Coronafeirws (COVID-19)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn dilyn ac yn gweithredu arfer gorau fel y cynghorir gan y llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau hanfodol y Cyngor eu blaenoriaethu a bydd gwybodaeth reolaidd am unrhyw newid i wasanaethau yn ymddangos yma.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus CymruLlyw.CymruGov.UK a GIG

Mae ein canolfan gyswllt ar agor ar gyfer galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm, mae'r Orsaf Wybodaeth ar gau hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i adrodd neu ofyn am wasanaethau'r Cyngor.

Gwnewch ymholiad cyffredinol am COVID-19 ar-lein neu e-bostiwch info@newport.gov.uk


Update 16 November: self-isolation payment

You could get a payment of £500 to help with loss of earnings if you’ve been told to isolate by NHS Test and Trace on or after 23 October 2020 and you cannot work from home, read about and apply for the COVID-19 self-isolation payment.

Diweddariad 10 Tachwedd: arholiadau ysgol 2021

Cadarnhaodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, ymagwedd Cymru at gymwysterau yn 2021 a'i phenderfyniad na fydd arholiadau diwedd blwyddyn ar gyfer dysgwyr sy'n sefyll TGAU, yr Uwch Gyfrannol na Safon Uwch.

  • Yn lle arholiadau, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gweithio gydag ysgolion a cholegau i ddatblygu asesiadau a reolir gan athrawon,
  • Dylai hyn gynnwys asesiadau a gaiff eu gosod a'u marcio'n allanol ond a gyflwynir o fewn amgylchedd ystafell ddosbarth o dan oruchwyliaeth athrawon
  • Disgwylir y bydd y gwaith hwn yn sail i ganlyniadau sy'n seiliedig ar ganolfannau a fydd yn gysylltiedig ag ymagwedd genedlaethol gytûn i sicrhau cysondeb ledled Cymru

Darllenwch  Ddatganiad y Gweinidog Addysg

Mesurau cenedlaethol o ddydd Llun 9 Tachwedd

Nododd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford ragor o fanylion am y mesurau cenedlaethol newydd a gaiff eu cyflwyno pan ddaw'r cyfnod atal i ben ar 9 Tachwedd.

  • Mewn datganiad i'r Senedd, cadarnhaodd y byddai grŵp o bedwar o bobl yn gallu cyfarfod mewn mannau cyhoeddus dan do, fel tafarndai, bariau, bwytai a chaffis.
  • Bydd y sector lletygarwch yn cyflwyno archebu ymlaen llaw, slotiau amser ac yn casglu manylion cyswllt i gefnogi'r system Profi, Olrhain, Diogelu.
  • Bydd y cyrffyw 10pm ar werthu alcohol yn parhau yng Nghymru.
  • Caiff y system ei hadolygu ar ôl pythefnos.
  • Gweld Datganiad y Prif Weinidog 
  • Gweld cwestiynau cyffredin

Mae gwasanaethau allweddol y cyngor yn parhau i gael eu darparu, byddwn yn cyhoeddi manylion unrhyw newidiadau. 

Adferiad Strategol Casnewydd

Mae ein nodau adfer strategol yn nodi sut y byddwn yn parhau i adeiladu Casnewydd well drwy ddiogelu bywydau, cefnogi ein cymunedau a'r rhai sy'n agored i niwed, lleihau anghydraddoldeb, ac ailadeiladu ein heconomi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Gweld calendr cyfarfodydd y Cyngor

Yn unol â mesurau iechyd y cyhoedd i liniaru lledaeniad Covid-19 ac i alluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r rhai sy'n agored i niwed, cafodd pob cyfarfod cyhoeddus ei atal ym mis Mawrth ac unrhyw gyfarfodydd nad oeddent yn hanfodol eu canslo. 

Bydd penderfyniadau brys yn parhau i gael eu gwneud yn unol â chynlluniau dirprwyo'r swyddog a'r Aelodau a nodir yng Nghyfansoddiad a gweithdrefnau gwneud penderfyniadau brys y Cyngor.

Mae deddfwriaeth pwerau brys gan San Steffan a Llywodraeth Cymru yn atal dyletswyddau statudol ac amserlenni penodol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Roedd hyn yn dileu'r angen i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai ac yn caniatáu parhad penodiadau presennol.

Gwybodaeth arall

Datganiad gan Fforwm Gwydnwch Lleol Gwent

Datganiad ar y cyd gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, ac arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cynghorydd Andrew Morgan (19/03/20) 

TRA127363 27/10/2020