Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Ymgynghoriadau ar y Gweill  

Addysg Cyfrwng Cymraeg Rhanbarthol - Holiadur

Helpwch ni i sicrhau bod gennym y llefydd ysgol rydych chi eu heisiau drwy gwblhau ein harolwg:

Addysg Cyfrwng Cymraeg Rhanbarthol - Holiadur

Cyngor Dinas Casnewydd Cyllideb 2019/2020

12/12/2018 - 30/01/2019

Mae Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried cyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20 a sut gallai gwasanaethau gael eu cynnig o fewn yr adnoddau sydd ar gael.

Ymgynghoriadau diweddar 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Daeth i ben 9 Rhagfyr 2018

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu mwy na 800 o wasanaethau i fwy na 151,000 o bobl sy’n byw mewn mwy na 65,000 o gartrefi. 

Gwastraff ac ailgylchu yng Nghasnewydd

Ar gau 23 Tachwedd 2018

Gellid ailgylchu bron i 60% o’r gwastraff a deflir yn ein biniau olwynion, mae hyn yn golygu y llynedd y cafodd 16,000 tunnell o ailgylchu ei daflu, gan wastraffu mwy na £1 miliwn o’ch arian. Roeddem am ddysgu sut mae preswylwyr yn ailgylchu eu gwastraff.  

Cysylltu â’r cyngor

Daeth i ben ar 12 Tachwedd 2018

Sut y mae’n gwell gennych gysylltu â'r cyngor? Fyddai’n well gennych wneud cais, adrodd a thalu am wasanaethau’r cyngor ar y wefan neu app, neu ffonio, e-bostio neu ddweud wyneb yn wyneb?

Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gynradd Lodge Hill

Daeth i ben ar 16 Hydref 2018

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu generig 10 lle ar gyfer disgyblion rhwng 4 ac 11 oed ag anghenion dysgu ychwanegol yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion a fydd yn weithredol o fis Ebrill 2019.

Teithio llesol

Daeth i ben 5 Hydref 2018 

Rydym yn cynnig ychwanegu llwybrau cysylltu o gwmpas yr orsaf drên a chanol y ddinas yn ffurfiol i’r Map Rhwydwaith Integredig....

Cynllun Gwella Hawl Tramwy

Daeth i ben ar 28 Medi 2018

Caiff Cynllun Gwella Hawl Tramwy (CGHT) cyfredol Casnewydd ei adolygu a’i ddiweddaru i reoli a gwella mynediad i rwydwaith hawliau tramwy Casnewydd dros y ddeng mlynedd nesaf.

Gwerthusiadau ardal gadwraeth

Daeth i ben 3 Awst 2018

Rydym yn ymgynghori ar dri gwerthusiad ardal gadwraeth yng Nghasnewydd...

Ymgynghoriad ar drwyddedau amgylcheddol

Daeth i ben ar 6 Gorffennaf 2018

Derbyniodd Cyngor Dinas Casnewydd gais am drwydded gan Dragon Asphalt Ltd

Diolch am rannu eich barn

TRA92001 05/10/2018