Gwybodaeth i ddatblygwyr

Empty-Homes_1

I gael trafodaeth anffurfiol am eiddo gwag neu wybodaeth bellach am unrhyw un o'r pynciau isod, e-bostiwch emptyhomes.team@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656 a gofynnwch am y Tîm Strategaeth a Chyflawni Tai.

Benthyciadau landlordiaid

Ariennir y cynllun benthyciadau Diogel a Chynnes gan Lywodraeth Cymru i gynnig benthyciadau di-log i landlordiaid sydd angen gwneud gwaith atgyweirio neu foderneiddio i'w heiddo. Gall y gwaith gynnwys unrhyw beth i wella effeithlonrwydd ynni neu ddiogelwch y cartref.  

Dysgwch fwy am fenthyciadau landlordiaid.

Gostyngiadau TAW

Os ydych yn adnewyddu eiddo preswyl gwag, gallech fod yn gymwys i gael cyfradd TAW is o 5% ar gostau adnewyddu, fel y nodir yn Hysbysiad TAW 708 a gyhoeddwyd gan Gyllid a Thollau EM.

Os oes angen llythyr arnoch i'w gyflwyno i CThEM yn cadarnhau nad oes unrhyw un wedi byw yn yr eiddo am o leiaf ddwy flynedd, anfonwch e-bost at emptyhomes.team@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd ar 01633 656656 a gofynnwch am y Tîm Strategaeth a Chyflawni Tai.  

Gosod

Cynllun Prydlesu'r Sector Preifat

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn prydlesu rhai eiddo preifat yn uniongyrchol oddi wrth berchnogion, fel arfer ar brydles pum mlynedd, ar gyfer llety dros dro pan fo angen. Dysgwch fwy am Gynllun Prydlesu'r Sector Preifat.

Cynllun Adleoli Pobl sy’n Agored i Niwed

Mae'r Cynllun yn dîm o fewn y cyngor sy'n cefnogi ailsefydlu ffoaduriaid agored i niwed sy'n dianc rhag rhyfeloedd. Mae'r tîm yn derbyn cyllid gan y Swyddfa Gartref i gyflawni eu gwaith, gan gynnwys dod o hyd i lety teuluol priodol. Mae angen eiddo ar y tîm i gefnogi'r gwaith hanfodol hwn.

Bydd y tîm yn sicrhau nad oes unrhyw gyfnodau gwag a bod rhent yn cael ei dalu'n rheolaidd.  Mae tenantiaethau fel arfer rhwng 1 a 2 flynedd.  Fel arfer, bydd y tîm yn mynd i'r afael ag unrhyw waith cynnal a chadw nad yw'n adeileddol (os, neu bryd, y cytunir ar gyfraddau Lwfans Tai Lleol (LTLl) gan landlordiaid). Os hoffech i rywun gysylltu â chi am y prosiect hwn, anfonwch e-bost i emptyhomes.team@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656 a gofynnwch am y Tîm Strategaeth a Chyflawni Tai.

Rhentu Doeth Cymru

O 23 Tachwedd 2015 mae'n ofyniad cyfreithiol bod pob rhent eiddo preifat yng Nghymru wedi'i gofrestru o dan gynllun Rhentu Doeth Cymru. Os ydych yn rheoli'r eiddo, bydd angen i chi hefyd gael eich trwyddedu o dan y cynllun neu gyflogi asiant trwyddedig i reoli eich eiddo. 

Cymorth landlordiaid

Mae ein gwasanaeth Anghenion Tai yn cynnig cymorth i landlordiaid ar hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol.

Fforwm Landlordiaid

Mae gan Gasnewydd Fforwm Landlordiaid , a gefnogir gan y cyngor, i helpu landlordiaid trwy gyfnewid newyddion a gwybodaeth.

Trosi

Os ydych yn bwriadu troi eiddo yn fflatiau neu lety a rennir, bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio a chael cymeradwyaeth dan reoliadau adeiladu.

Mae ein Canllawiau Cynllunio Atodol yn esbonio sut mae'r cyngor yn ystyried ceisiadau cynllunio ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth. 

Ar gyfer eiddo sy'n cael ei droi'n llety rhent, mae dau gynllun y mae'n ofynnol yn gyfreithiol i landlordiaid gydymffurfio â hwy:  

Rhentu Doeth Cymru ar gyfer pob eiddo rhent gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth

Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth os oes tri neu fwy o bobl nad ydynt yn gysylltiedig yn ffurfio mwy na dwy aelwyd yn yr un adeilad, rhaid i'r eiddo gael trwydded. Mae tîm Tai Iechyd yr Amgylchedd yn cynnig gwasanaeth cynghori cyn trwydded i bobl sy'n bwriadu trosi eiddo yn Dŷ Amlfeddiannaeth.

Stoc Eiddo

Nid oes gan Gyngor Dinas Casnewydd ei stoc tai ei hun mwyach. Dysgwch am eiddo arall y cyngor sydd ar werth neu ar brydles.

Os ydych yn chwilio am eiddo gwag fel prosiect datblygu, mae tai arwerthu ac asiantau tai masnachol yn cwmpasu ardal Casnewydd.  

Prin yw'r archebion prynu gorfodol a gwerthiannau gorfodol eiddo preswyl.  Fel arfer, caiff unrhyw eiddo preifat, sydd ar werth o ganlyniad i gamau gorfodi gan y cyngor, eu gwerthu mewn arwerthiant.

Bydd perchnogion sy'n fodlon gwerthu fel arfer yn gwneud hynny drwy dŷ arwerthu neu werthwr tai.

Nid ydym yn darparu rhestri o gartrefi gwag preifat, hyd yn oed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, gan fod eithriadau budd y cyhoedd yn berthnasol.