Gwybodaeth i berchnogion

I gael trafodaeth anffurfiol am eich eiddo gwag, e-bostiwch emptyhomes.team@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd  a gofyn am y tîm strategaeth a datblygu tai.

Dywedwch wrthym am gartref gwag

Gostyngiadau neu eithriadau'r dreth gyngor

Mae eiddo preswyl nad yw’n cael ei feddiannu am beth amser yn gallu cael ei eithrio rhag gostyngiad y dreth gyngor neu fod yn gymwys ar gyfer hynny.

Darllenwch am ostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Eich cyfrifoldebau

Mae cartrefi sy'n cael eu gadael yn wag am amser hir yn tueddu i ddirywio.

Mae gardd sydd wedi gordyfu, post y tu ôl i'r drws a golwg gyffredinol o esgeulustod yn gallu denu fandaliaid neu droseddwyr.

Os ydych yn berchen ar gartref gwag, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau nad yw'n arwain at broblemau sy'n effeithio ar eich cymdogion neu'ch cymuned. 

Chi sy'n gyfrifol am glirio unrhyw wastraff, hyd yn oed os caiff ei adael gan eraill, ac am sicrhau bod yr eiddo'n ddiogel. 

Dylech gofrestru eich eiddo gyda'r Gofrestrfa Tir a sicrhau bod manylion y perchennog yn gyfoes.

Darllenwch gyngor am ddiogelu eich tir a'ch eiddo rhag twyll. 

Cymorth ariannol

Nid yw Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig grantiau adnewyddu tai.

Os ydych yn bwriadu byw yn yr eiddo eich hun, efallai y byddwch yn gymwys i gael benthyciad gwella cartref dan y Cynllun Cartrefi Cynnes a Diogel.

I gael trafodaeth anffurfiol am eich eiddo gwag, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm strategaeth a datblygu tai. 

Gosod

Mae'n ofyniad cyfreithiol bod pob eiddo rhent preifat yng Nghymru wedi'i gofrestru dan gynllun Rhentu Doeth Cymru. 

Os ydych yn rheoli'r eiddo, bydd angen hefyd i chi gael eich trwyddedu dan y cynllun neu gyflogi asiant trwyddedig i reoli eich eiddo. 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn prydlesu rhai eiddo preifat yn uniongyrchol gan berchnogion, fel arfer ar brydles pum mlynedd, ar gyfer llety dros dro pan fydd angen.

Cynllun cyfyngedig yw hwn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am dîm prydlesu'r sector preifat. 

Mae gan Gasnewydd Fforwm Landlordiaid , a gefnogir gan y cyngor, i helpu landlordiaid trwy gyfnewid newyddion a gwybodaeth.

Gwerthu

Os ydych am werthu eich eiddo, gallech ddefnyddio asiant tai ar gyfer gwerthiant preifat yn y ffordd arferol, neu roi cynnig ar werthu mewn arwerthiant.

Bydd y rhan fwyaf o arwerthwyr yn esbonio’r broses i chi, yn trafod amcanbris ac, os dymunwch, yn eich helpu i benderfynu ar bris cadw, heb rwymedigaeth.

Mae nifer o wasanaethau arwerthu ar gyfer ardal Casnewydd.

Nid oes gan Gyngor Dinas Casnewydd ei stoc tai ei hun mwyach ac nid yw'n gallu prynu eiddo gan berchnogion.