Ceisiadau cynllunio

 >> Chwilio ceisiadau cynllunio Casnewydd<< 

Gallwch chwilio ceisiadau cynllunio presennol a hanesyddol Casnewydd o 1989 ymlaen gan ddefnyddio enw’r stryd, y lleoliad neu gyfeirnod y cais.

Gallwch hefyd chwilio ar Fy Nghasnewydd

Gwneud sylwadau ar gais cynllunio[U1] 

Rhestrau wythnosol o geisiadau a phenderfyniadau cynllunio

Gweld agendâu’r pwyllgor cynllunio

Gweld ceisiadau cynllunio yn agos atoch chi 

Ymholiadau cynllunio hanesyddol a hysbysiadau o benderfyniadau wedi’u harchifo

Edrychwch ar hysbysiadau o benderfyniadau cynllunio o 1989 hyd heddiw

Neu chwiliwch am geisiadau cynllunio o 1989 ymlaen ar y gronfa ddata mapio trwy roi’r cyfeiriad a dewis y droshaen gynllunio o’r categorïau.  

Nid yw ein cofnodion cyfrifiadurol o hysbysiadau o benderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar gael cyn 1989.

Gellir cael copïau o hysbysiadau cyn 1989 o’r archif am ffi o oddeutu £10 yn ogystal â TAW, yn dibynnu ar nifer yr hysbysiadau y gofynnir amdanynt.

Rydym ni’n codi ffi safonol o £50 yr awr yn ogystal â TAW ar gyfer ceisiadau am fanylion hanes safle mewn cysylltiad â gwerthu, prynu neu brydlesu adeilad neu lain o dir, manylion amodau, cymeradwyo’r amodau hynny ac unrhyw wybodaeth arall gysylltiedig.

Nid yw’r ffi hon yn ad-daladwy ac mae’n rhaid ei thalu cyn i’r gwaith ymchwil gael ei wneud.

Byddwn yn rhoi rhestr i chi o’r amodau perthnasol a ph’un a ydym wedi derbyn a chytuno ar geisiadau i’w cymeradwyo’n rhannol neu’n llwyr ai peidio.

Byddwn hefyd yn rhoi gwybod a oes unrhyw hysbysiadau gorfodi cyfredol yn berthnasol i’r eiddo. 

Ni fydd unrhyw archwiliadau safle’n cael eu cynnal, a bydd ein hymateb wedi’i seilio’n gyfan gwbl ar ein cofnodion electronig sydd ar gael i’r cyhoedd.  

Anfonwch neges e-bost at planning@newport.gov.uk os hoffech symud ymlaen a byddwn yn cysylltu â chi gyda’r dewisiadau talu. 

I gael copïau o gytundebau A106 a hysbysiadau gorfodi, anfonwch neges e-bost at land.charges@newport.gov.uk

Rydym ni’n ceisio cadw’r wefan yn gyfredol. Os cewch unrhyw broblemau wrth gael gafael ar wybodaeth, cysylltwch ag aelod o’r tîm rheoli datblygu ar (01633) 656656 neu anfonwch neges e-bost at planning@newport.gov.uk