Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol yw math newydd o fudd-dal sydd wedi’i ddylunio i gefnogi pobl sydd ag incwm isel neu sydd yn ddi-waith. Bydd y system yn cymryd lle chwech o’r budd-daliadau presennol ac ar hyn ôl bryd mae’r system yn cael ei chyflwyno ar draws y DU. Mae’r system newydd wedi’i seilio ar un taliad misol sy’n cael ei drosglwyddo i gyfrif banc yn uniongyrchol. Ar hyn o bryd mae Credyd Cynhwysol yn effeithio ar rai pobl yng Nghasnewydd sydd newydd ddod yn ddi-waith y unig.

Credyd Cynhwysol yw taliad misol unigol ar gyfer pobl sydd mewn cyflogaeth neu sy’n ddi-waith a fydd yn cyfuno rhai o’r budd-daliadau a’r credydau treth efallai rydych chi’n eu derbyn ar hyn o bryd.

Bydd Credyd Cynhwysol yn cymryd lle:

  • Lwfans Chwilio am Waith ar sail Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail Incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith
  • Budd-dal Tai

Os ydych chi eisoes yn hawlio un o’r budd-daliadau sy’n cael eu dileu dylech chi barhau i’w hawlio yn yr un ffordd ag arfer. Byddwch chi’n cael eich hysbysu os oes angen i chi wneud unrhyw beth yn wahanol.

Caiff Credyd Cynhwysol ei dalu mewn ffordd wahanol i’r dulliau talu budd-daliadau presennol:

  • Caiff ei dalu i mewn i gyfrif banc o’ch dewis yn fisol
  • Os ydych chi’n derbyn cymorth i dalu eich rhent bydd y swm hwn wedi’i gynnwys yn rhan o’r taliad misol – bydd angen i chi dalu eich landlord yn uniongyrchol
  • Os ydych chi’n byw gyda’ch partner ac mae’r ddau ohonoch chi’n gymwys, byddwch chi’n derbyn un taliad misol ar y cyd
  • Fel arfer byddwch chi’n derbyn eich taliad cyntaf un mis a saith diwrnod ar ôl i chi gyflwyno eich cais

Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran faint o oriau y gellwch chi eu gweithio bob wythnos os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol. Yn hytrach, bydd y swm rydych chi’n ei dderbyn yn lleihau yn raddol wrth i chi ennill mwy o arian felly ni fyddwch chi’n derbyn eich budd-daliadau ar unwaith.

Os ydych chi newydd ddod yn ddi-waith, efallai y bydd y ganolfan Byd Gwaith yn gofyn i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach na Lwfans Chwilio am Waith.

Caiff ceisiadau Credyd Cynhwysol eu cyflwyno ar-lein – os oes angen help arnoch chi i wneud hyn bydd modd i staff y Ganolfan Byd Gwaith roi gwybod i chi am y cymorth sydd mewn lle i’ch helpu chi i gyflwyno eich cais ar-lein.

Am wybodaeth bellach am Gredyd Cynhwysol ewch i wefan y Money Advice Service.

Am wybodaeth bellach am y safle agosaf er mwyn i chi gael mynediad i gyfrifiadur cyhoeddus neu eich man Wi-Fi agosaf a lle y gellwch dderbyn cymorth i wella eich sgiliau ar-lein, defnyddiwch My Newport.