Cydraddoldebau a'r Gymraeg

Y Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Hawliau Dynol 1998 a’r Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yw’r prif ddeddfwriaethau yn maes cydraddoldebau a’r Gymraeg

Nodau Llesiant ac Amcanion Cydraddoldeb Cyngor Dinas Casnewydd

Cymru sy’n fwy cyfartal  

  • 1. Amrywiaeth yn y gweithle – ymgysylltu â chyflogai 

Sicrhau bod y gweithlu'n fwy cynrychioladol o'r boblogaeth rydyn ni'n eu gwasanaethu ac y fwy cysylltiedig â'r penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. 

  • 2. Cysylltiad a chyfranogiad democrataidd 

Cynnwys pobl wrth ddatblygu gwasanaethau'r Cyngor sy'n berthnasol iddyn nhw a seilio penderfyniadau'r Cyngor ar yr hyn sydd angen ar bobl.

  • 3. Gwella Gwasanaethau hygyrch 

Gall pobl cyrchu holl wasanaethau'r Cyngor sydd eu hangen arnyn nhw o ran mynediad corfforol a mynediad cyfathrebu ayb.

  • 4. Gwrth dlodi 

Lleihau tlodi, yn enwedig tlodi parhaus rhai o’n pobl a’n cymunedau tlotaf, a lleihau’r tebygrwydd o dlodi yn y dyfodol 

Cymru o gymunedau cydlynus 

  • 5. Cydlyniant cymunedol a mynd i’r afael â throsedd casineb 

Mae pobl yn teimlo eu bod yn rhan o'r gymdeithas yng Nghasnewydd ac yn byw eu bywyd yn rhydd o gamdrin ac aflonyddu 

  • 6. Cam-drin domestig a Thrais Rhywiol 

Mae pobl sy'n dioddef camdriniaeth yn y cartref neu'n dyst ohono'n derbyn cefnogaeth gan y Cyngor a'i bartneriaid yn eu sefyllfa bresennol, ac yn ystod unrhyw newidiadau maen nhw'n dymuno eu gwneud. 

  • 7. Digartrefedd 

Darparu amgylchedd diogel, grymusol ac anfeirniadol i bobl heb gartref neu sydd ar y cyrion fel y gallan nhw gyflawni eu potensial. 

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

  • 8. Cydymffurfiaeth â Safonau’r Iaith Gymraeg 

Hyrwyddo ein gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog a chynyddu defnydd o'r iaith Gymraeg yng Nghasnewydd. 

  • 9. Cydymffurfiaeth gorfforaethol 

Arweiniad strategol, trefniadau llywodraethu, sicrhau bod safonau'n uchel ac yn gyson ar draws pob rhan o'r cyngor a'i feysydd o gyfrifoldeb

Dogfennau Perthnasol

Lawrlwythwch y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol â'r Amcanion Cydraddoldeb 2016-2020 (pdf) 

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2016-2017 (pdf)

Cyllideb 2015/2016 a'r Cynllun Ariannol Tymor Canol (Saesneg) (pdf) gan gynnwys Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb tud.12; Atodiad 11 - Materion Cydraddoldeb tud.106-177. 

Darllen am gydraddoldebau yn yr ysgolion 

Darllen am ac adrodd ar drais ar sail casineb 

Darllen am y Ddeddf Hawliau Dynol 

Darllen am ymfudioad yng Nghasnewydd

Cyswllt
Am fwy o wybodaeth gofynnwch am y swyddog polisi a cydraddoldeb yng Nghyngor Dinas Casnewydd