Rhoi sylwadau ar gais cynllunio

Gall unrhyw un roi sylwadau ar gais cynllunio yn ystod y cyfnod ymgynghori, sydd fel arfer yn 21 diwrnod ar ôl cofrestru cais cynllunio. 

Sut i gyflwyno sylwadau

Ar-lein- rhoi sylwadau drwy'r gronfa ddata cynllunio drwy chwilio am y cais perthnasol ac yna clicio 'sylw ar y cais hwn'.

Ysgrifennu- i Rheoli Datblygu, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR. 

Gallwch wneud sylw yn cefnogi neu’n gwrthwynebu cais, yn ysgrifenedig, a fydd yn cael ei ystyried wrth asesu’r cais. Dylai sylwadau ymwneud â’r cynigion datblygu a materion cynllunio perthnasol yn unig a byddant ar gael i’r cyhoedd ar-lein maes o law. Heblaw am eich cyfeiriad, ni fydd yr Awdurdod yn sicrhau bod unrhyw ddata personol arall ar gael ar-lein. Sylwch na fydd unrhyw wybodaeth ddifrïol / amhriodol ym marn y Cyngor yn cael ei chyhoeddi.

Cyn gwneud sylw edrychwch ar gynlluniau’r cais i ddeall yr hyn a gynigir, gan mai crynodeb yn unig yw’r disgrifiad o’r cynnig a roddir mewn llythyr, safle neu hysbysiad i’r wasg.

Nid yw'r cyngor yn annog sylwadau dienw yn ymwneud â cheisiadau cynllunio, ni roddir fawr o bwys, os o gwbl, i'r rhain wrth werthuso'r cais.
Mae Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl bapurau cefndir (fel unrhyw sylwadau a dderbynnir gan aelodau’r cyhoedd) ar gyfer penderfyniadau a wneir yn y Pwyllgor Cynllunio fod ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio, ar gais, cyn i’r cais gael ei adrodd i’r Adran Gynllunio. Pwyllgor.

Rhaid gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio yn ysgrifenedig i'r swyddog achos perthnasol neu fel y cynghorir fel arall mewn unrhyw lythyr ymgynghori neu gyhoeddusrwydd cais.

Ni fydd sylwadau llafar yn cael eu hystyried oni bai eu bod yn cael eu gwneud yn y Pwyllgor Cynllunio yn unol â'r protocol cynllunio ar siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio.

Wrth asesu ceisiadau cynllunio, dim ond sylwadau sy’n ymwneud ag ystyriaethau cynllunio perthnasol y gall y cyngor eu hystyried ac nid y rheini sy’n seiliedig ar gasineb personol, cwynion, materion nad ydynt yn ymwneud â chynllunio sy’n gysylltiedig â hawliadau niwsans neu anghydfodau cyfreithiol, ac ati.

Mae enghreifftiau o ystyriaethau'n cynnwys:

 • Eistedd, dylunio ac ymddangosiad allanol y datblygiad arfaethedig (e.e. uchder neu swmp mewn perthynas â phriodweddau cyfagos)
 • Colli golau dydd neu olau’r haul
 • Colli preifatrwydd
 • Tebygolrwydd o sŵn neu oferedd gormodol
 • Digonolrwydd trefniadau parcio a mynediad arfaethedig
 • Effaith traffig ychwanegol
 • Effaith ar goedTirlunio a chynigion ar gyfer trin ffiniau (waliau neu ffensys)

Mae materion nad ydynt fel arfer yn cael eu hystyried yn cynnwys:

 • Effaith ar werthoedd eiddo
 • Effaith ar sefydlogrwydd strwythurol (gall hyn gael ei orchuddio gan y Rheoliadau Adeiladu)
 • Sŵn, aflonyddwch neu anghyfleustra sy'n deillio o waith adeiladu (mae hyn yn cael ei gwmpasu gan y Ddeddf Rheoli Llygredd)
 • Anghydfodau ffiniau (gan gynnwys materion cytundeb Wal Ymrannu)
 • Cyfamodau cyfyngol (gan gynnwys hawliau i olau)
 • Gwrthwynebiad i gystadleuaeth busnes
 • Amgylchiadau personol ymgeisydd (oni bai bod y rhain yn gallu cael eu dangos i fod yn berthnasol mewn termau cynllunio e.e. darparu cyfleusterau anabl)
 • Mae'r gwrthwynebiad i'r egwyddor o ddatblygu sy'n amlinellu caniatâd cynllunio eisoes wedi ei roi.  

Gallwch olrhain cynnydd cais a'r penderfyniad yn y pen draw ar y gofrestr cynllunio ar-lein. 

Bydd unrhyw sylwadau a ddaw i law wedi 21 diwrnod yn cael eu hystyried os nad yw'r cais wedi ei benderfynu neu, yn achos cais dan ystyriaeth gan Bwyllgor Cynllunio, dim ond y sylwadau a gafwyd erbyn hanner dydd ar y dydd Llun yn syth cyn i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio ddydd Mercher gael eu hystyried.

Nid oes gofyniad statudol i gynnal ail-ymgynghori. 

Fodd bynnag, os yn ystod y cyfnod o benderfynu ar gais cyflwynir cynlluniau diwygiedig sy'n cael eu hystyried gan bennaeth y gwasanaeth i gael effaith ychwanegol bosibl - e.e. ychwanegu ffenestr i ystafell fyw, cynnydd mewn maint estyniad - bydd trigolion cyfagos fel arfer yn cael gwybod am y cynlluniau diwygiedig ac yn cael cyfnod o 14 diwrnod i roi sylwadau ysgrifenedig pellach. 

Pan ystyrir bod gwelliannau o'r fath yn arwain at fudd cyhoeddus ehangach, gellir arddangos hysbysiad safle pellach.

Manylion cyswllt

E-bostiwch planning@newport.gov.uk neu cysylltwch â'r tîm rheoli cynllunio yng Nghyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o wybodaeth.