Cludiant i'r ysgol

Diweddariad Covid-19 20 Awst: Ar ôl i gludiant ysgol ddod i ben dros y 5 mis diwethaf, mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi bod yn gweithio gyda gweithredwyr i ailsefydlu'r ddarpariaeth ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd. Rydym bellach yn hyderus y bydd darpariaeth ar gael i bob plentyn sydd â hawl i gludiant am ddim. Bydd manylion y newidiadau ar gael yr wythnos nesaf ac anfonir llythyrau at rieni i esbonio unrhyw newidiadau.

I'r rheini nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim i'r ysgol, rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid i weithredwyr bws i ailsefydlu llwybrau bysus - rydym yn disgwyl i hyn arwain at fwy o wasanaethau bws yn dychwelyd dros yr wythnosau nesaf. Oherwydd y gofynion Covid-19 ychwanegol, nid ydym yn disgwyl bod mewn sefyllfa i werthu unrhyw seddi sbâr ar ein bysus ysgol dan gontract, ond caiff hyn ei adolygu ym mis Hydref.

 

Darperir cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol i ddisgyblion oed cynradd sy'n byw 2 filltir neu ragor o ysgol eu dalgylch neu'r ysgol agosaf sydd ar gael ac i ddisgyblion oed uwchradd sy'n byw 3 milltir neu ragor o ysgol eu dalgylch neu'r ysgol agosaf sydd ar gael, gan gynnwys ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion ffydd.

Mae Mesur Teithio Dysgwyr (Cymru) yn datgan bod plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol, i ysgol arall, os bydd yr ysgol hon yn agosach nag ysgol y dalgylch ac ar yr bod y pellter cymwys wedi'i fodloni.

Mae gan bob ysgol ddalgylch dynodedig, ond yn ôl polisi'r cyngor ar dderbyniadau ysgol, gall rhieni ddatgan pa ysgol maent yn ei ffafrio ar gyfer eu plentyn.

Os dewiswch anfon eich plentyn i ysgol heblaw ysgol eich dalgylch, chi fydd yn gyfrifol am yr holl gostau a threfniadau cludiant.

Os na fydd cais i'r ysgol rydych chi'n ei ffafrio yn llwyddiannus, byddwch chi'n gymwys i gael cymorth â chludiant dim ond os bydd eich plentyn yn mynychu ysgol y dalgylch yn lle hynny neu'r ysgol agosaf nesaf sydd ar gael, fel y mae tîm derbyniadau ysgol y cyngor yn penderfynu arni, a bod y meini prawf pellter wedi'u bodloni.

Os byddwch yn dewis ysgol arall nad yw'n ysgol yn eich dalgylch na'r ysgol agosaf sydd ar gael, chi fydd yn gyfrifol am yr holl gostau a threfniadau cludiant.

Darllenwch am newidiadau i ffioedd cludiant ysgol (Mai 2014)

Concessionary transport 2020/21

We are sorry to inform parents of pupils who normally apply for a concessionary seat on contracted transport that we will not be able to provide this service during Autumn term 2020. 

We will re-assess the service for Spring term 2021 and will let parents know if we are able to offer places.

2020-2021

Apply for free school transport 2020/21

Gwneud cais

Rhaid gwneud cais newydd bob blwyddyn academaidd; peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd cais newydd yn llwyddiannus oherwydd bod plentyn yn cael cludiant am ddim yn barod. 

Efallai na fydd plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol os bydd newid ysgol, newid cyfeiriad cartref neu os bydd y cyngor yn nodi bod llwybr cerdded byrrach ar gael o fewn terfynau'r meini prawf pellter. 

Cysylltwch ag uned cludiant teithwyr y cyngor ar unwaith os bydd cyfeiriad cartref plentyn yn newid, oherwydd gallai hyn effeithio ar yr hawl i gymorth â chludiant. 

Anableddau ac anghenion addysgol arbennig

Trefnir cludiant am ddim dan gontract i ddisgyblion â Datganiadau o Anghenion Ysgol am Ddim os bydd y gwasanaeth AAA wedi cytuno bod ei angen. 

Yn gyffredinol, darperir y gwasanaeth sy'n mynychu ysgol arbennig neu uned/canolfan adnoddau sydd ynghlwm wrth ysgol brif ffrwd, yn hytrach na'u hysgol leol.

Darllenwch am y broses benderfynu

Disgyblion ôl-16

Apply for college transport September 2020-June 2021 

Apply for post 16 school transport 2020/21

Nid oes gan y cyngor rwymedigaeth statudol i ddarparu cludiant i fyfyrwyr ôl-16.

Fodd bynnag, os bydd myfyrwyr ôl-16 yn gymwys i gael cymorth cludiant o'r cartref i'r ysgol yn ôl y meini prawf pellter cytunedig, maent yn gymwys i gael grant teithio yn ôl disgresiwn o £150 y flwyddyn academaidd tuag at gost gwirionedd teithio i'r ysgol ac oddi yno.

Gall y grant teithio gael ei ddefnyddio ar gyfer y cludiant sy'n fwyaf addas i'w hanghenion. 

Os byddant yn defnyddio'r gwasanaeth bws lleol, gall tocynnau (dydd, wythnos, tymor neu flwyddyn) gael eu prynu'n uniongyrchol oddi wrth y darparwr bysys lleol.