Swyddfa'r Maer

Mayor Malcolm Linton 2018-2019

Gwir Anrhydeddus Faer Casnewydd

Y Cynghorydd Malcolm Linton yw 386ed Maer Casnewydd.

Ganwyd Malcolm yng Nghasnewydd a bu’n byw yng nghartref ei fam a'i dad-cu ar Corporation Road cyn symud i ystâd newydd Ringland gyda’r teulu.

Mynychodd Ysgol y Babanod ac Ysgol Iau Milton ac Ysgol Uwchradd Hartridge cyn mynd yn ei flaen i Goleg Technegol Trefonnen a Choleg Allt-yr-yn.

Graddiodd gydag Anrhydedd BSc o Brifysgol Morgannwg ac mae’n gweithio fel tirfesurydd. 

Mae tri o blant gan Malcolm a’i wraig Sharon.

Yn 2004 etholwyd Malcolm yn gynghorydd ward Ringland ac mae’n falch o gael gwasanaethu ei gymuned leol a’i ddinas.

Elusennau’r Maer 2018/2019

Mae’r Maer wedi dewis cefnogi’r Gymdeithas Clefyd Niwronau Motor ac Epilepsy Action Cymru yn ystod ei flwyddyn wrth y gwaith.

Dirprwy Faer 2018/2019

Dirprwy Faer Casnewydd ar gyfer 2018/2019 yw’r Cynghorydd Phil Hourahine a’i wraig Merille yw’r Dirprwy Faeres. 

Meiri’r gorffennol

Cofnodir i faer cyntaf Casnewydd, Mr Ralph Dery, ddod i’w swydd ym 1314.

Ni chofnodwyd y swydd wedyn tan 1401 pan oedd Roger Thomas yn y swydd. Dros y blynyddoedd bu sawl maer yn y swydd am fwy nag un tymor.

Un o feiri mwyaf adnabyddus Casnewydd oedd John Frost ym 1836, a ddedfrydwyd i farw lai na phedair blynedd yn ddiweddarach am deyrnfradwriaeth yn dilyn ei ran yng ngwrthryfel y Siartwyr.

Newidiwyd y ddedfryd i alltudiaeth oes ac ym 1856 rhoddwyd pardwn llawn iddo a dychwelodd i Gasnewydd.

Swydd y Maer

Prif ddyletswydd y maer yw gweithredu fel Cadeirydd yng nghyfarfodydd llawn y Cyngor, gan sicrhau bod y trafodion yn mynd rhagddynt yn iawn ac y rhoddir gwrandawiad i bob barn.

Y maer hefyd yw dinesydd cyntaf Casnewydd ac mae’n cynrychioli’r cyngor mewn digwyddiadau dinesig a seremonïol yn y ddinas a thu allan iddi.

Yn ystod ei dymor yn y swydd mae’r maer yn anwleidyddol, ac ni all fynychu na chymryd rhan mewn unrhyw faterion dadleuol.

Etholir y maer yng nghyfarfod blynyddol y cyngor i gynrychioli holl bobl Casnewydd, ac mae’n cyflawni rôl seremonïol fel pennaeth mewn enw ar gyfer y ddinas.

Y ffurf gywir i’w gyfarch yw ‘Y Gwir Anrhydeddus, Maer Casnewydd’ a ‘Maeres Casnewydd’.

Wedi’r cyflwyniadau ffurfiol gellir eu cyfarch fel ‘Mr. Maer a ‘Madam Maeres’.

Mae Erthygl 5 (pdf) Cyfansoddiad y Cyngor yn cynnig rhagor o wybodaeth am swydd a swyddogaeth y Maer.

Darllenwch am Gadwyni Swydd y Maer

Cyswllt

Parlwr y Maer, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd
NP19 4UR
Ffôn (01633) 656656

E-bost mayors.office@newport.gov.uk

TRA95685 04/01/2019