Gofalwyr

Residential care_shutterstock_530955898

Os ydych chi'n gofalu am rywun sy'n methu ymdopi gartref heb help, rydych chi'n ofalwr.  

Gallech chi fod yn gofalu am berthynas, ffrind neu gymydog, sy'n byw gyda chi neu yn ei gartref ei hun.

Mae gweithio fel gofalwr yn gallu bod yn fuddiol iawn, ond gall effeithio arnoch chi yn gorfforol ac yn emosiynol.

Hefyd, efallai bydd gan ofalwyr eu hanghenion eu hunain oherwydd salwch neu anabledd.

Darllenwch wybodaeth am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi isod. 

Carers Contact

Mae Carers Contact yn cael ei ariannu gan Gyngor Dinas Casnewydd ac mae wedi'i leoli ym Marchnad Casnewydd. Mae'n cynnig gwybodaeth am asesiadau a budd-daliadau gofalwyr, grwpiau cymorth, iechyd a theithio. 

Amseroedd agor

Dydd Llun: 10am tan 4pm

Dydd Mawrth - Dydd Gwener: 10am tan 1.30pm 

Gwasanaeth ymweld â'r cartref

Mae gwasanaeth ymweld â'r cartref yn cael ei gynnig ar brynhawn Llun i ofalwyr sy'n methu ymweld â'r swyddfa. 

Os na allwch ddod i'r farchnad a hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r gwasanaeth isod.

Gwirfoddolwyr

I wirfoddoli i helpu gofalwyr, cysylltwch â Carers Contact, Marchnad Casnewydd, High Street, Casnewydd, NP20 1FP

Ffôn (01633) 258376, e-bost carers.contact@crossroads-se-wales.org.uk

Asesiad gofalwr

Mae'n bosibl y bydd hawl gan ofalwyr gael asesiad i drafod sut maen nhw'n ymdopi a pha help allai fod ar gael. 

Llenwch y ffurflen Nodi ac Atgyfeirio Gofalwyr i wneud cais am asesiad neu cysylltwch â'r tîm dyletswydd a gwasanaethau cymdeithasol.

Lawrlwythwch y Llyfryn Gwybodaeth i Ofalwyr (pdf) 

Darllenwch am Gysylltwyr Cymunedol Gofalwyr

Ymunwch â Fforwm Gofalwyr Casnewydd

Gofal Seibiant

Mae Gwasanaeth Gofal Seibiant Gofalwyr yn cynnig gofal yn y cartref fel y gall gofalwyr gael saib. Cysylltwch â (01633) 240195 neu anfonwch e-bost at respite@agecymrugwent.org

Ymunwch â Fforwm Gofalwyr Casnewydd

Cerdyn argyfwng

Lawrlwythwch y cerdyn argyfwng i ofalwr (pdf)

Os bydd gofalwr mewn damwain, byddai'r cerdyn argyfwng yn tynnu sylw'r gwasanaethau brys at berson sy'n derbyn gofal, y gallai fod angen cymorth arno.

Crossroads Care De-ddwyrain Cymru

Ysbyty'r Sir, Griffithstown, Pont-y-pŵl NP4 5YA

Ffôn (01495) 769996, Ffacs (01495) 762412, e-bost southeastwales@crossroads.org.uk

Gofalwyr ifanc

Mae gofalwyr ifanc yn bobl o dan 18 oed sy'n gofalu am berthynas, neu'n helpu i ofalu am berthynas, a gallant fod yn gwneud gwaith tŷ, siopa, coginio neu ofalu am frodyr a chwiorydd. 

Cysylltwch i gael gwybodaeth a chyngor os ydych chi neu os yw rhywun rydych chi'n ei adnabod:

  • o dan 18 oed
  • yn byw yng Nghasnewydd
  • yn gofalu am rywun, neu'n helpu i ofalu am rywun

Cysylltu

Prosiect Gofalwyr Ifanc Casnewydd/Newport Young Carers Project, 114 Lower Dock Street, Casnewydd NP20 2AF

Ffôn: (01633) 251192 neu ewch i wefan Gofalwyr Ifanc Gwent i gael rhagor o wybodaeth. 

Cynhadledd

Lawrlwythwch yr adroddiad ar y Gynhadledd Gofalu Gyda'n Gilydd, Rodney Parade, Casnewydd, Tachwedd 2014 (pdf)