Ardrethi Busnes

Talu ardrethi busnes ar-lein

Cofrestru i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Dewis dull talu arall

Gwneud taliad yr Ardal Gwella Busnes

Mae ardrethi busnes yn cael eu galw hefyd yn Ardrethi Annomestig Cenedlaethol ac maen nhw'n berthnasol i'r rhan fwyaf o safleoedd heblaw cartrefi, e.e. siopau, swyddfeydd, ffatrïoedd, canolfannau hamdden, ysgolion ac ati.

Os bydd eiddo yn cael ei ddefnyddio at ddibenion domestig ac annomestig - siop â fflat uwchben, er enghraifft - rhaid talu ardreth annomestig ar y rhan annomestig a'r dreth gyngor ar y rhan ddomestig.

Mae'r cyngor yn casglu ardrethi ar ran Llywodraeth Cymru

Mae biliau'r dreth gyngor wedi'u seilio ar werthoedd ardrethol sydd wedi'u hasesu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) a 'lluosydd' neu gyfradd yn y bunt, sydd wedi'i osod yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru

Yn 2015/16, £0.482 yw'r lluosydd

Yn 2016/17, £0.486 yw'r lluosydd

Ewch i Gov.UK i ddysgu rhagor am y dull o gyfrifo ardrethi a'r ailbrisio o 1 Ebrill 2017 ymlaen. 

Mae ardrethi'n cael eu talu i gronfa ganolog ac yna mae Llywodraeth Cymru yn eu hailddosbarthu i awdurdodau lleol ar draws Cymru i dalu am wasanaethau.

Ewch i wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio i chwilio am werthoedd ardrethol yng Nghymru a Lloegr a chael gwybod sut i apelio. 

Canllawiau 2016/2017

Lawrlwythwch Eich Canllaw i'r Dreth Gyngor ac Ardrethi Annomestig 2016/17 (pdf)

Lawrlwythwch Cyllideb y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2016/2017 (pdf)

Canllawiau 2015/2016

Lawrlwythwch Eich Canllaw i'r Dreth Gyngor ac Ardrethi Annomestig 2015/16 (pdf)

Lawrlwythwch Cyllideb y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2015/2016 (pdf)

Pwy sy'n talu ardrethi busnes?

Os bydd eiddo annomestig yn cael ei feddiannu, y meddiannwr fel arfer sy'n gyfrifol am dalu'r ardrethi.

Os na fydd eiddo wedi'i feddiannu, y perchennog neu'r lesddaliwr sy'n gyfrifol fel arfer.

Rhaid i feddiannwyr sydd newydd symud i eiddo annomestig ddarllen y wybodaeth yn yr Holiadur Meddiannu Eiddo (PDF) a chysylltu â'r cyngor cyn gynted â phosibl i roi gwybod pwy sy'n gyfrifol am yr ardrethi busnes. 

Rhaid i feddiannwyr sydd wedi gadael eiddo annomestig gysylltu â'r cyngor cyn gynted â phosibl i roi manylion a llenwi Holiadur Ymadael ag Eiddo (PDF)

Hefyd, gallwch anfon manylion am feddiannu neu ymadael drwy'r e-bost at nndr@newport.gov.uk neu drwy lythyr at Blwch Post 887, Casnewydd NP20 9LW.

Sut i dalu

Cofrestrwch ar gyfer Debyd Uniongyrchol neu dewiswch ffyrdd eraill o dalu...

Rhyddhad ardrethi

Mae rhyddhad (gostyngiadau) ac eithriadau ar gael rhag talu, ar sail amrywiaeth o amgylchiadau.

Nid oes ardrethi i'w talu ar rai adeiladau, e.e. adeiladau fferm, eglwysi.

Darllenwch am gynlluniau rhyddhad ardrethi  

Cysylltu

E-bostiwch nndr@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd