Newidiadau i ymweld â Chasnewydd

Visit Safe White

Update 19 October: Coronavirus circuit break - new Welsh Government rules come into effect at 6pm, Friday 23 October.

All non-food retail, hospitality businesses, including cafes, restaurants and pubs (unless they provide take-away or delivery services), close contact services, such as hairdressers and beauticians, and events and tourism businesses, such as hotels must close

Twristiaeth a lletygarwch

Mae'r sector twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru yn paratoi i groesawu ymwelwyr yn ôl gan ailagor caffis, tafarndai a bwytai yn raddol.

O Ddydd Llun 13 Gorffennaf ymlaen, bydd canol dinas Casnewydd yn elwa ar rai newidiadau i'r ardaloedd i gerddwyr. I gefnogi’r angen i gadw pellter cymdeithasol a gwella diogelwch ymwelwyr, mae atalfeydd ychwanegol yn cael eu gosod ar adegau allweddol i gynyddu’r ardaloedd sydd i gerddwyr yng nghanol y ddinas. Bydd y newidiadau hyn yn sicrhau mwy o le diogel i'r bobl hynny sy'n siopa, a hefyd yn cefnogi mwy o dafarndai, bwytai a chaffis i ddechrau cynnig gwasanaethau awyr agored.

Cynghorir cwsmeriaid i hefyd gadw byrddau/ymweliadau rhag blaen lle cynigir y gwasanaeth hwn.

Gan fod y Stryd Fawr wedi’i chynnwys yn yr ardaloedd newydd i gerddwyr, bydd gwasanaethau bws a arferai ddefnyddio’r llwybr hwn yn gweithredu i orsaf fysus Casnewydd yn uniongyrchol.

Gweler map o’r newidiadau yng nghanol y ddinas yma

Manwerthu

Mae siopau yng Nghasnewydd bellach yn croesawu cwsmeriaid yn ôl fel rhan o gynlluniau adfer Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Bydd siopau unigol yn penderfynu os a pha bryd y byddant yn ailagor.

Mae Marchnad Casnewydd ar agor rhwng 10am a 3pm i ddeiliaid stondinau sy'n penderfynu masnachu.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cyflwyno amrywiaeth o fesurau i helpu ymwelwyr i gadw'n ddiogel gan gynnwys:

  • Trefn lanhau ddwysach mewn mannau allweddol ac ym meysydd parcio’r cyngor.
  • Trefniadau cadw pellter cymdeithasol ar gyfer ardaloedd manwerthu a hybiau trafnidiaeth
  • Systemau unffordd a/neu ledu troedffyrdd
  • Triniaeth gwrth-feirws i fannau y cyffyrddir â nhw’n aml megis rheiliau llaw, biniau, botymau gwthio a seddi
  • Asesu busnesau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chadw pellter cymdeithasol

Yn ogystal â'r uchod, mae'n ofynnol i fusnesau unigol roi mesurau ar waith fel y gall cwsmeriaid a staff gadw pellter diogel bob amser.

Os credwch nad yw busnes yn dilyn y gofynion hyn, ffoniwch 01633 414970.

Cadw’n Ddiogel

O 14 Medi ymlaen, mae gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus dan do, fel siopau. Does dim rhaid i blant dan 11 oed na phobl â chyflyrau iechyd wisgo un.

Bydd angen gorchuddion wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do, ar gyfer cwsmeriaid a staff sy'n gweithio yn yr ardaloedd cyhoeddus dan do hynny. Mae hyn yn cynnwys ystod eang iawn o leoliadau, fel siopau a chanolfannau siopa, addoldai, siopau trin gwallt a salonau, sinemâu ac amgueddfeydd, campfeydd a chanolfannau hamdden, ac unrhyw le sy'n agored i’r cyhoedd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

Darllenwch am gamau y gallwch eu cymryd wrth ymweld i sicrhau eich diogelwch a'r rhai o'ch cwmpas.

Mae mwy o wybodaeth ar gael hefyd yn Friars Walk a Kingsway ar sut y bydd eu canolfannau yn gweithredu yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.

Toiledau

Efallai y cyfyngir ar fynediad i doiledau yng nghanol y ddinas, i gael y manylion diweddaraf, gweler Friars Walk a Chanolfan Kingsway.

Mae'r toiledau ym Marchnad Casnewydd ar gau i'r cyhoedd gan na ellir bodloni'r rheoliadau cadw pellter cymdeithasol a hylendid gofynnol yn llawn.

Dweud eich dweud

Treuliwch ennyd yn llenwi ein harolwg dychwelyd i siopa er mwyn dweud wrthon ni sut rydych chi’n teimlo am ddychwelyd i'r ardaloedd siopa a’r hyn y gallwn ni ei wneud i wella eich profiad. 

TRA121746 7/7/2020