Diogelwch bwyd

Mae'r dudalen hon yn esbonio sut mae gwasanaeth iechyd yr amgylchedd y cyngor yn delio ag archwiliadau hylendid bwyd, ymchwiliadau i gŵynion am fwyd, a hyfforddiant a chyngor ar hylendid bwyd.

Anfonwch e-bost i environmental.health@newport.gov.uk gyda chwynion am fwyd neu amodau mewn safle bwyd.

Darllenwch am y system raddio hylendid bwyd genedlaethol

Lawrlwythwch y polisi ar Orfodi Amddiffyn y Cyhoedd (pdf)

Sefydlu busnes bwyd newydd

Mae angen i chi fod wedi cofrestru gyda Chyngor Dinas Casnewydd i gadw, paratoi, dosbarthu neu werthu bwyd ar safle, gan gynnwys siopau, stondinau marchnad, faniau symudol ac ati.  

Gwneud cais i gofrestru safle bwyd

Gall fod angen i rai gwneuthurwyr sy'n trafod cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid wneud cais am gymeradwyaeth arbennig yn lle hynny.

Mae'n rhaid i safleoedd gydymffurfio â rheoliadau hylendid bwyd a bod â thoiledau, basnau ymolchi, cyfleusterau newid cewynnau, cyflenwad dŵr, goleuo, awyru a draenio digonol.

Rhaid rhoi hyfforddiant hylendid bwyd i'r holl staff.

Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd - Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo: Lefel 2

Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd - Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo 

Rhaid i ymgeiswyr allu siarad a deall Saesneg er mwyn mynd ar y cyrsiau.

Gall cyrsiau mewnol gael eu trefnu ar gyfer sefydliadau â nifer fawr o staff i'w hyfforddi, wedi'u teilwra'n addas i'r sefydliad.

Archwiliadau

Mae'n bwysig iawn bod y bwyd sy'n cael ei werthu yn addas i'w fwyta a bod swyddogion iechyd yr amgylchedd yn cynnal archwiliadau rheolaidd o bob safle bwyd yn ardal Casnewydd. 

Mae archwiliadau'n cynnwys p'un a yw staff wedi cael hyfforddiant mewn hylendid bwyd, a yw safleoedd yn rhydd o blâu, a yw trefn a chyflwr y safle'n caniatáu i fwyd gael ei baratoi a'i storio'n hylan, a yw peryglon i ddiogelwch bwyd wedi'u nodi, eu rheoli a'u monitro, a oes systemau  olrhain ar waith, a yw'n bosibl atal bwyd anniogel rhag cael ei werthu ar unwaith ac a yw'r busnes yn gweithredu yn unol â system rheoli diogelwch bwyd.

Gall hysbysiadau cyfreithiol gael eu cyflwyno i fusnes sy'n methu â chadw at ddeddfwriaeth hylendid bwyd, gall y busnes gael ei erlyn neu, os bydd risg uniongyrchol i iechyd, gallai'r safle gael ei gau.

Cyngor gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar Fwyd mwy diogel, busnes gwell i fanwerthwyr

Cyngor gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar Fwyd mwy diogel, busnes gwell i warchodwyr plant

Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol (HACCP)

Er 2006, mae'n rhaid bod system rheoli diogelwch bwyd sy'n seiliedig ar egwyddorion HACCP ar waith gan bob busnes bwyd.

Darllenwch ragor am HACCP ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Cofrestrwch i gael rhybuddion bwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Cysylltu

Cysylltwch â thîm iechyd yr amgylchedd Cyngor Dinas Casnewydd

E-bost: environmental.health@newport.gov.uk