Tai

Holwch am dai yng Nghasnewydd 

Dod o hyd i gartref

Yn ddigartref?

Benthyciadau gwella'r cartref

Grantiau i berchnogion tai 

Perchentyaeth cost isel

Tai i bobl hŷn 

Eiddo gwag

Llety i sipsiwn a theithwyr

Cymdeithasau tai

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal cofrestr tai, mewn partneriaeth â chymdeithasau tai.

Mae gwefan Home Options yn cynnwys manylion cartrefi i'w rhentu a thai fforddiadwy i'w prynu. 

Help i ymdopi gartref

  • Amrywiaeth o wasanaethau cymorth fel bo'r angen i bobl yn eu cartrefi eu hunain
  • Grant cyfleusterau i bobl anabl sy'n gallu helpu i ariannu addasiadau i gartrefi pobl ag anableddau
  • Gall y Porth Tai â Chymorth helpu pobl i gael llety â chymorth
  • Gall cymorth byrdymor â thenantiaethau helpu tenantiaid â lefel isel o anghenion cymorth, er mwyn helpu i annog annibyniaeth ac atal digartrefedd
  • Mae'r gwasanaeth teleofal wrth law i ymateb i alwad eich larwm

Mae'r Strategaeth Tai Lleol 2012-2017 (pdf) yn amlinellu'r prif broblemau tai sy'n wynebu'r ddinas a sut bydd y cyngor a'i sefydliadau partner yn ceisio mynd i'r afael â nhw. 

Cysylltu

Tai, Cyngor Dinas Casnewydd, Blwch Post 882, Casnewydd NP20 9LQ