Bwyta allan

Dining out 2

Yng Nghasnewydd a'r ardal gyfagos, mae nifer o fwytai o fri a bwydydd a ddaw o amrywiaeth eang o wledydd, ynghyd â rhai lleoliadau arobryn sydd wedi'u cydnabod yn genedlaethol.

Mae Cymru wedi croesawu'r ethos bwyd araf gyda chynhwysion lleol ac wedi defnyddio'r amrywiaeth ragorol o gigoedd, bwyd môr a chynhyrchion lleol ffres, o'r safon uchaf, sydd ar gael ar garreg y drws.

Gwyliwch ffilm fer am gynhyrchwyr bwyd a diod lleol yma.

Gwyliwch gynhyrchwyr diodydd lleol yn ffilm Llwybr Llymeitian Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Gweler Canllaw De-ddwyrain Cymru Eating Out Wales

Gŵyl Fwyd a Diod Casnewydd Tiny Rebel

Cynhaliwyd Gŵyl Fwyd a Diod Casnewydd 2016 Tiny Rebel yng nghanol y ddinas ddydd Sadwrn, 1 Hydref 2016. Dyma oedd chweched flwyddyn yr ŵyl a'r cyntaf gyda'r noddwyr newydd, Tiny Rebel. Roedd ganddi bwyslais lleol iawn, gyda llawer o arddangoswyr wedi'u lleoli yng Nghasnewydd, a mwy o newydd-ddyfodiaid yn cymryd rhan.

Cadwch lygad am newyddion am ddigwyddiad 2017, arddangoswyr, cystadleuaeth Cogydd Ifanc ac arddangosiadau gan gogyddion ar wefan Gŵyl Fwyd a Diod Casnewydd Tiny Rebel

Cynhyrchwyr lleol sy'n enillwyr gwobrau

Mae'r bragdy micro lleol, Tiny Rebel, wedi ennill gwobr Aur yng nghategori Cwrw Chwerw Gorau CAMRA, a'r wobr Efydd gyffredinol ar gyfer ei gwrw coch, Cwtch, yng Ngŵyl Gwrw Prydain 2017. 

Erbyn hyn, mae hefyd wedi agor safle newydd ei fragdy, gwerth £2.5 miliwn, yn Nhŷ-Du, ychydig y tu allan i Gasnewydd. Mae hwn yn cynnwys bar a bwyty ac mae eisoes wedi bod yn hynod boblogaidd.

www.tinyrebel.co.uk

Rydym yn ddinas o enillwyr gwobrau, gyda deuddeg enwebiad yng Ngwobrau Bwyd Cenedlaethol Cymru 2016, ac rydym yn gartref i enillydd categori'r Bwyty Eidalaidd Gorau, Gemelli's. Yn ddiweddar, gwnaeth Gemelli's gacen 85 cilo i ddathlu rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr a gynhaliwyd yng Nghaerdydd; ymddangosodd y gacen ar The One Show hefyd!

Cliciwch ar y dolenni isod i weld dewis o leoedd bwyta yn ardal Casnewydd.

Enillwyr gwobrau

Y gorau oll yng Nghasnewydd, at ddant pawb

Prydeinig / Cymreig modern

Bwyd clasurol mewn lleoliadau gogoneddus

Traddodiadol / Tafarn sy'n gweini bwyd

Noson allan anffurfiol gyda bwyd da

Gwestai

Gwestai lleol gyda bwytai

Môr y Canoldir

Bwyd o Ffrainc, yr Eidal a Sbaen

Indiaidd

Bwyd traddodiadol a chyfoes

Tsieineaidd / O'r dwyrain

Yn cynnwys bwyd Thai, Mandarin a Chantonaidd

Amrywiol

Rhywbeth ychydig yn wahanol

Caffis / Ystafelloedd Te

Prydau blasus, cyflym neu de prynhawn

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi mabwysiadu'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd Cenedlaethol i helpu defnyddwyr i ddewis yn wybodus wrth benderfynu ble i fynd i fwyta allan.

Mae Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn archwilio mannau gwerthu bwyd yn ddirybudd er mwyn archwilio safonau hylendid a gweithdrefnau gweithredu, sydd yna'n cael sgôr rhwng 0 (angen gwella ar frys) a 5 (da iawn).

Mae'r ‘Sgoriau ar y Drws’ yn arwydd o ba mor dda mae'r gwaith paratoi bwyd ar bob safle yn cael ei reoli a pha mor hylan ydyw.

Mae'r lleoliadau sydd wedi'u rhestru ar y wefan hon wedi cael eu harchwilio, ac wedi cael sgôr o 3 (boddhaol ar y cyfan) neu fwy.

Gallwch weld sgoriau safleoedd bwyd (mae'n agor ffenestr newydd) a chwilio yn ôl cod post e.e. NP20, "Casnewydd" neu “Newport” (gan weld busnesau ym mhob Newport arall hefyd!), yn ôl enw'r bwyty neu gan ddefnyddio'r map.