Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Ymgynghoriadau presennol

Ardal gadwraeth y Stryd Fawr

8 Tachwedd – 8 Rhagfyr 2017

Rhannwch eich sylwadau ar y ddogfen ddrafft Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth y Stryd Fawr, a baratowyd yn rhan o brosiect Treflun Arcêd y Farchnad Cronfa Dreftadaeth y Loteri...  

Arolwg ynglŷn â’r galw am addysg Gymraeg

13 Tachwedd – 18 Rhagfyr 2017

Dywedwch wrthym a fyddai’n well gennych addysg Gymraeg neu Saesneg ar gyfer eich plentyn trwy gwblhau’r arolwg byr hwn ynglŷn â’r galw am addysg Gymraeg. 

Arolwg derbyn i ysgolion

28 Medi 2017 - 

Pan fyddwch yn gwneud cais am le i’ch plentyn mewn ysgol, gallwch ddweud pa ysgol y byddai’n well gennych a byddwn yn ystyried eich dymuniadau pan fo’n bosibl.

Fodd bynnag, gan fod rhai ysgolion yn fwy poblogaidd nag eraill, nid yw bob amser yn bosibl bodloni dewisiadau pobl.

Helpwch ni i gynllunio a gwella’r ddarpariaeth ysgolion yn y dyfodol trwy ddweud wrthym beth rydych chi’n ei ystyried wrth ddewis ysgol – treuliwch ychydig funudau’n cwblhau ein harolwg byr ynglŷn â derbyn i ysgolion.   

Ymgynghoriadau diweddar 

Ysgol Gynradd Glan Llyn

Caeodd ar 12 Tachwedd 2017

Gofynnom am safbwyntiau ar y cynnig i sefydlu ysgol gynradd newydd yng Nglyn Llyn... 

Ysgol Maes Ebwy

Caeodd ar 22 Hydref 2017

Ymgynghorom ar y cynnig i ehangu safle Ysgol Maes Ebwy a darparu lleoedd ychwanegol i ddisgyblion o fis Medi 2018 ymlaen...

Ysgol Gynradd Millbrook 

Caeodd ar 22 Hydref 2017

Ymgynghorom ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Gynradd Millbrook o fis Medi 2018 ymlaen... 

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft ar Ansawdd Aer

Caeodd ar 6 Hydref 2017

Gofynnodd y cyngor am sylwadau ar y ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol ar Ansawdd Aer ddrafft...

Ysgol Uwchradd Llanwern – cael gwared â’r Ganolfan Adnoddau Dysgu

Caeodd ar 24 Medi 2017

Gofynnodd y cyngor am safbwyntiau ar y cynnig i gael gwared â’r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Uwchradd Llanwern...

Teithio Llesol – Map Rhwydwaith Integredig drafft Casnewydd

Caeodd ar 23 Medi 2017

Gofynnom am safbwyntiau ar Fap Rhwydwaith Integredig (INM) Teithio Llesol drafft y cyngor... 

Mwynhau Casnewydd yn y nos

Caeodd ar 30 Mehefin 2017

I godi safon ac ehangu apêl canol dinas Casnewydd o 6pm tan yn hwyr, gofynnom i bobl rannu eu safbwyntiau ar greu rhywle i bawb ei fwynhau yn y nos. 

Polisi diwygiedig ar gyfer trwyddedu tacsis

Caeodd ar 9 Mehefin 2017

Ymgynghorodd y cyngor ar y polisi diwygiedig ar gyfer trwyddedu tacsis...[LJ1] 

Cais am drwydded ar gyfer amlosgfa arfaethedig

Caeodd ar 22 Mai 2017

Mae cais wedi cael ei wneud am drwydded i weithredu amlosgfa ar Magor Road, Langstone

Arolwg o ddefnyddwyr y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol

Caeodd ar 1 Mai 2017

Gofynnwyd i breswylwyr rannu eu safbwyntiau ynglŷn â chynnal a chadw’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol.

Diolch am rannu eich safbwyntiau