Digartrefedd

StreetLink poster

Os ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl o golli eich cartref, mae gan y cyngor ddyletswydd o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 i wneud ymholiadau ynglŷn â’ch sefyllfa a phenderfynu pa ddyletswyddau y gallai fod gennych hawl iddynt a sut gall y cyngor eich helpu o bosibl. 

Gallech ddymuno cwblhau canllaw datrysiadau tai Dewisiadau Tai Casnewydd i gael gwybodaeth am dai a’r dewisiadau sydd ar gael i chi.

Os ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl o fynd yn ddigartref, cysylltwch â’r tîm dewisiadau tai ar (01633) 656656

Os ydych chi mewn perygl o fynd yn ddigartref o fewn y 56 diwrnod nesaf bydd y cyngor yn gweithio gyda chi i gymryd pob cam rhesymol i’ch atal rhag mynd yn ddigartref. Gallai hyn olygu gweithio gyda chi i gadw’ch cartref presennol neu ddod o hyd i lety arall.

Os ydych chi eisoes yn ddigartref gallai’r cyngor gymryd pob cam rhesymol i ddod o hyd i lety arall i chi, gan eich helpu am hyd at 56 diwrnod ar ôl i chi fynd yn ddigartref. Gelwir hyn yn ddyletswydd cymorth digartrefedd.

Disgwylir i chi weithio gyda’ch gweithiwr achos i gytuno ar y camau rhesymol, a allai gynnwys:

 • cynnig o lety addas gyda landlord preifat
 • cynnig o lety addas gyda chymorth
 • cymorth i sicrhau llety y daethoch o hyd iddo eich hun
 • cynnig o dai cymdeithasol addas

Os ydych chi’n parhau i fod yn ddigartref ar ôl 56 diwrnod

Os nad yw’r cyngor wedi gallu eich cartrefu a’ch bod chi wedi gwneud popeth y gofynnwyd i chi ei wneud, byddwn yn penderfynu a oes gennym ddyletswydd i barhau i’ch cynorthwyo.

Os ydych wedi gwrthod cynnig o lety addas, gan gynnwys yn y sector preifat, neu os nad ydych wedi dilyn y rhestr o gamau cytunedig, mae’n bosibl na fyddwch yn gymwys i gael mwy o gymorth.

Os ydych wedi dilyn y camau cytunedig ond heb lwyddo i ddod o hyd i gartref addas, ceisiwn ganfod a ydych chi’n perthyn i un o’r grwpiau angen blaenoriaethol, ac a oedd eich digartrefedd o ganlyniad i rywbeth yr oeddech chi wedi’i wneud neu heb ei wneud. 

Ar ddiwedd y 56 diwrnod, os ydym yn fodlon eich bod chi’n perthyn i un o’r grwpiau angen blaenoriaethol ac nad ydych yn fwriadol ddigartref, byddwn yn parhau i’ch helpu i ddod o hyd i gartref newydd.

Os nad oes gennych unman i aros

Os nad oes gennych unman diogel i aros, byddwn yn gwneud popeth y gallwn i ddod o hyd i rywle i chi aros dros dro tra byddwch yn gweithio gyda’r cyngor i ganfod ateb.

Os credwn y gallech fod yn gymwys, yn ddigartref a bod gennych angen blaenoriaethol ymddangosiadol, ac ni allwn ddarparu ateb i chi yn y tymor byr neu ganolig, ceisiwn ddarparu llety dros dro i chi.

Os darperir llety dros dro, efallai y gofynnir i chi adael:

 • os ydych yn torri telerau eich cytundeb
 • os ydych wedi gwrthod cynnig o lety addas, gan gynnwys llety rhent preifat
 • os penderfynwn eich bod wedi’ch gwneud eich hun yn ddigartref yn fwriadol
 • os nad ydych wedi gwneud popeth y mae’ch gweithiwr achos wedi gofyn i chi ei wneud
 • os oes llety addas ar gael i chi            

Os ydych chi’n credu eich bod chi’n ddigartref neu mewn perygl o fynd yn ddigartref, cysylltwch â’r tîm dewisiadau tai ar (01633) 656656 neu drwy fynd i’r Orsaf Wybodaeth, Adeiladau’r Orsaf, Casnewydd. 

Strategaeth Ddigartrefedd

Mae’r cyngor yn ymrwymedig i daclo digartrefedd yn y ddinas ac wedi datblygu strategaeth ddigartrefedd ar gyfer Gwent gyfan gydag awdurdodau lleol eraill Gwent. 

Mae’r strategaeth yn nodi’r nodau a’r amcanion allweddol a manylion camau gweithredu i fynd i’r afael â’r anghenion a nodwyd ledled Casnewydd a Gwent, yn unol â chanllawiau statudol a chan adeiladu ar yr adolygiad cynhwysfawr o ddigartrefedd a wnaed fel rhan o’r broses.

Lawrlwythwch Adolygiad Digartrefedd Gwent 2018 (pdf)

Lawrlwythwch Strategaeth Ddigartrefedd Gwent 2018-2022 (pdf)

Prawf bwriadoldeb

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi dewis defnyddio’r prawf bwriadoldeb ar gyfer pob grŵp a restrir yn Adran 70 Deddf Tai (Cymru) 2014.

Dyma’r grwpiau:

 • Menyw feichiog
 • Rhywun y mae plentyn dibynnol yn byw gydag ef
 • Rhywun sy’n agored i niwed o ganlyniad i henaint, salwch corfforol neu feddyliol neu anabledd ac ati
 • Rhywun sy’n ddigartref o ganlyniad i argyfwng, e.e. llifogydd, tân neu drychineb arall
 • Rhywun sy’n ddigartref o ganlyniad i gam-drin domestig
 • Rhywun sy’n 16 neu’n 17 oed
 • Rhywun rhwng 18 a 21 oed yr ystyrir ei fod mewn perygl o ddioddef camfanteisio rhywiol neu ariannol
 • Rhywun rhwng 18 a 21 oed a oedd yn derbyn gofal, neu’n cael ei letya neu ei faethu gan awdurdod lleol tra oedd yn iau na 18 oed
 • Rhywun sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac sy’n ddigartref ar ôl cael ei ryddhau o’r lluoedd arfog
 • Rhywun sydd â chysylltiad lleol â’r awdurdod lleol sy’n agored i niwed o ganlyniad i fod yn y ddalfa ac sy’n ddigartref ar ôl cael ei ryddhau o’r ddalfa.

Lawrlwytho adroddiad Aelod y Cabinet sy’n manylu ar y penderfyniad a wnaed ar 15 Mehefin 2015 (pdf)  

Gwasanaethau lleol

Find information about a number of local services in Newport on the Home Options Newport website or contact the council's housing solution team on on (01633) 656656 for further information.  

Download the Homelessness privacy policy (pdf)

Cysylltu

Yn ystod oriau swyddfa, cysylltwch â’r gwasanaethau ailgartrefu yng Nghyngor Dinas Casnewydd.

TRA102235 15/5/2019