Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Ymgynghoriadau ar y Gweill   

Ymgynghoriad ffurfiol i gyfuno Ysgolion Meithrin Kimberley a Fairoak

Dydd 29 Mehefin - 11 Medi 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021

Ymgynghoriadau diweddar 

Welliannau i Barc Black Ash a Monkey Islandd

Daeth i ben 8 Ebrill 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu gwneud gwelliannau i Monkey Island a Pharc Black Ash. Dweud eich dweud.

Ymgynghoriad ar y polisi trwyddedu tacsis drafft

Daeth i ben 23 Mawrth 2020

Rhannwch eich barn

Gwarchodaeth Ychwanegol ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth

Daeth i ben 13 Mawrth 2020

Yn dilyn proses o werthusiadau ardaloedd cadwraeth, mae'r Cyngor yn bwriadu cyflwyno gwarchodaeth ychwanegol i dair ardal gadwraeth yng Nghasnewydd: Caerllion, Stow Park a The Shrubbery.

Daw'r warchodaeth ychwanegol hon ar ffurf Cyfarwyddyd Erthygl 4(2). Mae'r cyfarwyddyd hwn yn golygu na ellir gwneud rhai newidiadau i eiddo domestig sydd yn un o’r tair ardal gadwraeth heb fod angen caniatâd cynllunio e.e. tynnu neu adnewyddu ffenestri a drysau.

Dilynwch y dolenni i weld Cyfarwyddiadau Erthygl 4(2) yn llawn:

Mae'r cyfarwyddiadau wedi'u hanfon i bob eiddo yn yr Ardal Gadwraeth ac os hoffech gael copi i'w weld yn y Ganolfan Ddinesig, anfonwch e-bost i'r cyfeiriad isod gyda'ch cais. 

Mae'n bwysig nodi bod effeithiau Cyfarwyddiadau Erthygl 4(2) ar waith o 14 Chwefror 2020  ond maent yn destun ymgynghoriad. Yn dilyn y cyfnod ymgynghori, bydd y Cyngor yn ystyried yr ymatebion a ddaw i law ac yn ystyried a ddylid cadarnhau'r cyfarwyddyd yn ffurfiol. Bydd cadarnhad yn cael ei anfon i bob eiddo yr effeithir yn uniongyrchol arno.

Strategaeth Toiledau Lleol 

Daeth i ben 6 Mawrth 2020

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd gyfrifoldeb i asesu angen y gymuned ar gyfer tai bach a rhoi strategaeth tai bach lleol ar waith i nodi’r camau gweithredu sydd eu hangen i ddiwallu’r angen hwn. I’n helpu i baratoi a chyhoeddi’r strategaeth hon, cawsom farn trigolion ac ymwelwyr ynghylch a oes digon o doiledau ar gael i’r cyhoedd yn ardal Casnewydd, yn y lleoedd iawn, ac a yw’r mathau o doiledau sydd ar gael yn diwallu anghenion y cyhoedd.

Mae’r adborth a gawsom yn yr ymgynghoriad cynnar hwn wedi ei ddefnyddio i helpu i ddatblygu strategaeth ddrafft ar gyfer Casnewydd. Cyn i’r Cyngor derfynu’r strategaeth, hoffem gael eich barn arni, a gallwch ei mynegi yn yr arolwg hwn.

Gweld strategaeth toiledau lleol (pdf)

Polisi Derbyn i Ysgolion 2021-22

Daeth i ben 28 Chwefror 2020

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar drefniadau mynediad at ysgolion a fydd yn weithredol o fis Medi 2021. Does dim newidiadau polisi arfaethedig yn rhan o'r ymgynghoriad yma. Lawrlwythwch y Polisi Mynediad at Ysgolion Arfaethedig 2020/2021 (pdf)

Trwyddedau Parcio i Breswylwyr

Daeth i ben 29 Chwefror 2020

Gofynnir i breswylwyr sydd eisoes yn gymwys i gael trwydded parcio i breswylwyr gwblhau ein arolwg trwyddedau parcio i breswylwyr er mwyn ein helpu i lywio'r cynllun yn y dyfodol.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2020-2024)  

Daeth i ben 17/02/2020

Mae’r cyngor yn ymgynghori ar ei amcanion cydraddoldeb strategol ar gyfer 2020 - 2024. 

Cyngor Dinas Casnewydd Cyllideb 2020/2021

Daeth i ben 31/01/2020

Mae Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried cyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 a sut gallai gwasanaethau gael eu cynnig o fewn yr adnoddau sydd ar gael.

Adolygiad polisi enwi a rhifo strydoedd

Daeth i ben 8 Medi 2019
Gofynnom am eich barn am y broses o adolygu a diweddaru polisi mabwysiedig y Cyngor ar gyfer enwi a rhifo strydoedd ...

Ysgol Gynradd Gymraeg Newydd

Daeth i ben 13 Medi 2019

Ymgynghorwyd ar y cynnig i sefydlu ysgol gynradd egin Gymraeg newydd ... 

Diolch am rannu eich barn

Dylai’n holl ymgynghoriadau fod ar gael yn Ddwyieithog, os nad ydynt dylech gysylltu â equalities@newport.gov.uk

Croesewir cyfraniadau ac ymatebion yn Gymraeg ac os ydych am fynychu digwyddiad cyhoeddus ac am ddefnyddio’r Gymraeg yna rhowch wybod i ni ymlaen llaw fel y gallwn drefnu cyfieithu ar y pryd equalities@newport.gov.uk

TRA115348 07/02/2020