwilio am le mewn lleoliad nas cynhelir sy'n gallu cynnig trefniadau mwy hyblyg.

Ceisiadau 2017

Gall plant sy'n cyrraedd tair oed rhwng Medi 2013 ac Awst 2014 ddechrau yn ystod y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Medi 2017 oedd 3 Mawrth 2017 a chyhoeddwyd penderfyniadau ar 5 Mai 2017. 

Gweld y crynodeb presennol o leoedd meithrin sydd wedi'u dyrannu (pdf)

Gwneud cais hwyr trwy lawrlwytho Cais i ddarpariaeth feithrin Medi 2017 (pdf) 

O Ionawr 2018 ymlaen, bydd darpariaeth feithrin yn cael ei sefydlu yn Ysgol Gynradd Pentrepoeth; gellir gwneud ceisiadau yn ystod y flwyddyn ar gyfer y feithrinfa hon o Fedi 2017 ymlaen, ar y cynharaf. 

Ceisiadau yn ystod y flwyddyn

Os ganed eich plentyn rhwng Medi 2012 ac Awst 2013, llenwch y ffurflen gais am le yn ystod y flwyddyn 2016/2017 (pdf)

Gellir cyflwyno ceisiadau yn ystod y flwyddyn ar gyfer derbyn ar unrhyw adeg y tu hwnt i'r cylch derbyniadau arferol.

Gwneud cais am le meithrin yn 2018

Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015, gallwch wneud cais am le meithrin yn 2018 rhwng 3 Gorffennaf a 18 Medi 2017. 

Bydd llythyron penderfynu ar gyfer dyfarniadau 2018 yn cael eu dosbarthu ar 30 Tachwedd 2017.

Gallai lle i blant sy'n codi'n 3 oed gael ei gynnig i blant a aned rhwng 1 Medi 2014 a 31 Rhagfyr 2014, o Ionawr 2018.

Gallai lle i blant sy'n codi'n 3 oed gael ei gynnig i blant a aned rhwng 1 Ionawr 2015 a 31 Mawrth 2015, o Ebrill 2018.

Nid yw plant a aned rhwng 1 Ebrill 2015 and 31 August 2015 yn gymwys i gael lle i blant sy'n codi'n 3 oed. 

Os bydd lleoedd ar gael i blant sy'n codi'n 3 oed, anfonir llythyrau penderfyniad yn cynnig dechrau cynnar fel a ganlyn:

  • Ar 30 Tachwedd 2017 ar gyfer lleoedd yn Ionawr 2018 i blant sy'n codi'n 3 oed
  • Ar 2 Fawrth 2018 ar gyfer lleoedd yn Ebrill 2018 i blant sy'n codi'n 3 oed

Nid oes angen cais ar wahân eleni ar gyfer plant sy'n codi'n 3 oed, yn wahanol i'r blynyddoedd diwethaf. 

Darllenwch am y bwriad i ad-drefnu addysg feithrin yng Nghasnewydd

Dalgylchoedd

Darllenwch am ddalgylchoedd ysgol yng Nghasnewydd.  

Cysylltu

I gael lle mewn dosbarth neu ysgol feithrin gymunedol, anfonwch e-bost at school.admissions@newport.gov.uk neu ffonio (01633) 656656.

O gael lle yn y sector preifat, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd