Ymfudo

Yn y gorffennol, fe wnaeth dociau Casnewydd a'r diwydiant dur ddenu pobl o bob rhan o'r byd, gan gyfrannu at boblogaeth ethnig amrywiol.

Daeth pobl o wledydd fel Iwerddon, Somalia a Bangladesh draw i fyw a gweithio, ac ymgartrefodd llawer ohonynt yng Nghasnewydd.

Heddiw, mae Casnewydd yn parhau i ddenu pobl o amrywiaeth o wledydd sy'n dod i fyw a gweithio am gyfnod byrrach neu hwy.

Lawrlwythwch daflen Dosbarthiadau a Chyfleoedd Sgwrsio Saesneg yng Nghasnewydd (pdf).

Asylum seekers and refugees

The Wales Strategic Migration Partnership for Asylum Seekers, Refugees & Migrants (WSMP) is funded by the Home Office to provide an independent advisory and consultation body on migration in Wales.

The WSMP works with a range of partners from the statutory, voluntary and community sectors in the development of strategic policies and initiatives on asylum seekers, refugees and migrants in Wales.

Visit the WSMP website for further information and contact details.

Simple overview of the legal asylum process (pdf)

Access to schools for asylum seekers

Manylion cyfreithwyr lloches ac ymfudo 

Masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern

Gweithwyr mudol

Yn ôl Uwch-Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid, mae gweithiwr mudol:

‘yn berson a fydd yn cael ei gyflogi, sy'n cael ei gyflogi neu sydd wedi cael ei gyflogi mewn gweithgarwch â thâl mewn Gwladwriaeth nad yw'n un o'i gwladolion'.

Nid yw gweithwyr mudol yn cynnwys ffoaduriaid na cheiswyr lloches.

Y ffactor sy'n gwahaniaethu rhwng gweithwyr mudol o wledydd Ewropeaidd a gwledydd eraill yw'r weithdrefn ar gyfer cael mynediad i'r DU i weithio.

 

Yr Ardal Economaidd Ewropeaidd  Mae gan ddinasyddion aelod-wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a dinasyddion y Swistir yr hawl i fyw a gweithio mewn unrhyw wlad sy'n perthyn i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir (sef yr 'hawl i breswylio') os gallant eu cynnal eu hunain yn ariannol heb fod yn faich afresymol ar arian cyhoeddus.

Yn ogystal â'r Deyrnas Unedig, dyma wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd:

Awstria

Gwlad Belg

Bwlgaria

Cyprus

Gweriniaeth Tsiec

Denmarc

Estonia

Y Ffindir

Ffrainc

Yr Almaen

Gibraltar

Gwlad Groeg

Hwngari

Gwlad yr Iâ

Iwerddon

Yr Eidal

Latfia

Liechtenstein

Lithiwania

Lwcsembwrg

Malta

Yr Iseldiroedd

Norwy

Gwlad Pwyl

Portiwgal

Rwmania

Slofacia

Slofenia

Sbaen *

Sweden

* gan gynnwys yr Ynysoedd Dedwydd ac Ynysoedd Baleares

Mae'n rhaid i ddinasyddion Rwmania a Bwlgaria gael caniatâd ymlaen llaw i gael mynediad i'r DU a gweithio yn y DU, oni bai eu bod yn hunangyflogedig/yn sefydlu eu busnes eu hunain.

System bwyntiau

Yn 2008, cyflwynodd y llywodraeth system bwyntiau yn rheoleiddio mewnfudo i'r DU o'r tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Rhaid i fudwyr basio asesiad pwyntiau cyn iddynt gael caniatâd i gael mynediad i'r DU neu i aros yn y DU.

Darllenwch ragor am feini prawf mynediad ar gyfer gweithwyr mudol ar wefan Asiantaeth Ffiniau'r DU.

Iechyd a thai

Mae gweithwyr mudol o aelod-wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (a'r Swistir) sy'n byw yng Nghasnewydd yn gallu manteisio ar wasanaethau iechyd a thai drwy'r un broses â thrigolion eraill Casnewydd.

Nid oes gan weithwyr mudol o wledydd nad ydynt yn wledydd Ewropeaidd hawl i arian cyhoeddus, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt dalu am wasanaethau iechyd a dod o hyd i lety wedi'i rentu'n breifat, neu brynu llety.

Cysylltu

Gofynnwch am Swyddog Polisi Ymfudo Cyngor Dinas Casnewydd.