Ymfudo

Yn y gorffennol, fe wnaeth dociau Casnewydd a'r diwydiant dur ddenu pobl o bob rhan o'r byd, gan gyfrannu at boblogaeth ethnig amrywiol.

Daeth pobl o wledydd fel Iwerddon, Somalia a Bangladesh draw i fyw a gweithio, ac ymgartrefodd llawer ohonynt yng Nghasnewydd.

Heddiw, mae Casnewydd yn parhau i ddenu pobl o amrywiaeth o wledydd sy'n dod i fyw a gweithio am gyfnod byrrach neu hwy.

Lawrlwythwch daflen Dosbarthiadau a Chyfleoedd Sgwrsio Saesneg yng Nghasnewydd (pdf).

Manylion cyfreithwyr lloches ac ymfudo 

Masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern

Gweithwyr mudol

Yn ôl Uwch-Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid, mae gweithiwr mudol:

‘yn berson a fydd yn cael ei gyflogi, sy'n cael ei gyflogi neu sydd wedi cael ei gyflogi mewn gweithgarwch â thâl mewn Gwladwriaeth nad yw'n un o'i gwladolion'.

Nid yw gweithwyr mudol yn cynnwys ffoaduriaid na cheiswyr lloches.

Y ffactor sy'n gwahaniaethu rhwng gweithwyr mudol o wledydd Ewropeaidd a gwledydd eraill yw'r weithdrefn ar gyfer cael mynediad i'r DU i weithio.

 

Yr Ardal Economaidd Ewropeaidd  Mae gan ddinasyddion aelod-wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a dinasyddion y Swistir yr hawl i fyw a gweithio mewn unrhyw wlad sy'n perthyn i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir (sef yr 'hawl i breswylio') os gallant eu cynnal eu hunain yn ariannol heb fod yn faich afresymol ar arian cyhoeddus.

Yn ogystal â'r Deyrnas Unedig, dyma wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd:

Awstria

Gwlad Belg

Bwlgaria

Cyprus

Gweriniaeth Tsiec

Denmarc

Estonia

Y Ffindir

Ffrainc

Yr Almaen

Gibraltar

Gwlad Groeg

Hwngari

Gwlad yr Iâ

Iwerddon

Yr Eidal

Latfia

Liechtenstein

Lithiwania

Lwcsembwrg

Malta

Yr Iseldiroedd

Norwy

Gwlad Pwyl

Portiwgal

Rwmania

Slofacia

Slofenia

Sbaen *

Sweden

* gan gynnwys yr Ynysoedd Dedwydd ac Ynysoedd Baleares

Mae'n rhaid i ddinasyddion Rwmania a Bwlgaria gael caniatâd ymlaen llaw i gael mynediad i'r DU a gweithio yn y DU, oni bai eu bod yn hunangyflogedig/yn sefydlu eu busnes eu hunain.

System bwyntiau

Yn 2008, cyflwynodd y llywodraeth system bwyntiau yn rheoleiddio mewnfudo i'r DU o'r tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Rhaid i fudwyr basio asesiad pwyntiau cyn iddynt gael caniatâd i gael mynediad i'r DU neu i aros yn y DU.

Darllenwch ragor am feini prawf mynediad ar gyfer gweithwyr mudol ar wefan Asiantaeth Ffiniau'r DU.

Iechyd a thai

Mae gweithwyr mudol o aelod-wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (a'r Swistir) sy'n byw yng Nghasnewydd yn gallu manteisio ar wasanaethau iechyd a thai drwy'r un broses â thrigolion eraill Casnewydd.

Nid oes gan weithwyr mudol o wledydd nad ydynt yn wledydd Ewropeaidd hawl i arian cyhoeddus, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt dalu am wasanaethau iechyd a dod o hyd i lety wedi'i rentu'n breifat, neu brynu llety.

Cysylltu

Gofynnwch am Swyddog Polisi Ymfudo Cyngor Dinas Casnewydd.