Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Ymgynghoriadau ar y Gweill 

Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gynradd Lodge Hill

5 Medi - 16 Hydref 2018

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu generig 10 lle ar gyfer disgyblion rhwng 4 ac 11 oed ag anghenion dysgu ychwanegol yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion a fydd yn weithredol o fis Ebrill 2019.

Cysylltu â’r cyngor

5 Hydref – 12 Tachwedd 2018

Sut y mae’n gwell gennych gysylltu â'r cyngor? Fyddai’n well gennych wneud cais, adrodd a thalu am wasanaethau’r cyngor ar y wefan neu app, neu ffonio, e-bostio neu ddweud wyneb yn wyneb?

Cwblhewch y ddolen i helpu i lunio'r ffordd y mae'r cyngor yn rhoi gwasanaethau a gwybodaeth i chi.

Ymgynghoriadau diweddar 

Teithio llesol

Daeth i ben 5 Hydref 2018 

Rydym yn cynnig ychwanegu llwybrau cysylltu o gwmpas yr orsaf drên a chanol y ddinas yn ffurfiol i’r Map Rhwydwaith Integredig....

Cynllun Gwella Hawl Tramwy

Daeth i ben ar 28 Medi 2018

Caiff Cynllun Gwella Hawl Tramwy (CGHT) cyfredol Casnewydd ei adolygu a’i ddiweddaru i reoli a gwella mynediad i rwydwaith hawliau tramwy Casnewydd dros y ddeng mlynedd nesaf.

Gwerthusiadau ardal gadwraeth

Daeth i ben 3 Awst 2018

Rydym yn ymgynghori ar dri gwerthusiad ardal gadwraeth yng Nghasnewydd...

Ymgynghoriad ar drwyddedau amgylcheddol

Daeth i ben ar 6 Gorffennaf 2018

Derbyniodd Cyngor Dinas Casnewydd gais am drwydded gan Dragon Asphalt Ltd

Clybiau chwarae Casnewydd

Daeth i ben ar 18 Mai 2018

Gofynnon ni i bobl rannu eu barn a’u hawgrymiadau ar glybiau chwarae plant yng Nghasnewydd a sut y gellid eu gwella. 

Uwchgynllun Canol Dinas Casnewydd

Daeth i ben ar 26 Mawrth 2018

Gofynnon ni am sylwadau ar Uwchgynllun Canol Dinas Casnewydd

GDMC Maesglas

Daeth i ben ar 12 Mawrth 2018

Gofynnwyd am sylwadau ar y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus arfaethedig (GDMC) ar gyfer ardal Maesglas.

GDMC Arcêd y Farchnad

Daeth i ben ar 11 Mawrth 2018

Gofynnon ni am sylwadau ar gynigion i osod gatiau yn Arcêd y Farchnad i’w cau gyda’r nos i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

Adolygiad o GDMC Canol y Ddinas

Daeth i ben ar 11 Mawrth 2018

Yn rhan o adolygiad o GDMC Canol y Ddinas y disgwylir iddo ddod i ben ym mis Tachwedd 2018, gofynnon ni am eich sylwadau. 

Polisi Derbyn i Ysgolion 2019-2020

Daeth i ben ar 1 Mawrth 2018

Ymgynghoron ni ar drefniadau derbyn i ysgolion fydd ar waith o fis Medi 2019. Ni chynhigiwyd unrhyw newidiadau i’r polisi.  Lawrlwythwch yr ymgynghoriad ar Bolisi Derbyn i Ysgolion 2019/2020 (pdf). 

Adolygiad o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy

Daeth i ben ar 16 Chwefror 2018

Gofynnon ni am sylwadau ar yr adolygiad o’n Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT)

Cynllun Llesiant drafft Casnewydd 2018-2023

Daeth i ben ar 18 Chwefror 2018

Croesawyd sylwadau ar Gynllun llesiant drafft Casnewydd.

Cyllideb 2018-2019 

Daeth i ben ar 31 Ionawr 2018

Gofynnwyd i drigolion am eu barn ar y cynigion drafft ar gyfer cyllideb y flwyddyn ariannol sy'n dod  

Diolch am rannu eich barn

TRA92001 05/10/2018