Prydau ysgol

Nod Cyngor Dinas Casnewydd a’r contractwyr arlwyo ysgolion Chartwells yw sicrhau bod pob disgybl yn ysgolion Casnewydd yn gallu cael pryd canol dydd fforddiadwy a maethlon wedi’i goginio’n ffres bob dydd. 

Graddio Hylendid Bwyd

Caiff pob cegin ysgol ei archwilio fel rhan o system graddio hylendid bwyd cenedlaethol (agor gwefan newydd).  Dilynwch y ddolen a nodwch enw neu god post yr ysgol. 

Prydau ysgol gynradd

Gwybodaeth ar ddewisiadau prydau a phrisiau ysgolion cynradd Casnewydd ar hyn o bryd 

Prydau ysgolion uwchradd

Information on meal options and current prices for Newport secondary schools

Prydau Ysgol am Ddim

Mae teuluoedd sy’n hawlio budd-daliadau yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim 

Rhagor o wybodaeth 

Am ragor o wybodaeth defnyddiwch y ffurflen gysylltu ar-lein neu ffoniwch (01633) 656656. 

Dylai unrhyw gwynion am y gwasanaeth prydau ysgolion gael eu cyflwyno drwy ddefnyddio’r ffurflen gwyno (PDF) a’i dychwelyd at:

Rheolwr Contract (Prydau Ysgol), Gwasanaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR