Mayor's Office

Y Gwir Anrhydeddus Faer Casnewydd

Y Cynghorydd David Fouweather yw 385ed Maer Dinas Casnewydd. Fe’i ganwyd yn ardal Shaftesbury yng nghartref ei hen dad-cu, sef arwr ifanc Casnewydd, Tom Toya Lewis.

Aeth David i Ysgol Gynradd Monnow ac Ysgol Uwchradd Casnewydd. Ar ôl gadael yr ysgol, gweithiodd i sawl cwmni yng Nghasnewydd a bu’n gwnstabl arbennig am 10 mlynedd, lle y cyfarfu ei wraig, Paula.

Ym 1994, ymunodd David â’r gwasanaeth carchardai, lle y bu’n gwasanaethu ers y 23 mlynedd diwethaf. 

Yn 2004, fe’i hetholwyd i Gyngor Dinas Casnewydd i gynrychioli ward Allt-yr-yn, ac mae’n mwynhau pob agwedd ar waith y cyngor yn ogystal â bod yn llywodraethwr ysgol gweithredol a chefnogi grwpiau lleol.

Mae’n fraint fawr i David gael ei ethol yn Faer Casnewydd ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at y flwyddyn.

Elusennau’r Maer 2017/2018

Mae’r Maer wedi dewis cefnogi St David's Hospice CareMotivation and Learning Trust (MLT) ac Amazing Grace Spaces yn ystod ei flwyddyn.

Dirprwy Faer 2017/2018

Y dirprwy faer ar gyfer 2017/2018 yw’r Cynghorydd Richard White, a bydd ei wraig, Pamela, yn ddirprwy faeres. 

Meiri blaenorol

Cofnodwyd bod Maer cyntaf Casnewydd, sef Mr Ralph Dery, wedi ymgymryd â’r swydd ym 1314.

Ni chofnodwyd y rôl wedi hynny tan 1401, pan ddaliodd Roger Thomas y swydd. Mae sawl maer wedi dal y swydd am fwy nag un tymor dros y blynyddoedd.

Un o feiri enwocaf Casnewydd oedd John Frost ym 1836, a ddedfrydwyd i farwolaeth lai na phedair blynedd yn ddiweddarach am deyrnfradwriaeth am ei ran yng ngwrthryfel y Siartwyr.

Newidiwyd y ddedfryd hon i alltudiaeth am oes, ond ym 1856 rhoddwyd pardwn llawn iddo ac fe’i dychwelwyd i Gasnewydd.

Rôl y Maer

Prif ddyletswydd y maer yw gweithredu fel Cadeirydd cyfarfodydd llawn y cyngor, gan sicrhau bod y trafodaethau’n cael eu cynnal yn briodol a bod pawb yn cael lleisio’i farn.

Y maer yw prif ddinesydd Casnewydd hefyd, ac mae’n cynrychioli’r cyngor mewn digwyddiadau dinesig a seremonïol yn y ddinas a’r tu allan iddi.

Yn ystod ei dymor yn y swydd, mae’r maer yn anwleidyddol, ac ni all fynychu na chymryd rhan mewn unrhyw faterion dadleuol.

Etholir y maer yng nghyfarfod blynyddol y cyngor i gynrychioli pawb yng Nghasnewydd, ac mae’n ymgymryd â rôl seremonïol fel arweinydd mewn enw ar gyfer y ddinas.

Y cyfarchiad cywir yw ‘Gwir Anrhydeddus Faer Casnewydd’ a ‘Maeres Casnewydd’.

Ar ôl cyflwyniadau ffurfiol, gellir eu cyfarch fel 'Mr. Maer' a ‘Madam Faeres’.

Mae Erthygl 5 (pdf) Cyfansoddiad y cyngor yn rhoi mwy o wybodaeth am rôl a swyddogaeth y Maer.

Darllenwch am Gadwyni Swydd y Maer

Cysylltu

Parlwr y Maer, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd
NP19 4UR
Rhif ffôn (01633) 656656

E-bost mayors.office@newport.gov.uk